Yedinci Kısım

İçerikler


 1. Bazıları Türkiye “dârü’l-harb” diyerek cuma namazı kılmıyorlar. Üstad Risalelerde bu konuda ne diyor?

 2. Üstad'a göre Türkiye, Almanya, Avrupa vs. dârü’l-harb midir? Bir de Üstad; "dâru’l-sulh", "akit" gibi diğer ıstılahları neden kullanmıyor?

 3. "Elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi?" Hayvandan elli derece aşağı düşmek, ne mânaya gelmektedir?

 4. "Böyle hayvanlar için bu kelimât-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler; bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehl-i kuburu aleyhlerine döndürmektir." İzah eder misiniz?

 5. "İhtiyaç olsa, diyar-ı baîdede, Arabî hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fâtiha yerine Fârisî tercümesi cevazı var." Farsça bilmeyen birine nasıl bir kolaylık olacak?

 6. "Lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî" bu lisanın Fransızca olduğu söyleniyor, doğru mu?

 7. "Zaaf-ı imandan tevellüt eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk etmek, dini terk ettirmektir!" Namaz neden Arapça olmak zorunda, asıl olan niyet değil mi?

 8. "Avrupa, Katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilâlciler, inkılâpçılar ve feylesoflar olarak, Katolik mezhebine göre ehl-i bid’a ve ..." Bu tarihi seyri izah eder misiniz?

 9. "Demek, füruat-ı İslâmiye, değişmeye kàbil bir libas hükmünde değil ki, onlar tebdil edilse esas din bâki kalabilsin." Hristiyanlıkta teferruatın değişebileceği söyleniyor, nasıl anlamalıyız?

 10. "Mezâhibin ihtilâfı ise, Sahib-i Şeriatin gösterdiği nazarî düsturların tarz-ı tefehhümünden ileri gelmiştir." İzah eder misiniz?

 11. "Ve tabaka-i avamda ve feylesoflarda bir küsmek, bir adavet hasıl olmuştu ki, malum hadise-i tarihiye vukua gelmiştir." İzah eder misiniz?

 12. "İslâmiyet, havastan ziyade, avâmın tahassüngâhı olmuştur. Vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ ile havassı, âvâmın üstünde müstebit yapmak değil, bir cihette hâdim yapıyor." İzah eder misiniz?

 13. "Şimdiki Hıristiyanlık dini ise, velediyet akidesini kabul ettiği için, vesait ve esbaba tesir-i hakikî verir. Din namına enâniyeti kırmaz..." İzah eder misiniz?

 14. "'Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın bir mukaddes vekili' diye, o enâniyete bir kudsiyet verir. Onun için, dünyaca en büyük makam işgal eden Hıristiyan havasları tam dindar olabilirler." İzah eder misiniz?

 15. "Müslümanlarda ise, öyle makamlara girenler, nadiren tam dindar ve salâbetli kalırlar." İslam'da halifelik makamı idarecilerin dindar bulunmalarına vesile değil midir?

 16. "Takvâ-yı hakikî ise, gurur ve enâniyetle içtima edemiyor." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Hıristiyandan çıkan feylesoflar dinlerine karşı lâkayt veya muarız vaziyeti alması ve İslâmdan çıkan hükemaların kısm-ı âzamı hikmetlerini esâsât-ı İslâmiyeye bina etmesi, yine mühim bir farkı gösteriyor." İzah eder misiniz?

 18. "Taassub-u dinî bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak, taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti." sualinin cevabını açar mısınız?

 19. "Ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmişse, o zamana nisbeten terakki etmiş..." İslamiyet'in terakki dini olmasını açar mısınız?

 20. "Hem İslâmiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman, İslâmiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez." Bu cümleyi te’yid edecek bir ayet veya hadis var mı?

 21. "Bir Müslüman, İslâmiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez." Müslümanlığı terk edip, sonra tekrar Müslüman olanları nasıl değerlendireceğiz? Abdullah bin Sa’d bin ebi Serh gibi mesela...

 22. "İslâmiyet nazarında harbî kâfirin hakk-ı hayatı var." cümlesini izah eder misiniz? Şeriat devletinde Allah'ı inkâr eden ateistlerin yaşama hakkı var mıdır?

 23. "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer." Bazı mürtedlerin güzel hasletleri nasıl anlaşılmalıdır?

 24. "Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idare-i hükûmete muzır oldukları gibi, terakkiye dahi mânidirler; terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve âsâyişi kırıyorlar." İzah eder misiniz?

 25. "Hem Allah yolunda olsa, tüfek de Allah der, top da Allahu ekber diye bağırır, Allah ile iftar eder, imsak eder." Buradaki "Allah ile imsak ve iftar eder" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 26. "Milleti İslâmiyetle aşılamak istiyoruz." ifadesini nasıl anlamak gerekiyor, izah eder misiniz? "Tahribatçı ehl-i bid’a iki kısımdır." Bu kısımlar nelerdir, farkları nedir?

 27. "Ey 'sadık ahmak' ıtlakına mâsadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczub, akılsız, cahil sufîler!" Birinci kısım ehl-i bid'a içindeki sufilerden ne anlamalıyız, bunlar kimlerdir?

 28. "Türk unsurunda ebedî kabil-i iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak." İzah eder misiniz? Buradaki "inşikak" nedir; Türk unsuru bölünecek mi, zuhur etmiş midir?

 29. Mehdi zamanında yeryüzünün adaletle dolacağı nazara veriliyor; bu gerçekleşmiş midir?

 30. Hazret-i Mehdi şahıs mıdır, şahs-ı manevî midir? İman, hayat ve şeriat merhalelerinde ayrı bir müceddit ve mehdi mi gelecek, yoksa tek kişi mi olacak?

 31. Üstad, talebelerinin kendisine ve Risale-i Nurların şahs-ı manevisine Mehdi denmesinin hata olduğunu ifade etmiştir. Bunun sebebi nedir?

 32. Mehdi ile alâkalı Üstadımız herhangi bir tarih vermiş midir? Mehdi konusunu nasıl anlamalıyız? Mehdi hakkında bilgi verir misiniz?

 33. Üstad'ın mehdi olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz, O'ndan sonra daha büyük bir velinin gelmeyeceğine dair kimin elinde senet var da son müceddid deniliyor?

 34. Bugüne kadar gönderilen müceddidleri sayar mısınız? Müceddidler velayet-i kübra makamında mıdır, müceddidleri birbirlerine tercih etmek ne kadar doğrudur?

 35. "Elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid..." Mehdi müçtehittir. İçtihad Risalesinde, bu zamanda içtihad yapılmayacağı ifade ediliyor. O zaman mehdi gelmemiş şeklinde anlaşılmaz mı?

 36. "En büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdî, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da ehl-i beyt-i Nebevîden olacaktır." Buradaki "hem hâkim" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 37. "Pek kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır ve Hazreti Mehdînin en has ordusudur." İzah eder misiniz?

 38. "Böyle bir cemaat-i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hâdisât-ı azîme vücuda geliyor." Buradaki "hâdisât-ı azîme" ne olabilir?

 39. "Hazret-i Mehdînin cemiyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akârânesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ edecek." cümlesini izahını yapar mısınız?

 40. "Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati..." Buradaki "İsevî cemaati" hakkında bilgi verir misiniz?

 41. "Müslüman İsevîleri" ne demektir, izah eder misiniz?

 42. Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım, Yedinci İşareti biraz açar mısınız?

 43. "Adeta, kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslâmiyeti aşılıyorlar, güya takviye ediyorlar." misallerle izah eder misiniz?

Yükleniyor...