Block title
Block content

Sekizinci Söz

İçerikler

 1. Sekizinci Söz'de kuyudan önceki zaman, yani kardeşlerin dereden tepeden yürümeleri, çölden geçmeleri ve mühim bir zatın onlara tavsiyelerde bulunması, neye işaret olabilir? Çünkü, kuyu altmış sene ise ondan önce de bir zaman var gibi, sizce ne olabilir?

 2. "Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması; ve dinsiz insan en bedbaht mahlûk olduğunu,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 3. Kanun ve Nizama Tabi Olmanın Gerekliliği Nelerdir?

 4. Sekizinci Söz'ü daha iyi anlamak için ne yapmalıyız, ne önerirsiniz?

 5. Sekizinci Söz'ün Ana Konusu Nedir?

 6. Güzel huylu kardeşin sağ yola, ahlâksız ve serseri olanın sol yola gitmesinin, huyla ve fıtratla bir alakası var mıdır? Var ise yolu seçme ve tercih etmeyi nasıl anlamalıyız?

 7. İlk cümlede; dünya, insan ruhu ve dinin mahiyetiyle ilgili sıralama yapılıyor ve münasebet kuruluyor. Bunu biraz açar mısınız?

 8. Alemin tılsımını açan ve beşer ruhunu zulümattan kurtaran Kelime-i Tevhid olduğu ifade ediliyor. Ancak diğer iman hakikatleri ve özellikle Efendimizle (a.s.m) ilgili itikad boyutu zikredilmiyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 9. "Sağ yolda külfet içinde emniyet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet içinde tehlike ve şekavet vardır." ifadesini açar mısınız?

 10. Sekizinci Söz'ün başındaki ayet ile Sekizinci Söz arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

 11. Sekizinci Söz'deki; "Kendi kendine ünsiyet eder." ifadesi tam olarak ne demektir, biraz açabilir misiniz?

 12. "Kulum beni nasıl tanırsa , onunla öyle muamele ederim." İşte bu bedbaht adam, su-i zan ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve ayn-ı hakikat telakki etti. Ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor." İzahı?

 13. Sekizinci Söz'deki kuyuda neden su bulunmuyor?

 14. "Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadü figan ettikleri halde; nefs-i emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruha ve kalbin ağlamasından kulağı kapayıp kendi kendini aldatarak..." ifadelerini devamıyla açıklar mısınız?

 15. "Kulum Beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim." hadis-i şerifi, Külliyat'ta konulabilecek onlarca yere karşın, neden Sekizinci Söz'de geçiyor?

 16. “Ejderhanın başını otuz arşın yukarı kaldırması” cümlesinde otuz arşının hikmeti nedir?

 17. Temsildeki kaçan insanın kendisini kuyuya atması kendi iradesiyle midir? Ayrıca; kuyunun yarısına kadar düşmesini, yarısında asılı kalmasını nasıl anlamalıyız?

 18. “Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim.” buyuruluyor. Fakat insanların çoğu Allah’ı bilmiyor ve tanımıyorlar. Bu hadis-i kudsî sadece inananları mı ilgilendiriyor?

 19. "Ben kulumun zannı üzereyim." Kudsî hadisini nasıl anlamalıyız; Risalelerde bu konuda bir bilgi var mıdır?

 20. Sekizinci Söz'de iki kişiyi anlatırken "susuz kuyu" diye bir tabir geçiyor. Bir de ilk adamın aslanı meşelikten çıkıyor, diğerinde meşelik demiyor. Burada meşelik neyi ifade ediyor?

 21. Sekizinci Söz'deki meşelik neyi ifade etmektedir, hikmeti ne olabilir?

 22. "Baktı ki, dehşetli bir arslan, meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı, ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi..." Arslandan neden kaçılıyor, ölüm ve ecelden kaçmaya vurgu mu var temsilde?

 23. "Her şeyin güzel cihetine bakınız..." kaidesini izah eder misiniz?

 24. Her şeyin iyisine bakmak, murdar şeylerle hiç ilgilenmemek tavsiye ediliyor. Burada murdar şeylerden maksat nedir?

 25. Sekizinci Söz'deki temsil gerçekte birebir yaşanmamıştır. Bir çocuk bu temsili okurken gerçek zannedebilir, bu yüzden kafası karışırsa, bu çocuk açısından sakıncalı bir durum olmaz mı? Pedagojik açıdan gerçek dışı temsiller ne kadar doğrudur?

 26. İbrahim (as)'in suhufu meydanda mıdır, varsa metni nasıldır? Yoksa Sekizinci Söz'ün aslının bu suhufta olduğu nasıl biliniyor veya bu suhufta Peygemberimiz (asv)'in isminin ne olduğu nasıl bilinir?

 27. Sekizinci Söz'deki temsilin, suhuf-u İbrahim'de aslının bulunduğu yazılmış. Bu ve diğer peygamberlere gelen suhuflar günümüze ulaşmış mı?

