Sekizinci Söz

İçerikler


 1. Sekizinci Söz'ün başındaki ayet ile Sekizinci Söz arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

 2. İlk cümlede dünya, insan ruhu ve dinin mahiyetiyle ilgili sıralama yapılıyor ve münasebet kuruluyor. Bunu biraz açar mısınız?

 3. "Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması..." İzah eder misiniz?

 4. Alemin tılsımını açan ve beşer ruhunu zulümattan kurtaran Kelime-i Tevhid olduğu ifade ediliyor. Ancak diğer iman hakikatleri ve özellikle Peygamber Efendimiz ile ilgili itikad boyutu zikredilmiyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 5. Kanun ve nizama tabi olmanın gerekliliği nelerdir?

 6. "Sağ yolda külfet içinde emniyet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet içinde tehlike ve şekavet vardır." ifadesini açar mısınız?

 7. Güzel huylu kardeşin sağ yola, ahlaksız ve serseri olanın sol yola gitmesinin, huyla ve fıtratla bir alakası var mıdır? Var ise yolu seçme ve tercih etmeyi nasıl anlamalıyız?

 8. Sekizinci Söz'de kuyudan önceki zaman, yani kardeşlerin dereden tepeden yürümeleri, çölden geçmeleri ve mühim bir zatın onlara tavsiyelerde bulunması, neye işaret olabilir? Çünkü kuyu altmış sene ise ondan önce de bir zaman var gibi, sizce ne olabilir?

 9. Sekizinci Söz'deki meşelik nedir? Kuyuda neden su bulunmuyor? Aslandan neden kaçılıyor, ölüm ve ecelden kaçmaya vurgu mu var?

 10. Temsildeki kaçan insanın kendisini kuyuya atması kendi iradesiyle midir? Ayrıca kuyunun yarısına kadar düşmesini, yarısında asılı kalmasını nasıl anlamalıyız?

 11. "Ejderhanın başını otuz arşın yukarı kaldırması" cümlesinde "otuz arşın"ın hikmeti nedir?

 12. "Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadü figan ettikleri halde; nefs-i emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruha ve kalbin ağlamasından kulağı kapayıp kendi kendini aldatarak..." ifadelerini devamıyla açıklar mısınız?

 13. "Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim." buyuruluyor. Fakat insanların çoğu Allah’ı bilmiyor ve tanımıyorlar. Bu hadis-i kudsî sadece inananları mı ilgilendiriyor?

 14. "Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim." hadis-i kutsisinin geçtiği kısmı izah eder misiniz?

 15. Sekizinci Söz'deki; "Kendi kendine ünsiyet eder." ifadesi, tam olarak ne demektir, biraz açabilir misiniz?

 16. Her şeyin iyisine bakmak, murdar şeylerle hiç ilgilenmemek tavsiye ediliyor. Burada "murdar şeyler"den maksat nedir?

 17. Sekizinci Söz'deki temsil gerçekte birebir yaşanmamıştır. Bir çocuk bu temsili okurken gerçek zannedebilir, bu yüzden kafası karışırsa, bu çocuk açısından sakıncalı bir durum olmaz mı? Pedagojik açıdan gerçek dışı temsiller ne kadar doğrudur?

 18. Sekizinci Söz'deki temsilin, suhuf-u İbrahim'de aslının bulunduğu yazılmış. Bu ve diğer peygamberlere gelen suhuflar günümüze ulaşmış mı?

 19. "Tanımak merakından, tılsım sahibinin muhabbeti neş'et etti. Ve şu muhabbetten, tılsımı açmak arzusu neş'et etti. Ve o arzudan, tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neş'et etti." ifadesini açıklar mısınız?

 20. Sekizinci Söz'deki temsilde neden incir ağacı örnek verilmiştir? İncir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir, derken ne demek isteniyor?

 21. Sağ yoldan giden arkadaşı aynı şeyleri görmesi ve yaşamasına rağmen neden korkmadı? Hikayede geçen ejderha ağzının bahçe kapısına dönüşmesi ehl-i dalalet ve ehl-i Kur'an için nasıl değişiyor?

 22. "Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise, tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder." Dünyada helal olan nimetleri yemeyip, ahirete mi tehir etmeliyiz?

 23. “ ‘Fenalığı kendinden, iyiliği Allah’tan bil.’ olan hükm-ü Kur’ânînin sırrı zâhir oluyor." Bu ayetin sırrı ne ile zahir oluyor?

 24. "Kur’an’ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkâmıyla amel et." İzah eder misiniz?

 25. "O iki kardeşten biri ruh-u mü’min ve kalb-i salihdir, diğeri ise ruh-u kâfir ve kalb-i fasıktır." Bu ifade de iman ve küfrü ruhla, salahat ve fıskı kalble münasebetlendiriliyor. Biraz açar mısınız?

 26. "Âkıl odur ki, 'Huz mâ safâ, da’ mâ keder' kaidesiyle amel eder, selâmet-i kalble gider." cümlesini açıklar mısınız?

 27. Kuyu, derinlik ve ağaç diye temsil edilen insan ömrünün, bu üç temsille nasıl bir mana aldığını açıklar mısınız?

 28. Bir ağacın muhtelif meyveler vermesinin "Kudret-i Samedâniyenin sikkesine ve rubûbiyet-i İlâhiyenin hâtemine ve saltanat-ı ulûhiyetin turrasına" işaret olmasını izah eder misiniz?

 29. Kudret-i Samedaniyenin sikkeyle, Rububiyet-i İlahiyenin hatem ile Saltanat-ı Uluhiyetin turra ile ilgisi var mı? Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız?

 30. "Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin Hâlıkına has ve Kadîr-i Külli Şeye mahsus bir nişandır, bir âyettir." cümlesini izah eder misiniz?

 31. "Sırr-ı imanla açılan, sırr-ı hikmet-i hilkat" tılsımını biraz izah eder misiniz? "Bunların miftahı ise Kelime-i Tevhid ile Allah’ın Hayy ve Kayyum olduğudur" deniyor. Aralarındaki münasebet nasıldır?

 32. "Ehl-i dalalet ve tuğyan için kabir, vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı" bir kapı olması ifadesinde; “nisyan içinde zindan” ifadesi ne manaya geliyor?

 33. "Zindan-ı dünyadan, bostan-ı cinana bir davettir." ifadesinin, toprağın karanlığındaki tohumların ve çekirdeklerin inkişaf ve açılımıyla bir ilgisi var mıdır?

 34. "Ubudiyet ve imtihanın, talim ve talimatından bir paydostur." cümlesinden ahirette ubudiyetin ve ibadetin olmadığı anlaşılır mı?

 35. "Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...