Rü’yetullah nedir? Bu konuda bazı görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz; Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşü nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda Ehl-i sünnetin görüşünü Mehmet Kırkıncı Hocamız "Kırk Soru Kırk Cevap" kitabında tafsilatıyla açıklamıştır. O cevabın ana hatları şöyledir:

“Rü’yetullah, müminlerin zamandan ve mekândan münezzeh olan Cenâb-ı Hakk’ı cennetten görmeleridir."

Ehl-i sünnet cemaati sırat-ı müstakimi takip etmiş, Cenâb-ı Hakk’ın ahirette müminler tarafından görülebileceğini, ancak bunun keyfiyetinin ve mahiyetinin bilinmediğini ifade etmişlerdir. “Mademki, Allah mevcuttur, öyle ise görülecektir. Zira mevcut olan her şey görülür; öyle ise Cenâb-ı Hak da görülecektir, fakat onu görmenin mahiyeti ve keyfiyeti meçhuldür.” demişlerdir.

Ehl-i sünnet âlimleri, rü’yetullaha dair en kuvvetli delillerden birisinin şu ayetler olduğunu ifade etmişlerdir:

“O gün yüzler vardır, Rablerine bakıp parıldayan.” (Kıyame, 75/22-23)

Büyük âlim Konyalı Mehmed Vehbi Efendi bu ayetin tefsirinde şöyle buyurur:

"… Binaenaleyh; ehl-i imanın, vacip Teâlâ'yı göreceklerini itikat etmesi vaciptir. Ehl-i sünnetin mezhebi de budur."

"… Ahirette rü’yet bir kuvvetle olur ki, o kuvvetin hâlıkı Allah Teâlâ’dır. Kendi cemalini görmekle müşerref kılmak istediği kullarında, görmeye liyakat ve kuvvet halk eder ve gösterir."

Büyük âlim merhum Ömer Nasuhi Bilmen de rü’yetle ilgili ayetin tefsirinde şöyle buyurmaktadır:

“Hazret-i Musa bir peygamber-i âlişandır. Eğer bu rü’yet haddizatında mümteni olsaydı, elbette o bunu bilir, böyle bir istirhamda bulunmazdı. Maahaza eğer rü’yetullah mümteni olsaydı, Cenâb-ı Hak, 'Ben görülemem.' diye buyururdu, 'Sen beni göremezsin!' diye buyurmazdı."(1)

1) bk. Mehmet Kırkıncı, Kırk Soru Kırk Cevap, Zafer Yayınları.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...