"Kur’an’ın kâinattan yaptığı bahis, Hâlık’ın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Binaenaleyh, ne kadar cumhurun fehmine yakın olursa irşada daha lâyık ve daha muvâfık olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’an’ın kâinattan yaptığı bahis, Hâlık’ın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Binaenaleyh ne kadar cumhurun fehmine yakın olursa irşada daha lâyık ve daha muvafık olur. Mesela, Hâlık’ın tasarrufatına delâlet eden âyetlerden en zahir en aşikâr olan tabakayı وَمِنْاٰيَاتِهٖخَلْقُالسَّمٰوَاتِوَالْاَرْضِوَاخْتِلَافُاَلْسِنَتِكُمْوَاَلْوَانِكُمْ âyetiyle zikretmiştir. Hâlbuki bu tabakanın arkasında vücuhun taayyünat, teşahhusat tabakası vardır. Evvelki tabakanın fehmi, ikinci tabakanın fehminden daha yakındır."

"Ve keza en aşikâr dereceyi اِنَّفٖى خَلْقِالسَّمٰوَاتِوَالْاَرْضِوَاخْتِلَافِاللَّيْلِوَالنَّهَارِ âyetiyle zikretmiştir. Bu derecenin arkasında, arzın şems etrafında emir ve irade-i İlahî kanunuyla tahrik ve tedviri derecesi de vardır. Lâkin bu derece, evvelki dereceden bir derece mahfî olduğundan terk edilmiştir."(1)

Âyet-i kerime; “Allah’ın ayetlerindendir” diye başlıyor. Sonra bu âyetler, yani Allah’ın varlığına, birliğine, isim ve sıfatlarına delalet eden mahlûkat nazara veriliyor. Önce en geniş bir daire olan, “Semavat ve arzın yaratılışına”, sonra en dar bir daire olan “lisanlarınızın ve renklerinizin farklılığına” dikkat çekiliyor. Bu iki dairenin arasında olanları akla ve hayale havale ediyor.

"Halbuki bu tabakanın arkasında vücuhun taayyünat, teşahhusat tabakası vardır. Evvelki tabakanın fehmi, ikinci tabakanın fehminden daha yakındır."

Vücûhun, yani insanların simalarının birbirinden farklılığı, renk ve lisan farklılığına göre daha gizli olduğundan terk edilmiş, daha rahat anlaşılan ve daha çok dikkat çekene öncelik verilmiş oluyor.

"Ve keza en aşikâr dereceyi اِنَّ فِى خَلْقِ السَّموَاتِ وَاْلاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ âyetiyle zikretmiştir. Bu derecenin arkasında, arzın şems etrafında emir ve irade-i İlahî kanunuyla tahrik ve tedviri derecesi de vardır. Lâkin bu derece, evvelki dereceden bir derece mahfî olduğundan terkedilmiştir."

Semanın yaratılışı da arzın yaratılışı da hem Allah’ın varlığına büyük birer delil, hem de bizlere büyük bir ihsan, büyük bir nimettir. Âyet-i Kerime bunların yaratılmasını nazara verdikten sonra, gece ve gündüzün ihtilafının da Allah’ın varlığına delil olduğundan bahsediyor. Bunlar da yine bizim için büyük nimetlerdir.

Gece ve gündüzün meydana gelişi nasıl olursa olsun, ister Dünya Güneş etrafında dönsün, ister Güneş Dünya'nın etrafında dönsün bizim için, “nimet ve fayda olmaları noktasında” bir fark olmaz. Bu mânayı, yani onlardaki bu faydaları avam da bilir, havas da. Bir başka ayette, gecenin istirahatimiz için, gündüzün de maişetimize çalışmamız için yaratıldığı nazara verilir. Bütün insanlar bu büyük ihsanlara karşı şükürle mükelleftirler. Kur’ân-ı Kerim bu büyük tasarrufu, bu hikmetli ve rahmetli icraatı nazara verirken, dünyanın kendi etrafında dönmesinden söz etmez. Zira avam bu mânayı anlamaktan çok uzaktır. Avam şöyle dursun, ilim adamları da yakın zamana kadar Güneş'in Dünya etrafında döndüğüne inanıyorlardı.

