"Hazret-i Mehdînin cemiyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akârânesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ edecek." cümlesini izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ALTINCI İŞARET"

"Hazret-i Mehdînin cemiyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akârânesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ edecek, yani âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr niyetiyle şeriat-ı Ahmediyeyi (a.s.m.) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdî cemiyetinin mucizekâr mânevî kılıcıyla öldürülecek ve dağıtılacak."

"Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesât-ı beşeriyeyi zîrüzeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve “Müslüman İsevîleri” ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak."

"Şu mühim sır pek uzundur. Başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden, burada bu kısa işaretle iktifâ ediyoruz."(1)

Ahir zamanın en büyük fitnesi, Süfyan ve Deccal'in zuhur etmesidir.

Süfyan’ın komitesi, İslam memleketinde çıkacak dehşetli bir dinsizlik hareketidir. Süfyan ise; bu hareketin ve komitenin başındaki adamdır. Bu adam ve hareketi, İslam aleminde ciddi tahribatlar yapacaklar. Müslümanları dinsizliğe ve ahlaksızlığa alıştırmak için bütün vasıtaları kullanacaklardır. Bu Süfyan ve komitesinin bir çok alametlerini, Üstad, Beşinci Şua'da izah ve ispat ediyor.

Allah, elbette bu Süfyan ve komitesinin tahribatlarını tamir edip, İslam aleminde yeniden dini ihya edecek nurani bir cemaati ve bunun başında da mehdi gönderecektir.

Burada, Üstad'ın "tamir" tabirinde şöyle ince bir nükte var:

Tamir ıslah ve tebliğ ile olur; yani Mehdi ve onun nurani cemaati, iman esaslarını tebliğ sureti ile İslam toplumunu tekrar ihya edip, Süfyan ve komitesinin yapmış olduğu tahribatı tamir edeceklerdir.

Zannedildiği gibi, Mehdi hareketi tamamı ile siyasal bir hareket değildir. Ama tamirin siyasal sonuçları muhakkak olacaktır. Zira toplum değişip dönüşmeden, toplumun muhassalası olan siyaset ve devlette değişip dönüşmez. Bu yüzden Mehdi ve onun nurani cemaati, birinci esas olarak iman ve ıslahı ele alacaklardır.

İkinci büyük fitne ise; Deccal ve onun komitesinin fitnesidir. Deccalizm de aynı Süfyanizm gibi yine bir dinsizlik hareketidir. Bu hareketin başındaki adam da Deccal olarak ifade ediliyor. Bu hareket bütün dünyaya yayıldığı için, bu hareketin başındaki dehşetli şahsa Büyük Deccal denilmiştir.

Bu hareketin karşısında duran ve mücadele eden komite ise; Üstad'ın tabiri ile, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini, İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cemiyettir.

Hakikaten Üstad'ın döneminde böyle bir cemiyet vardır ve Komünizm hareketi ile çok ciddi mücadeleler etmişlerdir. O zamanda kurulan, NATO ve Amerika'daki birtakım dindar cemaatler, dinsizlik ile çok ciddi manada savaşmışlardır. Bu cemaatlerde Hristiyanlığın taassubu ve katı bir teslis inancı da yoktur.

Bu hareketler sayesinde, Avrupa ve Amerika'da İslam ciddi manada yayılmaktadır. Bir nevi bu cemaatlerin akılcı ve araştırıcı tavırları, İslam’ın önündeki taassup ve önyargıları yıktığı için, İslam batı toplumlarında hızla yayılmaya başlamıştır. Bu hareketin dinsizlik karşısındaki mücadelesini Üstat şöyle tasvir ediyor:

"Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak..."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...