"Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır: İlham, tâlim, tasfiye, nazar-ı fikrî." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlham, talim, tasfiye, nazar-ı fikri: Kemalatın arşı olan Allah’ın marifetini kesb etmenin usulü olan dört yolun vesileleri ve gidiş vasıtalarıdır.

Birinci yol; miracı Kur'an’dır. Yani vahyin ve onun gölgesi olan ilhamın sayesinde ve himayesinde gidenlerin yoludur.

Peygamberlerin, sahabelerin, ahir zamanda mehdi-i azamın ve ilhama mazhar olup, Cenab-ı Hakk'ın ezelde tayin ve tensip ettiği özel eşhasın yollarıdır. Bu yolun vasıtası vahiyler ve ilhamlardır. Bu yol cadde-i kübra olup, en kısa ve istikametli olan yoldur.

İkinci yol; kalbin tasfiyesi, yani temizlenmesiyle ibadet ve fazilette terakki eden ve kalbin liderliğini esas alan ehl-i tarikatın ve tasavvufun yoludur. Burada kalp merkezdir. Evrad ve ezkar esasdır.

Bu yolun vasıtası da tasfiyedir. Yani kalbin ve kalbe bağlı olan latifelerin, mahzurlu şeylerden temizlenmesi ve onun hayat boyunca safi ve nezih tutulmasını ve muhafazasını temindir.

Üçüncü yol; ilim yoludur. Yani Cenab-ı Hakk'a ve marifetine ilmi noktada çalışıp, ilmen teali ve terakki eden kelam erbabının ve ehlinin yoludur. Bunda esas olan, imkan ve hudus dediğimiz, iki marifet tarikiyle yürümektir. Yani vesileleri ve sebepleri inceleyip eleyerek neticeye ve müsebbibe kavuşma mesleğidir.

Bu yolun vasıtası ise; hayat boyunca ilim öğrenmek ve tedrisatla meşguliyettir.

Dördüncü yol; feylesofların ve Müslüman olan hükemaların mesleğidir.

Bunda ise; akıl esastır ve birinci derecededir. Diğer duygu ve latifeler akla hizmet eder. Mezkur yollar içerisinde en müşkilatlı ve zor olanı da bu yoldur. Umum felsefeciler bu yolun yolcusudurlar.

Bu dördüncü yolun vasıtası da nazar ve fikirdir. Yani olay ve hadisata kendi nazar ve fikirleriyle bakıp izah getirmeye çalışmaktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...