"Sakın zannetme ki, bu ilan ve dellallık ve tesbihatın nağamatiyle teganni, bülbüle mahsustur." Tetimmeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Belki, ekser envaın her bir nev’inin bülbül misali bir sınıfı var ki, o nevin en latif hissiyatını, en latif bir tesbih ile en latif secalarla temsil edecek birer latif ferdi veya efradı bulunur.”(1)

cümlesinden anlaşıldığı gibi, diğer nevilerde de onların tesbihlerini temsil eden fertler bulunmaktadır. Ayet-i Kerime'de; “Her şeyin, Allah’ı hamd ile tesbih ettiği” (bk. İsra, 17/44) haber verildiğine göre, bütün hayvan türleri, hatta her türün tüm fertleri, bu vazifeyi yerine getirmekte ve bülbülün hizmetini, bir yönüyle onlar da icra etmektedir.

Üstad Hazretleri, hayvanların bir kısmının gündüz yaptıkları tesbihlerini Kadirîlerin cehrî zikirlerine, geceleri yaptıkları tesbihleri de Nakşîlerin gizli zikirlerine benzetiyor.

Her varlığın birinci yaratılış gayesi esma-i ilahiyeye ayinedarlık etmektir. Bu vazifeyi her canlı türü kendinde tecelli eden isimlerle en güzel şekilde yerine getirmektedir.

Üstad Hazretleri bu dersin sonunda, Peygamber Efendimizi (asm.) “nev’-i beşerin andelîb-i zîşanı ve benî-Âdem'in bülbül-ü zü'l-Kur'ân'ı” olarak tavsif ediyor. Bu Söz’ün Üçüncü Dal’ında Allah Resulü (asm.) hakkında şöyle buyrulmuştu:

"Hem İsm-i Âzama mazhar olan Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bir ayette mazhar olduğu feyz-i İlâhî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir."(2)

Peygamber Efendimizin (asm.) şahsi ibadet ve tesbihlerinden, kâinatı tefekkürden ve Kur’an’ı mütalaa etmekten aldığı o eşsiz feyzi, bu cümlenin ışığında değerlendirdiğimizde ve Cevşen-i Kebir'deki emsalsiz marifet derslerine de bu nazarla baktığımızda, Üstadımızın bu tavsiflerinin ne kadar yerinde olduğunu çok daha iyi anlarız.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal.

2) bk. age., Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...