"İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmeye gelmiştir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yevmi mahşerde alimlerin mürekkebiyle şehidlerin kanı müvazene edilir. Alimlerin mürekkebi ağır basar."(1)

hadis-i şerifi muktezasınca, alim olmanın kolay bir şey olmadığı ifade edilmiştir. Ancak bu dünyaya gelmekteki asıl maksad, ilimle tekamüldür. Yani maksud mana budur. İlimle bu dünyada Allah’ın dinine hizmet etmenin ayrı, kudsi bir manası olduğu kanaatindeyiz. Tabi bu ilimden maksad tüm ilimlerdir.

Çünkü tüm ilimlerin yaratıcısı Cenab-ı Hak olduğuna göre, tüm ilimleri öğrenmeye gayret göstermek lazım.

Ancak âdetullah kanunları muktezasınca tüm ilimleri öğrenmek mümkün olmadığından, iki-üç ilimde ihtisas sahibi olmak mümkün, diğerlerini ise buna yardımcı olarak öğrenebiliriz. Tabi tüm insanların ilimle uğraşmasını bekleyemeyiz.

Bazı insanların tüm ilimleri öğrenmesi diğerlerinin üzerinden bu yükümlülüğü kaldırır. İmam-ı Rabbani’nin Mektubat’ında da "İbadet, tezellül ve inkısardan ibarettir."(2) buyrulur.

İşte insanın kendi aczini, zilletini en kamil manada hissettiği ve kalbi buruk olarak kalbine müteveccih olduğu güzel anlarından birisi de dua vaktidir. İnsan dua ederken, A'raf suresinde geçen,

"Rabbinize yalvara yalvara, için için dua edin..."(Â'raf, 7/55)

emrine uyar ona sığınır. Ondan ister, onun mağfiretini talep eder. İşte bu hal bir ibadettir ve meyvesini ahirette verecektir. Bir de istenen şeylerin dünyada tahahakkuk etmesi meselesi var. İbadet onlar için edilmez. Onlar ancak ibadet için birer vesile. Ve o ihtiyaç anları birer dua vakti. İnan o vakitlerde fakrını aczini daha iyi anlar. Ve bunları yerine getirmeye ancak Rabb’ül Alemin’in kadir olduğunun idraki içinde ellerini onun dergahına açar, ona yalvarır. İstemenin en ileri en ulvi derecesi, ondan yine onu istemek... Rızasını dilemek. Yakınlığına talip olmak. Ona imanda onu sevmede ve ondan korkmada kemale ermeyi istemek.

"... Kalpler ancak onun zikriyle mutmain olur."(Ra'd, 13/28)

mealindeki ayetin verdiği derin mesaja kulak vererek., ondan onu anmayı, dilemek. Bize bizden daha yakın olduğunun şuuru içinde onun yakınlığını kalbimizde duymayı ve böylece onunla olmayı istemek. Nefis duada bile araya girer. Ve onun huzurunda ona yalvaran kulu, bir bakıma ondan gaflete düşürür. Ve onu istemek yerine, dünya nimetleriyle oyalanmayı kalbe telkin eder.

Dipnotlar:

(1) bk. Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139.

(2) bk. 405. Mektup, İlave.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...