Uyku ile gece arasında, uyanıklıkla da gündüz arasında münasebet var. Bizim hayatımıza uyanmayı ve uyumayı kim yerleştirmişse, gündüzü ve geceyi de o yaratmıştır. Gece olunca uyuyor, gündüz gelince işe koyuluyoruz. Bu gece-gündüz hâdiseleri nasıl olursa olsun, bizim için fark etmediği için, Kur’ân-ı Kerim de o konuyu perdeli bırakıyor. Dünyanın döndüğünü doğrudan nazara vermek yerine, gece ve gündüzün yaratılışına ve onlardan edindiğimiz faydalara dikkat çekiyor.

Gece ve gündüzün ihtilafı Âdem babamızdan beri var. Ve bu ihtilaftan insanlık tarihi boyunca herkes faydalanmış. Peygamberler “Dünyanın döndüğüne, bunun neticesi olarak gece ve gündüzün olduğuna bakın da Allah’ın kudretini ve rahmetini seyredin” deselerdi, bütün ümmetler inkâr yoluna gidebilirlerdi. Ama gece ve gündüzün faydası konusunda hiçbir ümmetin bir itirazı olamaz, olmamıştır da.

Diğer taraftan, Kur’ân-ı Kerim'de dünyanın döndüğüne de işaretler var: “Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın...(Âl-i İmrân Suresi, 3/27) mealindeki ayet-i kerime dünyanın dönmesine işaret eder. .

Diğer taraftan, bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulur:

“Dağları görürsün, onları camit (yerlerinde hareketsiz) sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler...” (Neml, 27/88)

Dağların yürümesi, dünyanın dönmesiyle mümkündür. Bu mâna rahatlıkla anlaşılmadığından, bazı tefsir âlimleri bu âyet-i kerimeyi, “kıyamette dağların yerden koparak yürüyecekleri” şeklinde te’vil etmişlerdir. Bu mâna da doğru olmakla birlikte, dünyanın döndüğüne işaret etmez.

"Ve keza وَ (جَعَلْنَا) الْجِبَالَاَوْتَادًا cümlesiyle en okunaklı sahifeyi göstermiştir. Halbuki bu sahifenin arkasında 'Direk ve kazıklar ile tehlikeden muhafaza edilen bir sefine gibi, arz da içerisinde vukua gelen herc ü mercden dolayı parçalanmak tehlikesinden korumak için dağlar ile kazıklanmıştır.' sahifesi de vardır. Fakat bu sahife, avam-ı nâsça o kadar okunaklı olmadığından terkedilmiştir."

"Ve bu sahifenin altında da şöyle bir hâşiye vardır: Hayatı besleyip sağlamak üzere dağlar arza direk yapılmıştır. Çünkü dağlar suların mahzenidir. Havanın tarağıdır, tasfiye ediyor. Toprağın hâmisidir, denizin istilasından vikaye ediyor. Zaten hayatın direkleri bu unsurlardır."

"Bu sırra binaendir ki şeriatça hilâlin tulû ve gurûbu nazara alınmıştır. Çünkü bu ise ayları, günleri hesap etmekten avamca daha kolaydır. Ve yine o sırra binaendir ki ezhan-ı avamda tesbit ve takrir için Kur’an’da tekrarlar vukua gelmiştir."(2)

En okunaklı sahife, dağların yeryüzünün üzerinde kazıklar gibi durmasıdır. Dağların arz sefinesinin muvazenesini temin eden direkler olduğunu avamın anlaması mümkün değildir. Zira dünyanın döndüğü, bu âyetin nüzulünden asırlar sonra ortaya çıkmıştır. Güneş'in Dünya etrafında döndüğünün kabul edildiği bir dönemde dağların dünya gemisine direklik yaptığı çok zor anlaşılır.

Keza, volkanlardan lavların fışkırmasının da arz sefinesinin dengesini sağladığı yine asırlar sonra anlaşılacak bir hakikattir. Âyet-i kerime bu gibi hakikatlere işaret etmekle birlikte, dağlara, doğrudan, “direk ve kazık” demekle, bu fennî keşiflerden önceki asırlara en okunaklı dersi vermiş oluyor.

