Miraç Risalesi

İçerikler


 1. Mi’racın kelime ve ıstilâhî manası nedir; özet bir bilgi alabilir miyiz?

 2. Rü’yetullah nedir? Bu konuda bazı görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz; ehl-i sünnet âlimlerinin görüşü nasıldır?

 3. Cennette müminlerin rü’yete mazhar olmaları, belli bir mekânda ve belli bir yöne bakarak mı gerçekleşecektir?

 4. Cennette mü’minlerin rü’yete mazhar olmalarını nasıl anlamamız gerekiyor? Onlar böyle bir dereceye mi erecekler ki bu lütfa nail olsunlar?

 5. Bir âyet-i kerimede mealen “İyi davrananlar için daha güzel karşılık, bir de ziyade vardır.” (Yunus, 10/26) buyuruluyor. Bu ayet rü’yetle mi ilgildir?

 6. "Sidretü’l-müntehâ" ve "kâbe kavseyn" ne demektir?

 7. Mi’rac hakikatinin iman esaslarında makamı ve yeri nedir?

 8. Mi’rac hâdisesinin Kur’an’da anlatılış şekli ve miktarı ne kadardır?

 9. Mi'rac hâdisenin hadîs-i şerîflerle gelen kısmı hakkında bilgi verir misiniz?

 10. "Semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara Miraç'dan bahsedilmez." Semavatın vücudundan maksat nedir?

 11. Ehl-i dalâlet ve bilhassa bazı İslam felsefecileri mi’racı neden kabullenemiyorlar? Mi’rac’ın cismanî mi yoksa ruhanî mi olduğunun ihtilafı nedendir? "Mi’racda istib'âd ile vesveseye düşen bir mü'mini muhatap ittihaz ederek,." cümlesini izah eder misiniz?

 12. Mi’rac risalesine serlevha edilen ayetlerin, yerleri ve izahları sadedinde bilgi verir misiniz?

 13. "Müntehâ-yı Miraca remzeden اِنَّهُ'daki zamir, ya Cenâb-ı Hakka râcidir veyahut Peygamberedir." İzah eder misiniz?

 14. "Bu seyahat-i cüz'iyede bir seyr-i umumî, bir urûc-u küllî var ki..." ve "İşte, çendan o bir abddir ve o seyahat bir mirac-ı cüz'îdir..." ifadelerinde Miraç cüzî bir seyahat gibi anlaşılıyor? Seyahat-ı küllî ne olabilir?

 15. “Bu seyahat-i cüz’iyede bir seyr-i umumî, bir urûc-u küllî var ki, ta Sidretü’l-Müntehâya, ta Kab-ı Kavseyne kadar merâtib-i küllîye-i esmâiyede…” Esmâ-i ilâhîyeyinin küllî mertebeleri ne mânâya gelmektedir?

 16. "O küçük, cüz'î seyahati hem küllî, hem mahşer-i acaip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor." İzah eder misiniz? Küllî seyahat ne olabilir?

 17. "Mecma-ı enbiya olan Mescid-i Aksâya gönderip, enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların usul-ü dinlerine vâris-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra tâ Kab-ı Kavseyne kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi." İzah eder misiniz?

 18. "Bütün kâinata taallûk eden bir emanet," "Şu kâinatın rengini değiştirecek bir nur," "Saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar" ifadelerini açıklar mısınız?

 19. Miraç Risalesindeki "Emanet" , "Anahtar" ve "Nur"dan maksat nedir?

 20. Miracın sırr-ı lüzumu ve hikmeti arasındaki fark nedir?

Yükleniyor...