Block title
Block content

"Nübüvveti Ahmediyeyi isbat eden delillerden biri de tevhiddir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tevhit" demek Allah’ın var ve bir olması demektir. Allah’ın var ve bir olması, bütün kemal sıfatları ile beraber var ve bir olmasını iktiza eder. Çünkü bir şey var ise, levazımatı ile var demektir.

Evet, bir şey sabit oldu mu levazımatı ile sabittir. Allah var ve bir ise, lazım sıfatları ile var ve birdir. Allah’ın Allah olduğu hâlde -haşa- cahil ve aciz olması nasıl mantıken mümkün değilse, onun kusurlu ve noksan olması da mantık ve önerme açısından mümkün değildir. Mutlak kemal İlahlığın lazım-ı zarurisidir. Bu yüzden İlahlık leke götürmez.  

Öyle ise tevhit sabit olursa, onun lazımı olan kelam sıfatı da sabit olur demektir. Kelam sıfatı ise konuşmayı iktiza eder. Kelam sıfatı sahibi olup konuşmamak olmaz. Öyle ise Allah mahlukatı ile çeşitli şekillerde konuşur. Arı ile sevk-i İlahi şeklinde konuşur, makbul ibadı ile ilham şeklinde konuşur, peygamberleri ile de vahiy şeklinde konuşur.

Demek tevhidin muhtevasında ve zımnınde nübüvvet kurumunun gerekliliği yatmaktadır. Yani Allah varsa, nübüvvette onunla beraber var demektir. Işığın güneşe, güneşin ışığa delalet etmesi gibi.  

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ispat eden delillerden biri de tevhiddir. Evet, merâtibiyle tevhid bayrağını kâinatın en üst tepesi üstünde dikmiş olan ve enzâr-ı âleme karşı makamlarıyla beraber tevhide dellâllık eden ve enbiyanın mücmel bıraktıkları hakaiki tafsilâtıyla beyan eden ve açıklayan, ancak ve ancak Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Binaenaleyh, tevhidin hakikat ve kuvveti nisbetinde nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.) hak ve hakikattir."(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zerre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...