Block title
Block content

Yedinci Kısım

İçerikler

 1. Bazıları “Türkiye dârülharp” diye cuma namazı kılmıyorlar. Üstad bu konuda ne diyor?

 2. Üstad'a göre Türkiye, Almanya, Avrupa vs. dârülharp midir? Bir de Üstad; "dârülsulh", "akit" gibi diğer terimleri neden kullanmıyor?

 3. "Böyle hayvanlar için bu kelimât-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler; bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehl-i kuburu aleyhlerine döndürmektir,.." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 4. "Elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi?" Hayvandan elli derece aşağı düşmek, ne anlama gelmektedir?

 5. "İmam-ı Âzam, sair imamlara muhalif olarak demiş ki: İhtiyaç olsa, diyar-ı baîdede, Arabî hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fâtiha yerine Fârisî tercümesi cevazı var." Farsça bilmeyen birine nasıl bir kolaylık olacak?

 6. "Saniyen, ehl-i bid’a, ecnebî inkılâpçılarından böyle meş’um bir fikir aldılar ki: Avrupa, Katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilâlciler, inkılâpçılar ve feylesoflar olarak, Katolik mezhebine göre ehl-i bid’a ve ..." Bu tarihi süreci açıklar mısınız?

 7. "Zaaf-ı imandan tevellüt eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk etmek, dini terk ettirmektir!" Arapça dışındaki dillerde namazın zararını kısaca izah eder misiniz? Asıl olan niyet değil midir?

 8. Üstad Risalelerde "cennet lisanına yakın bir lisan var" demiş ve bunun da Fransızca olduğunu arkadaşım söyler; bunun hakikatı var mı ve Risale-i Nur'da nerede geçiyor?

 9. "Demek, füruat-ı İslâmiye, değişmeye kàbil bir libas hükmünde değil ki, onlar tebdil edilse esas din bâki kalabilsin..." Hristiyanlıkta teferruatın değişebileceği söyleniyor, nasıl anlamalıyız?

 10. "'Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın bir mukaddes vekili' diye, o enâniyete bir kudsiyet verir. Onun için, dünyaca en büyük makam işgal eden Hıristiyan havasları tam dindar olabilirler." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 11. "Hıristiyandan çıkan feylesoflar dinlerine karşı lâkayt veya muarız vaziyeti alması ve İslâmdan çıkan hükemaların kısm-ı âzamı hikmetlerini esâsât-ı İslâmiyeye bina etmesi, yine mühim bir farkı gösteriyor." ifdesinin izahı nasıldır?

 12. "Müslümanlarda ise, öyle makamlara girenler, nadiren tam dindar ve salâbetli kalırlar. Çünkü gururu ve enâniyeti bırakamıyorlar." İslam'da halifelik makamı yöneticilerin dindar bulunmalarına vesile değil mi?

 13. "Şimdiki Hıristiyanlık dini ise, velediyet akidesini kabul ettiği için, vesait ve esbaba tesir-i hakikî verir. Din namına enâniyeti kırmaz; belki 'Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın bir mukaddes vekili' diye,.." İzahı?

 14. "Bir Müslüman, İslâmiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez..." Müslümanlığı terk edip, sonra tekrar Müslüman olanları nasıl değerlendireceğiz? Abdullah bin Sad bin ebi Serh gibi mesela...

 15. "Bu taassub-u dinî bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak, taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti." sorusunun cevabını açar mısınız?

 16. "Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idare-i hükûmete muzır oldukları gibi, terakkiye dahi mânidirler; terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve âsâyişi kırıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmişse, o zamana nisbeten terakki etmiş..." İslamiyet'in terakki dini olmasını açar mısınız?

 18. "Hem İslâmiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman, İslâmiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez." Bu cümleyi teyid edecek bir ayet veya hadis var mı?

 19. "İslâmiyet nazarında harbî kâfirin hakk-ı hayatı var." cümlesini izah eder misiniz? Şeriat devletinde Allah'ı inkar eden ateistlerin yaşama hakkı var mıdır?

 20. "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer." Bazı mürtedlerin güzel hasletleri nasıl anlaşılmalıdır?

 21. Dinden dönmenin sınırı var mıdır?

 22. Vicdan nasıl bozulur? İnsan nasıl iyiyi kötüden ayıramayacak hale gelir? Örneklerle açıklar mısınız?

 23. Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım, Üçüncü İşareti kısaca açar mısınız?

 24. "Hem Allah yolunda olsa, tüfek de Allah der, top da Allahu ekber diye bağırır, Allah ile iftar eder, imsak eder." Buradaki "Allah ile imsak ve iftar eder", ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 25. "Milleti İslâmiyetle aşılamak istiyoruz." ifadesini nasıl anlamak gerekiyor, izah eder misiniz?

