İftira, İtiraz ve İddialara Cevaplar

İçerikler


 1. "Allah'ın ilk yarattığı şey nurumdur." rivayeti Risalelerde hadis olarak ele alınmaktadır. Ancak bunun hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi rica ederiz?

 2. "Allah'ım, onun izini kes!.." mealindeki hadisin metni Risalelerde yer almaktadır. Ancak bazıları bu hadisi hem muhteva ve hem de hadis kriterleri açısından tenkit etmektedirler. Bu hadis hakkında bizleri aydınlatır mısınız?

 3. "Bediüzzaman Efsanesi ve Said Nursi Gerçeği" adlı kitapta geçen yabancı belgelere göre, Bediüzzaman'ın hayatını barındıran makaleye cevabınız nedir?

 4. "Bir zaman, Resûlullah, Hazret-i Ömer'e Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. 'İşte sureti!..' dedi..." diye devam eden hadis, Risalelerde yer alıyor. Ancak hadis metninin böyle olmadığı ve tahrif edildiği iddia edilmektedir. Bizi aydınlatır mısınız?

 5. "Deccalın bir gözü kördür." hadisinin Bediüzzaman tarafından yanlış yorumlandığı aşağıda ileri sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur?

 6. "Deccalin birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür." Hadis metninin böyle olmadığı ve tevilinin yanlış olduğu iddia ediliyor, ne dersiniz?

 7. "Enver Paşa’nın Said Nursi’ye bir madalya verdiği şeklindeki rivayetler, uydurulmuş bir iddiadır, gerçek değildir." diyenlere nasıl cevap verirsiniz?

 8. "II. Meşrutiyetin arefesinde İstanbul’a gelen Said Nursî..." bilgisi doğru mu? "Sultan tek başına koca bir sarayı işgal ediyor, çıksın oradan, orayı ben mektep yapacağım." demiş mi? Bu ifadeden dolayı mı tımarhaneye gönderilmiş?

 9. "İnsanlar helak oldu, âlimler müstesna..." şeklinde devam eden hadis, hem sıhhat ve hem de içerik açısından eleştirilmektedir. Bu eleştiri sahibi haklı mıdır? Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

 10. "Nefsini bilen Rabbini bilir." sözü risalelerde hadis olarak ele alınmıştır. Ancak aşağıda yer alan iddiada bu sözün hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 11. "Risale-i Nur'dan başka bir şey okumuyorsunuz ve Said Nursi'yi -haşa- bir peygamber gibi üstün tutuyorsunuz." şeklindeki iddia ve iftiralara nasıl cevap verebiliriz?

 12. "Said Nursi Hazretleri hep manevi cihattan bahsetmiş, hiç maddi cihattan bahsetmemiş." diyenlere karşı nasıl cevap vermek gerekir?

 13. "Said Nursi'yi Hatasız Görüp Putlaştıranlar Videosu (Risale-i Nur'da Şirk)" adlı videoya cevabınız nedir?

 14. "Said Nursi, Kurtuluş Savaşına hiçbir katkısı olmayan; 'Darü'l-Hikmeti'l-İslamiyye' adlı bir kurumda maaşlı bir memur olarak çalışmıştır." iddiasına ne dersiniz?

 15. "Said Nursi, zındık diye öldürülen Şeyhü’l-İşrak Sühreverdî kadar felsefeye göbeğinden bağlı olduğu görülmektedir. Gerçekten bunlar tümüyle safsatadır. Cafcaflı laflarla örülmüş tasavvufî demagojilerdir." şeklindeki iftiralara nasıl cevap verilebilir?

 16. "Ya Rabbî! Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azraîl hürmetlerine ve şefaatlerine..." Risalelerde geçen bu dua şeklinin veya lafızlarının, ne hadislerde ve ne de başka zatlar tarafından kullanılmadığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?

 17. "Yaş ve kuru ne varsa, hepsi Kitabı Mübinde vardır," ayetini Bediüzzaman; her şey Kur’an’da vardır, fakat bu bulunma durumu farklı şekillerde olduğu için herkes her şeyi göremez, diye tefsir eder. Ancak birileri bu yorumu eleştirmektedirler.

 18. Bazı insanlar, Peygamber Efendimiz (sav)'den çok daha fazla kendisinden söz ediliyor, konuşuluyor diye, Üstad'ı zem ediyorlar. Bunlara karşı ne diyebiliriz?

 19. Bazıları Said Nursi'nin Toptaşı tımarhanesinden deli raporu aldığını yazıyor; böyle bir rapor gerçekten var mı?

 20. Bediüzzaman camide otururken, "Kurtuluş Mücadelesi"nin verildiğini ve onun yanına gelenlerin neden bir haber almak ya da harekete geçmek istemediğini sorduklarını okudum. Verdiği cevap ise ilginçtir; siz ise cephede olduğunu yazıyorsunuz?..

 21. Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin alimleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir." ifadelerini hadis olarak rivayet etmektedir. Aşağıdaki iddiada ise bu sözlerin hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bilgi verir misiniz?

 22. Bediüzzaman eserlerinde, Peygamberimizin doğum gecesinde bazı önemli hadiselerin yaşandığını ifade etmektedir. Ancak aşağıda, bu tür olayların yaşanmadığı iddia edilmektedir; işin gerçeği nedir?

