"Kâinatta tasarrufları görünen ef’al-i Rabbaniyenin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Ve o fiilleri takyid ve tahdid eden, yalnız hikmet ve iradedir ve mazharların kabiliyetleridir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci Hakikat: Kâinatta tasarrufları görünen ef'âl-i Rabbâniyenin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Ve o fiilleri takyid ve tahdit eden, yalnız hikmet ve iradedir ve mazharların kabiliyetleridir. Ve serseri tesadüf ve şuursuz tabiat ve kör kuvvet ve câmid esbab ve kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar, o gayet mizanlı ve hikmetli ve basîrâne ve hayattarâne ve muntazam ve muhkem olan fiillere karışamazlar. Belki, Fâil-i Zülcelâlin emriyle ve iradesiyle ve kuvvetiyle zâhirî bir perde-i kudret olarak istimâl olunuyorlar."(1)

Cenab-ı Hakk'ın bazı isimleri, bazı isimleri kayıtlamaktadır. Her bir isim kâinatı ihata etmek istemekte ama hikmetin icabı bu isimler kayıtlanabilmektedir. Mesela, süt göndermek şefkat ve merhametin lazımı, ama tüm hayvanlardan değil de belli bazı hayvanlardan o sütü temin etmek hikmetin muktezasıdır.

Itlak; kayıtlardan azade olmak, kayıt altına alınmamak, kayıtsız olmak demektir. Bir fiilin mutlak bir şekilde faaliyet göstermesinin mânâsı şudur: O fiil faaliyet gösterirken, bir başka zat, bir başka fiil, bir başka irade, bir başka kudret o icraatın önüne geçemez; ona engel olamaz.

Ölümün küçük kardeşi olan uykuda da bu mâna bir derece hükmeder. Uykuya geçen insanın, artık ne görmek için göze, ne işitmek için kulağa, ne de yürümek için ayağa ihtiyacı vardır.

İhata; kaplama, içine alma demektir. Bulunduğumuz şehirde gündüz vakti güneşin ışığı şehrin tamamını ihata eder. Artık o şehrin neresini aydınlık bulsak, bunun güneşten olduğunu çok iyi biliriz. Ve aydınlatma fiilinde güneşin bir ortağı olamayacağını tasdik ederiz.

Muhit; Cenâb-ı Hakk’ın bir ismidir, ihata eden, tümüyle kaplayan manasına gelir. Allah’ın bütün sıfatları muhittir, bütün varlık âlemini kaplamıştır. Hava unsurunun bütün ciğerlerde dolaşması, Güneş ışığının kendisine mukabil gelen bütün gözlere ışık vermesi, Muhit isminin birer tecellisiyle gerçekleşmektedir.

Bir atomun hücrede vazife yapması için de hücrenin tamamını ihata eden bir ilme sahip olması gerekir, tâ ki yanlış yerde bulunmasın. Hücrelerin bir araya gelmesiyle âzalar teşekkül ediyorlar.

Nihayetsizlik ise, bir fiilin icraatındaki devamlılığı ifade eder. Yani, o fiil sahibi kendi iradesiyle o işe son vermedikçe, o işin son bulması düşünülemez.

Şimdi bu üç hakikati, “göz” misali üzerinde izah etmeye çalışalım:

“Allah bir yağ parçasını terbiye ederek görür hale getiriyor.” Göz yapmak, ruha görme sıfatı koymak Allah’a mahsus. Ruhtaki bu sıfat ile bedendeki göz arasındaki münasebeti kurmak da yine Allah’a mahsustur. Bu hakikate ‘ıtlak’ açısından baktığımızda şunu anlarız: Allah bizim ruhumuza görme sıfatı verip, yüzümüze göz taktığı gibi, başka canlılara da ruh vermiş, göz takmış ve görme sıfatı vermiştir.

Allah, bu İlahî ikramda bulunurken bir başka irade karşısına çıkıp da onu faaliyetten men edememiştir, edemez de. Yani bütün gözleri ve görmeleri yaratan ancak Allah’tır. Bazı gözleri bir başka ilahın yarattığı vehmedildiğinde, o mutlak iradeye kayıt konulmuş, sınır biçilmiş olunur. Bir gözü yapan kim ise, bütün gözleri de yapan ancak o olabilir.

İhata noktasında baktığımızda şunu görürüz: Güneş ışığının bir şehirdeki bütün menzilleri ihata etmesi gibi, Allah’ın “göz ikram etme fiili” de bütün canlıları kaplamıştır. Nerede bir ruh varsa, ona görme sıfatını veren ve o bedene göz yerleştiren ancak Allah’tır.

Nihayetsizliğe gelince, en itikadsız bir kimse bile kabul eder ki, bu dünyanın sonu gelmese, yani kıyamet kopmasa ve canlılar sonsuza kadar çoğalsalar, hiçbir canlı gözsüz kalmayacak. O halde Allah’ın “göz yapması ve görme fiilini yaratması” nihayetsizdir.

