"Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar sahâbelere yetişemiyorlar?" Muhyiddin-i Arabî hakkında bilgi verir misiniz, neden özellikle o örnek verilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhyiddin-i Arabî, büyük bir İslâm âlimi ve mutasavvıfıdır. Üstad'ın ifadesiyle “ulûm-i İslâmiyenin bir mucizesi”dir.

Muhyiddin-i Arabî veraset-i nübüvvet olan velayet-i kübra mesleğinden gitmediği halde, kendine özgü hususi bir yolla büyük bir velayeti kazanmış bir uç örnek olduğu için ismi zikrediliyor.

Vahdet-i vücut mesleği hem riskli hem dar hem özel hem de çok kişisel bir meslek olup, tarihte çok dikkat çeken bir yere sahiptir. Tevhitte istiğrak olan bu mesleğin cazibesi, şatahatı çokların dikkatini çekmiş, lakin bu yolda muvaffak olan çok az olmuş. Sadreddin Konevi bunlardan bir tanesidir.

İbn-i Arabî adı ve “Şeyhü’l-Ekber” (En Büyük şeyh) lakabıyla tanınan Muhyiddîn-i Arabî, vahdet-i vücûd nazariyesine nihâî mertebede bağlı olan, şöhreti tüm İslâm âlemine ve Avrupa’ya yayılan en büyük sûfîlerden biridir.

Muhyiddîn-i Arabî, 1105 yılında Endülüs’ün Mursiya şehrinde doğdu. Soyu, cömertliğiyle meşhur Tayy kabilesine dayanır. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Anadolu’yu dolaştı. Ömrünün sonlarında Şam’a yerleşti ve birçok eser telif etti. En büyük eseri olan "Fütühât-ı Mekkiye"de tasavvufa dair görüşlerini açıkladı. "Fusûsü’l-Hikem" adlı eserinde ise, Hz. Âdem’den Hâtemü’l-Enbiyâ (asm)’ya kadar yirmi sekiz peygamberin derecelerine göre temsil ettikleri hakikatleri hikmetler şeklinde anlattı.

1240’ta vefat eden Muhyiddîn-i Arabî’nin türbesini Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi dönüşünde tamir ettirmiş ve Osmanlı ulemâsından Kemalpaşazâde’nin fetvasını türbenin duvarına astırmıştır. Bu fetvada "onun büyük bir sufî ve âlim olduğu, fikirlerinin mânâsını anlayamayanların onun aleyhinde menfî hüküm vermelerinin yanlış olduğu" beyan edilmektedir.

Eserlerinde şeriatin zahirîne zıt ifadeler bulunduğu iddiasıyla birçok âlim tarafından tenkit edilmiştir. Risale-i Nur’da Üstad Bediüzzaman kendisinin bazı hatalarını izah eder. Ancak şahsiyeti hakkında da övgüyle bahseder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...