 28. Sekizinci Söz'deki Hikaye ile ilgili; Sağ yoldan giden arkadaşı aynı şeyleri görmesi ve yaşamasına rağmen neden korkmadı? Hikayede geçen ejderha ağzının bahçe kapısına dönüşmesi ehl-i dalalet ve ehl-i Kur'an için nasıl değişiyor?

 29. "Tanımak merakından, tılsım sahibinin muhabbeti neş'et etti. Ve şu muhabbetten, tılsımı açmak arzusu neş'et etti. Ve o arzudan, tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neş'et etti." cümlesini açıklar mısınız?

 30. Sekizinci Söz'deki temsilde neden incir ağacı örnek verilmiştir?

 31. İncir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir, derken ne demek isteniyor?

 32. "Meyveleri ve nimetleri tatmaya izin var. Hayvan gibi yutmaya izin yoktur." ifadesinden haramlar ve israflar mı anlaşılır, yoksa helal nimetleri de sadece tatmak mı tavsiye ediliyor?

 33. "Zira o meyveler, nümunelerdir: Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise, tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder." Burayı yorumlar mısınız?

 34. Sekizinci Söz'de "Hem o bedbaht, zahiren leziz, mânen zehirli yemişleri yemekle azabını tâcil ediyor. Zira o meyveler, nümunelerdir: Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise, tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder." deniliyor. Yemeyi tehir etmekten kasıt nedir? Dünya hayatında helal olan nimetleri yememeli, ahirete mi tehir etmeliyiz?

 35. “Fenalığı kendinden, iyiliği Allah’tan bil” olan hükm-ü Kur’ânînin sırrı zâhir oluyor." Bu ayetin sırrı ne ile zahir oluyor?

 36. "Biri ruh-u mümin ve kalb-i sâlihtir, diğeri ruh-u kâfir ve kalb-i fâsıktır." Buradaki "ruh-u kâfir ile kalb-i fâsık" konusunu açar mısınız?

 37. "Ve o ağacın, birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise, kudret-i Samedâniyenin sikkesine ve rubûbiyet-i İlâhiyenin hâtemine ve saltanat-ı ulûhiyetin turrasına işarettir." İzah eder misiniz?

 38. "Ve o kuyu ise, beden-i insan ve zamân-ı hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise, ömr-ü vasatî ve ömr-ü gâlibî olan altmış seneye işarettir. Ve o ağaç ise, müddet-i ömür ve madde-i hayattır." Bunları açıklar mısınız?

 39. "O iki kardeşten biri ruh-u mü’min ve kalb-i salihdir, diğeri ise ruh-u kâfir ve kalb-i fasıktır." cümlelerinde iman ve küfrü ruhla, salahat ve fıskı kalble münasebetlendiriyor. Biraz açar mısınız?

 40. Kudret-i Samedaniyenin sikkeyle, Rububiyet-i İlahiyenin hatem ile, Saltanat-ı Uluhiyetin turra ile ilgisini nasıl anlamalıyız?

 41. Kuyu, derinlik ve ağaç diye temsil edilen insan ömrünün, bu üç temsille nasıl bir mana aldığını açıklar mısınız?

 42. "Evet, birşeyi herşey ve herşeyi birşey yapmak, herşeyin Hâlıkına has ve Kadîr-i Külli Şeye mahsus bir nişandır, bir âyettir." cümlesini izah eder misiniz?

 43. "Âkıl odur ki, “Huz mâ safâ, da’ mâ keder” kaidesiyle amel eder, selâmet-i kalble gider." cümlesini açıklar mısınız?

 44. "Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da, manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder." Burayı izah eder misiniz?

 45. "Sırr-ı imanla açılan, sırr-ı hikmet-i hilkat" tılsımını biraz izah eder misiniz? "Bunların miftahı ise Kelime-i Tevhid ile Allah’ın Hayy ve Kayyum olduğudur" deniyor. Aralarındaki münasebet nasıldır?

 46. "Ve o tılsım ise, sırr-ı imanla açılan sırr-ı hikmet-i hilkattir. Ve o miftah ise يَا اَللهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّاللهُ - اَللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ dur. " İzah eder misiniz?

 47. "Ubudiyet ve imtihanın, talim ve talimatından bir paydostur." cümlesinden ahirette ubudiyetin ve ibadetin olmadığı anlaşılır mı?

 48. "Zindan-ı dünyadan, bostan-ı cinana bir davettir." ifadesinin, toprağın karanlığındaki tohumların ve çekirdeklerin inkişaf ve açılımıyla bir ilgisi var mıdır?

 49. "Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da, manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder." İzah?

 50. Ehl-i dalalet ve tuğyan için kabrin, vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı kapı olması ifadesinde; “nisyan içinde zindan” ifadesi ne manaya geliyor?

Yükleniyor...