Yirmi Yedinci Sözün Hatimesi

İçerikler


 1. "Asırlara göre şeriatler değişir." Bu cümleyi izah eder misiniz, asırlar denilmesinin hikmeti ne olabilir?

 2. "Asırlara göre şerait değişir. Hâtemü’l-Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası, her asırda, her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir." İzah eder misiniz?

 3. "Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiştir." Bütün peygamberler için bu görevlendirme olmuş mu, burada resul ve nebi farkı var mıdır?

 4. "Şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." İslam’ın diğer dinlerden ayrıcalığı nedir; onun inzaliyle geçmiş şeriatlerin hükmü kalkıyor?

 5. "Hâtemü’l-Enbiya'dan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." Hâl böyleyken, Hz. İsa'nın yeniden nüzulünün hikmeti nedir?

 6. "Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Öyle de asırlara göre şeriatler değişir." Bir tarafta insana bakan suni meseleler, öte tarafta taraf-ı İlahiden tavzif var. Bu farklılık ve değişim nasıl açıklanabilir?

 7. "Asırlara göre şeriatler değişir; milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder." Mezheplerin zuhuru ile resullere tabi olan nebilerin tavzifi aynı mantık içerisinde değerlendirilebilir mi?

 8. "Ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, ahvâl-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilaç olur." İzah edip, şeri hükümlerin değişen ve değişmeyen kısımlarına misal verir misiniz?

 9. "Enbiya-yı sâlife zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca iptidaî ve bedeviyete yakın olduğundan,.." İzah eder misiniz?

 10. "Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş..." Müşahhas misaller verir misiniz?

 11. "Hatta bir kıt’ada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş." Ayrı ayrı kavimlere hangi peygamberler gelmiştir?

 12. "Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden, mezhepler taaddüt etmiştir." İnsanlığın bir seviyeye gelmesi ne manaya gelir ve bu mümkün müdür?

 13. "Beşerin ekseriyet-i mutlakası, bir mekteb-i âlinin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir." Mezhepleri birleştirme projeleri neden kaynaklanmaktadır?

 14. "Eğer beşerin ekseriyet-i mutlakası bir mekteb-i âlînin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhit edilebilir." Aynı hayat tarzında olanlar, farklı mezhepleri tercih edebilirler mi?

 15. Mezhepler nasıl doğmuştur; tafsilatıyla açıklar mısınız?

 16. İçtihad Risalesi'nde on iki mezhepten bahsediliyor; bunlar nedir, hak mıdır?

 17. "Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır..." İzah eder misiniz?

 18. "Ahkâm-ı İlahiye, mezheplere hikmet-i İlahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "İmam-ı Şafiiye ittiba eden, ekseriyet itibarıyla Hanefîlere nisbeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup..." Neden sadece bu mu, başka sebep ve hikmetler olabilir mi?

 20. Günümüzde bedeviyet ve medeniyet seviyesi birbirine yaklaştı. Fatiha okunmaması konusunda Şafiîler de Hanefîler gibi hareket edebilirler mi?

 21. "Ekser etbaı köylü ve nimbedevi ve amelelikle meşgul olan Şafii mezhebi,.." Şafii mezhebi şehirde uygulanabilir mi?

 22. "Şâfiî mezhebine göre, kadına temasla abdest bozulur." Mess-i nisvan meselesini açar mısınız?

 23. "Şafii mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur. Az bir necaset zarar verir." Bu fıkhi meseleyi izah eder misiniz?

 24. Doğu ile Batı arasında eskisi gibi fark görünmüyor. Fıkhî kaidelerin, mezhepler nokta-i nazarından günümüz şartlarına göre tashih edilmesi mümkün müdür?

 25. "İşte, bir amele ile bir efendiyi nazara alacağız. Amele, tarz-ı maişet itibarıyla, ecnebi kadınlarla ihtilata, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya müptela olduğundan,.." İzah eder misiniz?

 26. "Amma o efendi, namuslu olmak şartıyla, âdât-ı içtimaiyesi itibarıyla, ahlak-ı umumiye namına, ecnebi kadınlara temasa müptela değil..." Buradaki "namuslu olma şartı ile" ifadesini açar mısınız?

 27. "Hicab edip kalabalık içinde suyla istinca etmemenin zararı yoktur; bir dirhem kadar fetva vardır, der." cümlesinde "kalabalık içinde" ne manaya geliyor, anlatabilir misiniz?

 28. Mizan-ı Şa’rânî hakkında tafsilatlı bilgi verir misiniz? Orada mezhep farklılıkları ile alakalı hikmetlerden birkaç misal verir misiniz?

 29. Yirmi Yedinci Söz'ün Hatime'sinin sonundaki Arabî ibarenin mealini verip, açıklamasını yapar mısınız?

Yükleniyor...