 26. "Tahribatçı ehl-i bid’a iki kısımdır." Bu kısımlar nelerdir, farkları nedir?

 27. Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım, Dördüncü işareti kısaca açar mısınız?

 28. "Ey 'sadık ahmak' ıtlakına mâsadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufîler!" Birinci kısım ehl-i bid´a içindeki sufilerden ne anlamalıyız, bunlar kimledir?

 29. "Türk unsurunda ebedi kabil-i iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak." cümlesini açıklar mısınız? Buradaki "inşikak" nedir; Türk unsuru bölünecek mi, zuhur etmiş mi?

 30. "Ehl-i sünnet alimlerine göre müceddidler mahfuzdurlar." diyorsunuz. Peki bunu hangi alimler söylüyorlar?

 31. "Elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdî, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zat da ehl-i beyt-i Nebevîden olacaktır." Buradaki "hem hakim" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 32. "Müceddidü'l-ekber" ne demektir? Üstad gelmiş olan mücedditlerin sonuncusu mudur? Dolayısıyla Üstad'a Mehdi diyebilir miyiz?

 33. Bugüne kadar gönderilen müceddidleri sayar mısınız? Müceddidler velayet-i kübra makamında mıdır, müceddidleri birbirlerine tercih etmek ne kadar doğrudur?

 34. Hazreti Mehdi şahıs mıdır, şahs-ı manevi midir?

 35. İçtihad Risalesinde, bu zamanda içtihad yapılmayacağı ifade ediliyor. "Elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdî,.." Burada ise mehdinin müçtehid olduğu belirtiliyor. O zaman mehdi gelmemiş şeklinde anlaşılmaz mı?

 36. İman, hayat ve şeriat dönemlerinden bahsediliyor. Her merhale de ayrı bir müceddit ve mehdi mi gelecek, yoksa tek kişi mi olacak?

 37. Mehdi ile ilgili Üstadımız herhangi bir tarih vermiş midir? Mehdi konusunu nasıl anlamalıyız?

 38. Mehdi Kimdir?

 39. Mehdi zamanında yeryüzünün adaletle dolacağı vurgulanıyor; bu gerçekleşmiş midir?

 40. Mehdilik veya Mehdi hakkında bilgi verir misiniz?

 41. Üstad'ın mehdi olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz, O'ndan sonra daha büyük bir velinin gelmeyeceğine dair kimin elinde senet var da son müceddid deniliyor?

 42. Üstad, talebelerinin kendisine Hz. Mehdi sıfatı vermeye, Risale-i Nurların şahsı manevisini de yine Mehdi olarak görmeye çalıştıklarını, oysa bunun bir hata ve bir yanılgı olduğunu ifade etmiştir. Bu yanılgı nedir?

 43. Yaşadığımız bu yüzyılda farklı farklı kişi ve şahsiyetlere değişik görevler üstlendiriliyor, falan kişi Mehdidir vs. gibi. Bu gibi durumları nasıl idrak etmeliyiz ve bu insanlar hakkında nasıl yorum yapmalıyız?

 44. "Allah bir gecede mehdiyi ıslah eder." Yani buradan Üstad'ın mehdi olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Halbuki, Üstad da Risalede mehdinin, yani insanlığı kutaracak şahsın, aslında şahıs değil, risale olduğunu söylüyor.

 45. "Böyle bir cemaat-i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hâdisât-ı azîme vücuda geliyor." Buradaki "hâdisât-ı azîme" ne olabilir?

 46. "İşte, o pek kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır ve Hazreti Mehdînin en has ordusudur." cümlesini izah eder misiniz?

 47. Ashab-ı Kehf'in Hz. Mehdi'nin yardımcıları olacağı rivayetlerde var. Bunlar Nur talebelerinden başkası olabilir mi? Bazı rivayetlerde de Deccal'in fitnesine karşı Kehf suresinin ilk on ayetini okumamız tavsiye ediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 48. Bizler Mehdi Cemaatinin bir ferdi olabilir miyiz?

 49. Büyük Mehdi zamanında, dünyanın bolluk ve bereketle dolu olacağı, zekat alacak kimsenin bulunamayacağı söyleniyor. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız?

 50. Hadiste, "Mehdinin ismi benim ismime, babasının ismi babamın ismine muvafıktır." deniyormuş. Bunu nasıl anlamak lazımdır? Bu uyum yoksa, mehdilik ret mi edilecektir? Risalelerde ne deniyor bu konuda?

Yükleniyor...