Miraç Risalesi

İçerikler


 1. "...semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara Miraç'dan bahsedilmez." deniyor. Semavatın vücudundan kasıt ve bunun inkarı ne olabilir?

 2. "Çünkü, Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara Miracdan bahsedilmez." İmanın şartı altıdır, burada semavata iman neden sayılıyor?

 3. Bir âyet-i kerimede mealen “İyi davrananlar için daha güzel karşılık, bir de ziyade vardır.” (Yunus, 10/26) buyuruluyor. Bu ayet rü’yetle mi ilgildir?

 4. Cennette müminlerin rü’yete mazhar olmaları, belli bir mekânda ve belli bir yöne bakarak mı gerçekleşecektir?

 5. Cennette mü’minlerin rü’yete mazhar olmalarını nasıl anlamamız gerekiyor? Onlar böyle bir dereceye mi erecekler ki bu lütfa nail olsunlar?

 6. Ehl-i dalâlet ve bilhassa bazı İslam felsefecileri mi’racı neden kabullenemiyorlar? Mi’rac’ın cismanî mi yoksa ruhanî mi olduğunun ihtilafı nedendir? "Öyle ise, biz, Mi’racda istib'âd ile vesveseye düşen bir mü'mini muhatap.." cümlesini izah eder misiniz?

 7. Mi'rac hâdisenin hadîs-i şerîflerle gelen kısmı hakkında bilgi verir misiniz?

 8. Mi’rac hakikatinin iman esaslarında makamı ve yeri nedir?

 9. Mi’racın kelime ve ıstilâhî manası nedir; özet bir bilgi alabilir miyiz?

 10. Peygamber Efendimiz miraçta Allah'ı görmüş müdür? Kimileri görmediğini ifade ediyor. Risale-i Nur ekseninde bilgi verir misiniz?

 11. Rü’yetullah nedir? Bu konuda bazı görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz; Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşü nasıldır?

 12. "Müntehâ-yı Miraca remzeden İNNEHU'daki zamir, ya Cenâb-ı Hakka râcidir veyahut Peygamberedir." izahı nasıldır? O zamiri Cenab-ı Hak için mi, Peygamberimiz için mi kullanılmıştır?

 13. Kâbe kavseyn maddi bir mekân mı yoksa makam mıdır?

 14. Mi’rac hâdisesinin Kur’an’da anlatılış şekli ve miktarı ne kadardır?

 15. Mi’rac risalesine serlevha edilen ayetlerin, yerleri ve izahları sadedinde bilgi verir misiniz?

 16. Peygamber Efendimiz neden miraç için Mescid-i Aksa'dan semâya yükseltilmiştir, Mescid-i Haram'dan da yükselebilirdi?

 17. Peygamberimiz mi'raca çıktığında, Allah celle celalühü ile arasında bir yay mesafede kaldı, deniliyor. Bunu nasıl anlamalıyız; Allah zamandan ve mekandan münezzeh?!.

 18. "Bu seyahat-i cüz'iyede bir seyr-i umumî, bir urûc-u küllî var ki..." ve "İşte, çendan o bir abddir ve o seyahat bir mirac-ı cüz'îdir..." ifadelerinde Miraç küçük bir seyahat gibi anlaşılıyor, hikmeti nedir? Seyahat-ı külli ne olabilir?

 19. "Bütün kâinata taallûk eden bir emanet," "Şu kâinatın rengini değiştirecek bir nur," "Saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar" ifadelerini açıklar mısınız?

 20. "Cenâb-ı Hak, kendini 'bütün eşyayı işitir ve görür' sıfatıyla tavsif eder tâ o emânet, o nur, o anahtarın cihanşümûl ve muhît ve umum kâinata..." cümlesindeki emanet, anahtar ve nurdan maksat nedir?

 21. "Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için, Cenâb-ı Hak kendi zâtını, "bütün eşyayı işitir ve görür" sıfatıyla tavsif eder-tâ o emanet, o nur, o anahtarın cihanşümul hikmetlerini göstersin." ifadelerini izah eder misiniz?

 22. "İşte, çendan o bir abddir ve o seyahat bir mirac-ı cüz’îdir. Fakat bu abdin, bütün kâinata taallûk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kâinatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir." İzahı nasıldır, "nur ve emanet" nedir?

 23. "Mecma-ı enbiya olan Mescid-i Aksâya gönderip, enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların usul-ü dinlerine vâris-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra tâ Kab-ı Kavseyne kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi." İzah eder misiniz?

 24. "O küçük cüzi seyahati hem külli, hem mahşeri acaib bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor." cümlesinin izahını yapar mısınız; "mahşeri acaib seyahat" nedir?

 25. "O küçük, cüz'î seyahati hem küllî, hem mahşer-i acaip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor." İzah eder misiniz? Küllî seyahat ne olabilir?

 26. "Sidretü’l-müntehâ" ve "kâbe kavseyn" ne demektir?

 27. Efendimiz miraca çıkartılırken neden Burak ve Refref gibi araçlara ihtiyaç hissediliyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 28. Mirac bahsinde geçen “nur, anahtar, emanet” neye karşılık geliyor?

 29. Miracın sırrı lüzumu ve hikmeti arasındaki fark nedir?

 30. “Bu seyahat-i cüz’iyede bir seyr-i umumî, bir urûc-u küllî var ki, ta Sidretü’l-Müntehâya, ta Kab-ı Kavseyne kadar merâtib-i küllîye-i esmâiyede…” Esmâ-i ilâhîyeyinin küllî mertebeleri ne anlama gelmektedir?

 31. "Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, Mescid-i Aksâ'da bütün peygamberlere imam olarak namaz kıldırması demek, onların şeriatlarının asıllarına vâris-i mutlak olduğunu göstermesi demekti." izah eder misiniz?

 32. Cenab-ı Hakkı görmek hakkında: Anlamadığım Vacibü'l-vücud'u mu göreceğiz; yoksa bir cemali varda onu mu göreceğiz? Çünkü ebedi ve sermedi olan Vacibü'l-Vücudu görmek nasıl mümkün olur ki?

 33. Cennet hangi alemde yer almaktadır? Şehadet alemi, gayb alemi vs... Buna benzer alemlerin adedi nedir ve mahiyetleri nedir?

 34. Hakikat-i Ahmediye açısından peygamberliğin devam etmesi ne demektir, açıklar mısınız?

 35. Miraç hadisesinde, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının hakimiyetini nasıl anlamamız lazımdır?

 36. Miraç olayında, cennetten getirilen Burakla ilgili hazin bir aşk macerasından bahsediliyor. Bu aşk macerası hakkında bilgi verir misiniz?

 37. Peygamber Efendimiz'in, mi'rac gecesinde katettigi tabakaları; sırayla, özellikleriyle, her tabakada karşılaştıklarını ya da yaşadıklarını kısaca açıklayabilir misiniz?

Yükleniyor...