"Ve bu sahifenin altında da şöyle bir haşiye vardır: Hayatı besleyip sağlamak üzere dağlar arza direk yapılmıştır. Çünkü dağlar suların mahzenidir. Havanın tarağıdır, tasfiye ediyor. Toprağın hâmisidir, denizin istilâsından vikaye ediyor."

Burada dağların arza direk olması mecazî mânadadır. Kâinat ağacının meyvesi ve arzın halifesi olan insanın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında dağların büyük payı vardır. Üstad'ın ifade ettiği bu gibi, hizmetleri yapmakla, hayatın direği olmuş oluyorlar. İnsan hayatının direği olmak, arzın da direği olmak demektir. Zira arz da sema da insan için yaratılmışlardır ve ona hizmet etmektedirler. Kâinatın, bitkilere ve hayvanlara hizmeti ikinci derecededir.

"Bu sırra binaendir ki, şeriatça hilâlin tulû' ve gurubu nazara alınmıştır. Çünkü bu ise, ayları günleri hesab etmekten avamca daha kolaydır."

Avamın ayları ve günleri hesap etmesi çok zor olduğundan, şeriatça ayın doğuşu ve batışı esas alınmıştır. Böylece, bilhassa bayram günlerinin tespiti konusunda mü’minler arasında bir ihtilaf, bir fikir ayrılığı ortaya çıkmamıştır.

Bugün, memleketimizde kimse ne ayın doğuş ve batışına bakmakta, ne de bu konuda bir hesap yapmaktadır. Zira devlet yetkilileri bunu bir vazife olarak üstlenmişler, bu asrın teknolojisinin bütün imkânlarını kullanarak en doğru neticelere varmışlardır. Herkesin buna uymasıyla da, birlik ve beraberlik sağlanmış olmaktadır. Yine yetkililer, bir sünneti ihya etmek için de rü’yet-i hilali (hilali görmeyi) ihmal etmemişler ve kaidesine uygun olarak yapılan rü’yetlerle, fennî hesaplar her defasında uygunluk göstermiştir.

"Ve yine o sırra binaendir ki, ezhan-ı avamda tesbit ve takrir için Kur’ânda tekrarlar vukua gelmiştir."

Havas olanlar bir meseleyi bir defa söylenmesiyle hemen kavrasalar bile, avam için konunun defalarca tekrarına ihtiyaç duyulabilir. Üstad hazretleri, burada verilen derse bir misal olarak Kur’ân’daki tekrarların bir hikmetini böylece nazara veriyor. Başka risalelerde bunun çok daha farklı hikmetlerini açıklıyor ve Kur’ân’daki birçok ayetlerin ve bazı kıssaların tekrar edilmesinin, hem te’kid (kuvvetlendirme) hem de tesis için olduğunu izah ve ispat ediyor.

Te’sis üzerinde kısaca duralım: Bina yaparken duvarları sıra sıra örmek tekrar değildir, te’sistir. Bu tekrarlarla duvarlar, onların tekrarıyla katlar, katların tekrarıyla da binanın tamamı ortaya çıkmaktadır. Bir tek taş ile bir bina meydana gelmez. Bunun içindir ki, tesbihlerde de tekrar vardır. Namaz sonunda sadece birer defa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber demekle yetinmiyor, bunları otuz üçer defa tekrar ediyoruz. Bu tekrarlar da te’sis içindir...

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şemme.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tarıktaha
Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
emrem

"Vücuhun, yani insanların simalarının birbirinden farklılığı, renk ve lisan farklılığına göre daha gizli olduğundan terk edilmiş, daha rahat anlaşılan ve daha çok dikkat çekene öncelik verilmiş oluyor." Buyurduğunuz bu ifadeyi anlayamadım çünkü ayet dillerimize ve renklerimize, dolayısıyla simalarımıza çeşit çeşit surette yaratıldığımıza işaret etmiyor mu? Teşekkür ederim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her insanın kendine özgü hususi yüzü ayetin remzi bir manası iken renk ve lisan farklılığı ayetin zahiri manası oluyor. Her ikisi de ayetin manası fakat ayetin zahiri kısmında renk ve lisan konulurken ayetin hafi ve remzi manasına insanların hususi siması konulmuş. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...