Yirmi Yedinci Sözün Hatimesi

İçerikler


 1. "Ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, ahvâl-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilâç olur." İzah edip, şer'i hükümlerin değişen ve değişmeyen kısımlarına örnek verir misiniz?

 2. "Asırlara göre şerait değişir. Hâtem-ül Enbiyadan sonra şeriat-ı kübrası, her asırda, her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir." İzah eder misiniz?

 3. "Asırlara göre şeriatler değişir." Bu cümleyi izah eder misiniz, asırlar denilmesinin hikmeti ne olabilir?

 4. "Asırlara göre şeriatler değişir; milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder." Mezheplerin zuhuru ile resullere tabi olan nebilerin tavzifi aynı mantık ve muhteva içerisinde değerlendirilebilir mi?

 5. "Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiştir." Bütün peygamberler için bu görevlendirme olmuş mu, burada resul ve nebi farkı var mıdır?

 6. "Beşerin ekseriyet-i mutlakası, bir mekteb-i âlinin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir." Mezhepleri birleştirme projeleri neden kaynaklanmaktadır?

 7. "Eğer beşerin ekseriyet-i mutlakası bir mekteb-i âlînin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimâiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhebler tevhid edilebilir." aynı hayat tarzında olanlar, farklı mezhepleri tercih edebilirler mi?

 8. "Enbiya-yı sâlife zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca iptidaî ve bedeviyete yakın olduğundan, o zamandaki şeriatler, onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir." izah?

 9. "Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden, mezhepler taaddüt etmiştir." Toplumun bir seviyeye gelmesi ne anlama gelir ve bu mümkün müdür?

 10. "Hâtemü’l-Enbiya'dan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." Hâl böyleyken, Hz. İsa'nın yeniden nüzulünün hikmeti nedir?

 11. "Hattâ bir kıt’ada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş..." Bu durumu müşahhas örneklerle izah eder misiniz?

 12. "Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder. Öyle de asırlara göre şeriatler değişir." Bir tarafta insana bakan suni meseleler, öte tarafta taraf-ı İlahiden tavzif var. Bu farklılık ve değişim nasıl açıklanabilir?

 13. "Şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." İslam’ın diğer dinlerden ayrıcalığı nedir; onun inzaliyle geçmiş şeriatlerin hükmü kalkıyor?

 14. Ahir zamanda gelecek Zat'ın mezhepleri cem edeceği söyleniyor, böyle bir şey doğru mu?

 15. Dinlerin özünün aynı olması, peygamberlerin aynı şeyi anlatmasına binaen; Peygamber Efendimiz ve Kur'an neden en son geldi? Bu konuda Bediüzzaman'ın görüşleri nelerdir?

 16. Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın ikiz çocukları olmuş, bir sene arayla ve sonra birbirleriyle nikâhlamıştırlar. Kız kardeşle nikahın haram olmasıyla birlikte, Risaleler perspektifinden değerlendirir misiniz?

 17. Mezheplerin ittihadı / birleştirilmesi mümkün mü?

 18. Peygamber Efendimiz neden son peygamberdir, hikmeti nedir? Külliyat'ta bununla ilgili yerler nerelerdir?

 19. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyişi nasıl izah edilebilir?

 20. Yirmi Yedinci Söz'de ifade edildiği gibi, ayrı ayrı kavimlere hangi peygamberler gelmişdir?

 21. "Ahkâm-ı İlâhiye, mezheplere hikmet-i İlâhiyenin sevkiyle ittibâ edenlere göre değişir." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır..." Suyun beş muhtelif mizaçlı hastaya göre farklı farklı hükümler almasıyla ilgili tıbbi örnekler verip hakikate uygulayabilir miyiz?

 23. "Ekser etbâı köylü ve nimbedevî ve amelelikle meşgul olan Şâfiî Mezhebi,.." cümlesine binaen, Şafii mezhebi şehirde uygulanabilir mi?

 24. "Elbette ekser envaı köylü ve nim bedevi ve amelelikle meşgul olan Şafi mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur. Az bir necaset zarar verir..." Bu fıkhi meseleyi ayrıntılı izah edebilir misiniz?

 25. "İmam-ı Şâfiîye ittibâ eden, ekseriyet itibarıyla Hanefîlere nisbeten köylülüğe ve bedevîliğe daha yakın olup..." Neden sadece bu mu, başka sebep ve hikmetler olabilir mi?

 26. "Madem şeriat, tabiatın tecavüzâtına sed çekmekle onu tâdil edip nefs-i emmâreyi terbiye eder,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 27. "Şâfiî mezhebine göre, kadına temasla abdest bozulur." mess-i nisvan ihtilafının kaynağı; Peygamber Efendimizin namaz kılarken Hz. Aişe validemizin kanayan bir uzvuna temasla, Efendimizin abdest alarak namazı iade etme meselesi olarak biliyoruz, doğru mu?

 28. "Su, beş mîzaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır, şöyle ki: Birisine, hastalığının mîzâcına göre, su, ilâçtır; tıbben vâcibdir. Diğer birisine, hastalığı için zehir gibi muzırdır;.." Tüm mezheplerdeki içtihat farklılıkları için bu kural geçerli mi?

 29. Doğu ile Batı arasında eskisi gibi fark görünmüyor. Fıkhi kaidelerin, mezheplere göre güncellenmesi, revize edilmesi mümkün müdür?

 30. İçtihad Risalesi'nde on iki mezhepten bahsediliyor; bunlar nedir, hak mıdır?

 31. Medeniyet dünyayı bir köy hükmüne getirip iletişim imkânları ile bedeviyet ve medeniyet seviyesi birbirine yaklaştığından, Fatiha okunmaması konusunda Şafiiler de Hanefiler gibi hareket edebilirler mi?

 32. Yirmi Yedinci Söz'e istinaden; şehirli Şafii şu anda çok olmakla beraber, köylü kesim Hanefi de hiç az değil; bu meseleyi nasıl anlamalıyız?

 33. "Amma o efendi, namuslu olmak şartıyla, âdât-ı içtimaiyesi itibarıyla, ahlâk-ı umumiye namına, ecnebî kadınlara temasa müptelâ değil..." Buradaki "namuslu olma şartı ile" ifadesini açar mısınız?

 34. "İşte, bir amele ile bir efendiyi nazara alacağız. Amele, tarz-ı maişet itibarıyla, ecnebî kadınlarla ihtilâta, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya müptelâ olduğundan, san’at ve maişet itibarıyla tabiat..." İzah?

 35. Mizan-ı Şa’rânî hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Orada mezhep farklılıkları ile ilgili hikmetlerden birkaç misal verir misiniz?

 36. Yirmi Yedinci Söz'de, "Hicab edip kalabalık içinde suyla istinca etmemenin zararı yoktur; bir dirhem kadar fetvâ vardır, der." cümlesinde "kalabalık içinde" ne manaya geliyor, anlatabilir misiniz?..

 37. Yirmi Yedinci Söz'ün Hatime'sinin sonundaki Arabi ibarenin mealini verip, ihtiyaç varsa tefsirini de yapar mısınız?

Yükleniyor...