Block title
Block content

Miraç Risalesi

İçerikler

 1. "...semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara Miraç'dan bahsedilmez." deniyor. Semavatın vücudundan kasıt ve bunun inkarı ne olabilir?

 2. "Çünkü, Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara Miracdan bahsedilmez." İmanın şartı altıdır, burada semavata iman neden sayılıyor?

 3. Peygamber Efendimiz miraçta Allah'ı görmüş müdür? Kimileri görmediğini ifade ediyor. Risale-i Nur ekseninde bilgi verir misiniz?

 4. "Müntehâ-yı Miraca remzeden İNNEHU'daki zamir, ya Cenâb-ı Hakka râcidir veyahut Peygamberedir." izahı nasıldır? O zamiri Cenab-ı Hak için mi, Peygamberimiz için mi kullanılmıştır?

 5. Kâbe kavseyn maddi bir mekân mı yoksa makam mıdır?

 6. Peygamber Efendimiz neden miraç için Mescid-i Aksa'dan semâya yükseltilmiştir, Mescid-i Haram'dan da yükselebilirdi?

 7. Peygamberimiz mi'raca çıktığında, Allah celle celalühü ile arasında bir yay mesafede kaldı, deniliyor. Bunu nasıl anlamalıyız; Allah zamandan ve mekandan münezzeh?!.

 8. "Bu seyahat-i cüz'iyede bir seyr-i umumî, bir urûc-u küllî var ki..." ve "İşte, çendan o bir abddir ve o seyahat bir mirac-ı cüz'îdir..." ifadelerinde Miraç küçük bir seyahat gibi anlaşılıyor, hikmeti nedir? Seyahat-ı külli ne olabilir?

 9. "Cenâb-ı Hak, kendini 'bütün eşyayı işitir ve görür' sıfatıyla tavsif eder tâ o emânet, o nur, o anahtarın cihanşümûl ve muhît ve umum kâinata..." cümlesindeki emanet, anahtar ve nurdan maksat nedir?

 10. "Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için, Cenâb-ı Hak kendi zâtını, "bütün eşyayı işitir ve görür" sıfatıyla tavsif eder-tâ o emanet, o nur, o anahtarın cihanşümul hikmetlerini göstersin." ifadelerini izah eder misiniz?

 11. "İşte, çendan o bir abddir ve o seyahat bir mirac-ı cüz’îdir. Fakat bu abdin, bütün kâinata taallûk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kâinatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir." İzahı nasıldır, "nur ve emanet" nedir?

 12. "O küçük cüzi seyahati hem külli, hem mahşeri acaib bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor." cümlesinin izahını yapar mısınız; "mahşeri acaib seyahat" nedir?

 13. Efendimiz miraca çıkartılırken neden Burak ve Refref gibi araçlara ihtiyaç hissediliyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 14. Mirac bahsinde geçen “nur, anahtar, emanet” neye karşılık geliyor?

 15. Miracın sırrı lüzumu ve hikmeti arasındaki fark nedir?

 16. "Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, Mescid-i Aksâ'da bütün peygamberlere imam olarak namaz kıldırması demek, onların şeriatlarının asıllarına vâris-i mutlak olduğunu göstermesi demekti." izah eder misiniz?

 17. Cenab-ı Hakkı görmek hakkında: Anlamadığım Vacibü'l-vücud'u mu göreceğiz; yoksa bir cemali varda onu mu göreceğiz? Çünkü ebedi ve sermedi olan Vacibü'l-Vücudu görmek nasıl mümkün olur ki?

 18. Cennet hangi alemde yer almaktadır? Şehadet alemi, gayb alemi vs... Buna benzer alemlerin adedi nedir ve mahiyetleri nedir?

 19. Hakikat-i Ahmediye açısından peygamberliğin devam etmesi ne demektir, açıklar mısınız?

 20. Hz. Peygamber mi'racda iken, cennet ve cehennemdekileri nasıl gördü?

 21. Miraç hadisesinde, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının hakimiyetini nasıl anlamamız lazımdır?

 22. Miraç olayında, cennetten getirilen Burakla ilgili hazin bir aşk macerasından bahsediliyor. Bu aşk macerası hakkında bilgi verir misiniz?

 23. Peygamber Efendimiz'in, mi'rac gecesinde katettigi tabakaları; sırayla, özellikleriyle, her tabakada karşılaştıklarını ya da yaşadıklarını kısaca açıklayabilir misiniz?

Yükleniyor...