Dördüncü Hakikat

İçerikler


 1. "Hâkimâne tekvinî emirlerin, âmirâne hükümlerin, şâhâne kanunların cereyanları" hakkında bilgi vererek izah eder misiniz?

 2. "Cüz'î ve zâhirî ve muvakkat bir hâkimiyeti için kardeşini ve evlâdını zâlimâne öldürmesi gösteriyor." Osmanlıda kardeş katli ile alâkalı açıklama yapar mısınız?

 3. "Hem tevhid, en ehemmiyetli ve en halâvetli ve en yüksek bir vazife-i kudsiye ve bir fariza-i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir." İzah eder misiniz?

 4. "Belki ilm-i mantıkta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir..." İzah eder misiniz?

 5. "Ve tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve iz'an ve kabuldür ki; her bir şeyle Rabbini bulabilir..." İzah eder misiniz?

 6. "Her şeyde Hâlıkına giden bir yolu görür. Ve hiçbir şey huzuruna mâni olmaz. Yoksa, Rabbini bulmak için her vakit kâinat perdesini yırtmak, açmak lâzım gelir." Bilhassa son cümleyi izah eder misiniz?

 7. "Gökleri ve zemini altı günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybî ve çok acip bir hâdiseyi, hazır ve göz önünde bir hâdiseyle" nasıl ispat edilmiştir?

 8. "Mezkûr fiillerin her biri bir tek fiil olduğundan, zaruri olarak, onların faili dahi bir tek vâhid ve kadîr olan Fâil-i Zülcelâllerinin, bedahetle öyle bir kibriya ve azameti var ki..." Fiillerin aynı olması ne demektir?

 9. "Kâinatta tasarrufları görünen ef’al-i Rabbaniyenin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Ve o fiilleri takyid ve tahdid eden, yalnız hikmet ve iradedir ve mazharların kabiliyetleridir." İzah eder misiniz?

 10. "Zerre kadar aklı bulunan bir adam, 'Bunları böyle yapan, elbette bu kâinatı yaratan Zat olabilir.' demeye mecburdur." İzah eder misiniz? "Helvalı şeker fabrikası" ve "Ballı şurup makinesi" nedir?

 11. "En büyük bir küll, en küçük bir cüz'î gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması; hem bu hayretli hikmetini ve bu azametli tılsımını..." İzah eder misiniz?

 12. "On üç sırra işaret etmek istedim, birinci ve ikinci sırları yazdım fakat, maateessüf hem maddi iki kuvvetli mani, beni şimdilik mütebakisinden vazgeçirdiler." Diğer on iki sır nedir?

 13. "Bir şey zâtî olsa, onun zıddı o zâta ârız olamaz. Çünkü içtimaü’z-zıddeyn olur; o da muhâldir." İzah eder misiniz?

 14. "Hem göz gibi bir tek nur veya Cebrail gibi nuranî bir tek ruhânî, tecelli-i rahmet içinde olan faaliyet-i Rabbâniyenin kemâl-i vüs'atinden, bir tek yere..." İzah eder misiniz?

 15. "Kudret-i zâtiye-i ezeliye, en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğundan..." Kudretin nura teşbihi ve “bütün nurların nuru” olması ne demektir?

 16. "Bütün ins ve cinleri ve hayvani ve ruhani ve melekleri haşr-i ekberin meydanına ve mizan-ı azamın önüne getirir." İnsanların dışında haşirde toplanmak ve hesap vermek söz konusu mudur?

 17. "Mevcudatın vücutları ve zuhurları, beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve biri birinin misâl-i musağğarı ve nümune-i ekberi..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...