"Mârifet-i Sâni denilen kemâlât arşına uzanan miraçların usulü dörttür..." Bu dört yolu takip edenlerin isimlerini yazar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mârifet-i Sâni denilen kemalât arşına uzanan miraçların usulü dörttür.

Birincisi: Tasfiye ve işrâka müesses olan muhakkikîn-i sufiyenin minhacıdır."

Birinci yola; Rıfâiyye, Medyeniyye, Kübreviyye, Sühreverdiyye, Ekberiyye, Şazeliyiyye, Mevlevîyye, Bedeviye, Desukiyye, Nakşibendiyye, Halvetiyye, Bayramiyye, Celvetiyye gibi tarikat kollarını örnek olarak verebiliriz.

"İkincisi: İmkân ve hudûsa mebnî mütekellimîn tarikidir. Bu iki asıl, çendan Kur'ân'dan teşâub etmişlerdir. Lâkin fikr-i beşer başka surete ifrağ ettiği için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş. Evhamdan masun kalmamışlar."

Medrese ve ilm-i kelam ekolleri bu yola örnektir. Eşarilik, Maturudilik bunlara örnek olarak verilebilir. Eski zamanda, ilm-i kelâmda, büyük alimler ve dindar feylesoflar, marifetullah için esbap silsilesinin devir ve teselsülünün muhaliyetini göstermekle marifetullah ve Vacibü’l-Vücud’un vahdaniyetini ispat etmişler.

"Üçüncüsü: Şübehat-âlûd hükemâ mesleğidir."

Şüpheler bulaşmış ve şüphelere bulanmış olan filozofların mesleğidir. Bu meslek insanları şüphe ve vehimlerden kurtaramamış ve sahil-i selamete çıkaramamıştır. Eflatun, Sokrat, İbn-i Sina, Farabi, gibi İslam ve Yunan filozofları buna örnek olarak verilebilir.

"Dördüncüsü ve en birincisi: Belâgat-ı Kur'âniyenin ulvî mertebesini ilân etmekle beraber, cezâlet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan mirac-ı Kur'ânîdir."(1)

Kur’an-ı Hakim’in hakikati ve mu’cizane mesleği, her şeyde marifetullaha bir pencere açar. O ulema ve feylesofların mecmu-u alemde gösterdikleri hüccet-i ehadiyet ve bürhan-ı vahdaniyeti herbir şeyde, hatta herbir zerrede gösterir. Sahabeler, tabiin, müçtehit ve aktaplar ve dahi Risale-i Nur mesleği buna örnek olarak verilebilir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Nokta

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...