"Küre-i arz bir kafadır ki, yüz bin ağzı vardır. Her bir ağzında yüz bin lisanı vardır..." Bu cümleleri devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Küre-i arz bir kafadır ki, yüz bin ağzı vardır. Her bir ağzında yüz bin lisanı vardır. Her lisanında yüz bin burhanı var ki, her biri çok cihetle Vâcibü'l-Vücud, Vâhid-i Ehad, her şeye Kadîr, her şeye Alîm bir Zât-ı Zülcelâlin vücub-u vücuduna ve vahdetine ve evsâf-ı kudsiyesine ve Esmâ-i Hüsnâsına şehadet ederler."(1)

Dünyayı bir kafa olarak tasavvur edersek, bu kafada herbir bitki ve hayvan ve maden türü, bir ağız hükmünde olup, kendilerine özgü bir dil ile, Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlik ediyorlar.

Mesela; çiçekler dünya kafasında bir ağızdır, o güzel ve mütebessim yüzlerinde Allah’ın isim ve sıfatlarını hal dilleri ile bize bildiriyorlar. Ağaçlar bir ağızdır, binlerce delil ve ispatı o güzel meyve ve neticeleri ile bize gösteriyorlar.

Ağacın lisanı ile çiçeğin lisanı birbirinden farklıdır; lakin aynı netice ve aynı maksada yönelmişler, ona işaret ediyorlar. Herbir çiçek ve böcek, Allah’ı isim ve sıfatlarını bize tanıtıp ispat ediyorlar. Demek bu diller dünya kafasının içinde avazı çıktığı kadar tevhidi haykırıyorlar.

Bu "kafa ve ağız" tabiri, nispi bir tabirdir. Dünya içindekilere göre bir kafa iken, dünyanın içinde olan bitki de kendi alt birimlerine göre kafa olup, alt birimleri de ağızları oluyor. Bitki koca bir kafa iken; ağaçlar bir ağız oluyor, ağaçlar kafa iken de; ağaçların yaprakları bir ağız oluyor hakeza,.. bu şekilde belki atom ve esir maddesine kadar, her şey nispi olarak kafa ve ağız hükmünde oluyor.

Özet olarak; Üstad Hazretlerinin, kafa ve yüz bin ağız ve lisandan kast ettiği şey; dünya içindeki yüz binlerce bitki, hayvan ve madenlerin hâl dilleri ile sanatkârından haber verip ispat etmelerine kinayedir. Bir çeşit, cansızların canlı gibi konuşturulmasına işaret ediyor.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz Yirmi İkinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...