"Hattâ faraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur'u müdafaaya mecburdur." Bu nasıl oluyor, izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma şu vilâyetin milleti, umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki, bu dokuz senedir hem kardeş hem dost hem mübarek olan bu milletin hayat-ı ebediyesine ve kuvvet-i imaniyesine ve saadet-i hayatiyesine bilfiil ve maddeten tesirini gösteren yüzer risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağdağa ve zarar, hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garazkârâne tereşşuhât-ı siyasiye ve dünyeviye görülmediği ve lillâhilhamd şu Isparta vilâyeti, eski zamanın Şam-ı Şerifinin mübarekiyeti ve âlem-i İslâmın medrese-i umumîsi olan Mısır'ın Câmiü'l-Ezher'i mübarekiyeti nev'inden, kuvvet-i imaniye ve salâbet-i diniye cihetinde bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak bu vilâyette, imanın kuvveti lâkaytlığa ve ibadetin iştiyakı sefahete hâkim olmasını ve umum vilâyetlerin fevkinde bir meziyet-i dindarâneyi Risale-i Nur bu vilâyete kazandırdığından, elbette bu vilâyetteki umum insanlar, hattâ faraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur'u müdafaaya mecburdur."

"Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde, benim gibi vazifesini bitirmiş ve lillâhilhamd binlerle şakirtler benim gibi bir âcizin yerinde çalışmış ve çalıştığı hengâmda, ehemmiyetsiz cüz'î hakkım beni müdafaaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dâvâ vekilleri bulunan bir adam, kendi dâvâsını kendi müdafaa etmez."(1)

Risale-i Nurlar, iman ve Kur’an hizmeti ile Isparta vilayetinde hem asayiş noktasından, hem diğer illere nispetle bir üstünlük sağlaması noktasından, bütün Isparta halkına bir fayda temin etmiştir. Bu fayda maddi ve manevi olmasından dolayı, orada bulunan herkese bir menfaat sağlamıştır. Bu sebeple ora halkının hepsinin, bu hizmetten ve faydadan dolayı, Üstadı ve Risale-i Nurları haksız ve zalimlere karşı savunması gerekir; bu Isparta’nın dinsizleri de olsa aynıdır.

Zira dinsizler de dolaylı olarak bu iman hizmetinden fayda görüyorlar. Bu fayda hem bereket yönünden hem asayiş yönünden hem şehrin huzur ve sükunet yönündendir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...