İşte, göz üzerinde yaptığımız bu izahlar, bütün varlıklar ve onlarda icra edilen bütün İlâhî fiiller için de düşünülebilir. Bir karıncayı rızıklandıran kim ise, bütün hayvanlar âlemini de ancak o rızıklandırabilir. Burada "terzik" yani rızık verme fiilinin “ıtlakı, ihatası ve nihayetsizliği” söz konusudur. Bir çiçeğe şekil veren kim ise, bütün dağlara, ovalara, denizlere, ırmaklara, insanlara, hayvanlara, ağaçlara şekil veren, suret giydiren de ancak o olabilir. Burada da "tasvir", yani suret verme fiilinin “ıtlakı, ihatası ve nihayetsizliği” söz konusu olmuştur.

Itlak, ihata ve nihayetsizliği, “hikmetin ve mahzarların kabiliyetinin sınırlaması” konusunu da yine göz misaliyle izah etmeye çalışalım. Allah dileseydi sonsuz göz yaratırdı ve her mahlûkuna göz verirdi. Ama sadece canlılara ikişer tane göz vermesi hikmetin muktezasıdır, burada sonsuzu “hikmet” kayıtlamış ve göz sayısı iki olarak takdir edilmiştir. Ayrıca, her canlıya takılan gözler de onun ruhuna en uygun şekildedir. Burada da mazharın kabiliyeti söz konusudur. Arıyla kedinin gözlerindeki farklı hususiyetler, onların ruhlarındaki farklılıktan ileri gelmiştir.

Bir okul müdürü, “Falan sınıftan bir kişi gelsin” dediğinde ıtlak söz konusudur, yani sözü mutlak olarak söylemiş, herhangi bir kayıt koymamıştır. Fakat “Sınıfın en çalışkan öğrencisi gelsin” dediğinde bu söz mutlak değildir, kayıtlıdır.

Mesela zengin ve cömert zat; “herkes kabını getirsin buğday verilecek ve çeşitli ihsanda bulunulacak” diye bir ilan veriyor “Şu ebatta bir kap getirin” denilmiyor. Nasıl bir kap getirirseniz getirin, kabınız doldurulacak. Köylülerden kimisi bir tonluk, kimisi on tonluk, kimisi de beş tonluk kimisi de yüz kiloluk kaplarla geliyor ve hepsinin kapları doldurulup gönderiliyor.

Aynen bunun gibi, her insanın fıtratı da bir kaptır, istidat ve isitiab haddine göre kabil ve mazhar olabilir. Yani Allah’ın sonsuz sıfatları feyiz ve tecelli noktasından sonsuz ikram ve ihsanlarda bulunabilir, ama insanların kapları ve kayıtlıdır. Bu sebeple Allah herkesin kabına göre tecelli ve ikramda bulunuyor.

Her bir isim ve sıfat kâinatı istila ve ihata etme kabiliyetinde iken, Allah sonsuz hikmet ve iradesiyle, diğer isimlere yer açmak, onların da kendini izhar etmesine fırsat vermek için kayıtlıyor ve sınırlandırıyor.

Mesela, Alîm ismi bütün kâinatı ve mahlûkatı istila etmiştir. Hikmet ve irade devreye girip o ilmin tecellisine bir had ve sınır koyuyor ki, diğer isim ve sıfatlar da kendi mâna ve hükümlerini ilan ve izhar etsinler. Şayet bu isimler mutlak mânada tecelli ve istila etmiş olsalardı, diğer isim ve sıfatlara yer açılmaz ve onlar mânalarını gösteremezdiler. Bu sebeple Allah’ın sonsuz irade sıfatı her ismin tecelli sahalarını kayıt ve sınır altına alıyor ki, hem o isimler tecelli etsin hem san’at ilan edilsin hem de seyircileri olan şuur sahibi varlıklar, bütün isim ve sıfatları keyifle tanıyıp tefekkür etsinler.

Mesela, Rahim ismi mutlak ve istila tarzında tecelli etse idi, hastalık ve musibetler yol bulup bize bulaşamaz, Şafi ismi de kendini izhar ve ilan edemezdi.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

carmagan

Mesnevi-i Nuriye'de Habbe bahsinin son paragrafında şu var: "Esmâ-i Hüsnânın herbirisi ötekileri icmâlen tazammun eder:  Ziyânın elvan-ı seb'ayı tazammun ettiği gibi. Ve keza, herbirisi ötekilere delil olduğu gibi, onların herbirisine de netice olur. Demek, Esmâ-i Hüsna, mir'at ve ayna gibi birbirini gösteriyor. Binaenaleyh, neticeleri beraber mezkûr kıyaslar gibi veya delilleri beraber neticeler gibi okuması mümkündür."  Ben sunu anladım; mesela, ALLAH affedicidir, ama ALLAH aynı zamanda adildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...