 23. Bediüzzaman eserlerinde, “kırk bin başlı melek…” şeklinde devam eden ifadeleri vardır ve bunu hadislere dayandırmaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddiada ise böyle bir hadisin olmadığı ve ifadenin de anlamsız olduğu dile getirilmektedir.

 24. Bediüzzaman Hazretleri Ebu Talip ile ilgili “Cehennem’e gitse de; yine Cehennem içinde bir nevi hususî Cennet’i, onun hasenatına mükâfeten halkedebilir.” demektedir. Bu yaklaşıma gelen tenkitlere cevap verebilir misiniz?

 25. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur eserlerinde Kur'an'ın harf sayısı hakkında 300.620 sayısını vermektedir. Bu ise bazı İslam âlimlerinin verdiği sayılarla çelişmektedir, ne dersiniz?

 26. Bediüzzaman Hazretlerinin her soruya cevap vermesi hakkındaki itiraz ve cevaplar...

 27. Bediüzzaman Hazretlerinin ilminin "ledünni" olduğu konusuna gelen itiraz ve iddialara cevaplar...

 28. Bediüzzaman Hristiyanlara veya Anzaklara şehit demiş midir? Fetret devri hakkında Bediüzzaman'ın görüşleri nelerdir?

 29. Bediüzzaman Risalelerde zayıf hadisleri neden kullanıyor? Bilgi verir misiniz?

 30. Bediüzzaman Said Nursi için, Ehl-i sünnet dışı on tane fetvası var, diye mülahaza belirtip, velayet makamını hakir gören muhtelif güruhlar mevcuttur. Bu husus hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz?

 31. Bediüzzaman Said Nursi'nin "Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün." dediğine dair iftiralara nasıl cevap verebiliriz?

 32. Bediüzzaman Said Nursi’nin "Bana yazdırıldı!" demesi şirk midir?

 33. Bediüzzaman'ın da katıldığı I.Dünya Savaşı'nda Almanlarla Osmanlının ittifak etmesini; "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin." âyeti delil getirilerek yanlış bulunuyor ve Said Nursi de bu yüzden eleştiriliyor. Buna ne dersiniz?

 34. Bediüzzaman'ın gayb konusundaki tespitlerine dönük ortaya atılan birtakım iddalar ve cevapları...

 35. Bediüzzaman'ın kıyamet vakti hakkındaki tahminlerinin, gayba müdahale olarak algılanması cihetinde gelen iddialar ve cevapları

 36. Bediüzzaman'ın, Kürdistan'ın kurulması gerektiğini söylediğini yazanlara, nasıl cevap verebiliriz?

 37. Bediüzzaman, "Hristiyanları kurtarmak ve cennete sokmak istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 38. Bediüzzaman, "Muhammedsiz Müslümanlık telkin ediyor. Aslında Hristiyanlığa revaç vermek istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 39. Bediüzzaman, "Ümmetimin ihtilâfı rahmettir." rivayetini hadis olarak değerlendirmektedir. Fakat bunun hadis olmadığı iddia ediliyor, bilgi verir misiniz?

 40. Bediüzzaman, Celalettin Suyuti'nin Peygamberimizi uyanıkken yetmiş defa gördüğünü ifade etmektedir. Ancak bu olayın vuku bulmadığı ve hiçbir kaynakta da yer almadığı iddia edilmektedir?

 41. Bediüzzaman, eserlerinde işarî tefsirin çok örneklerini ortaya koymuştur. Ancak birileri işarî tefsiri farklı tanımlayarak, Üstad’ın bu konudaki yorumlarına dil uzatıyorlar. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 42. Bediüzzaman, Hz. İsa (as)’ın ahir zamanda tekrar gelişini izah ederken, İsevilik dininin tasaffi edeceğini ve İslam’la omuz omuza vereceğini ve hatta ancak bu şekilde küfrü mutlaka karşı konulabileceğini ifade etmektedir. Nasıl anlamalıyız?

 43. Bediüzzaman, mezheplerin farklı içtihatları konusunda bir takım tahliller ve tespitler yapmaktadır. Ancak aşağıda görüleceği gibi, bu tahlillerin ve tespitlerin yanlış olduğu ileri sürülmüştür. Her bir iddiaya ayrı ayrı cevap verir misiniz?

 44. Bediüzzaman, Papaya, Zülfikar adlı eserin yanı sıra mektup yollamış mı? Böyle bir mektup ile, sanki Üstadın da diyalogu desteklediği izlenimi veriliyor...

 45. Bediüzzaman’ın bazen cuma namazına gitmediği konusu en çok merak edilen ve sorulan bir konudur. Hatta birileri bunu bahane ederek Bediüzzaman’a saldırdıklarını görüyoruz. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bizi bu konuda aydınlatır mısınız?

 46. Bediüzzaman’ın, eserlerinde cifir hesabı ile elde ettiği birtakım tevafuklar vardır. Bu tevafukların zorlama ve uydurma olduğunu iddia edip, itiraz edenlere ne dersiniz?

 47. Bediüzzaman’ın, Sekine duası hakkındaki tespitlerine yönelik eleştiriler var. Buna cevap ve Sekine duasının mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

 48. Bediüzzaman’ın, Vehhabilik hakkında ve dolayısı ile İbni Teymiye ve İbni Kayyım-i Cevzî hakkında birtakım açıklamaları risalelerde vardır. Ancak bu açıklamaların maksatlı olduğunu iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 49. Bediüzzaman’ın: “İstihdam olunuyoruz.” ifadelerini nasıl anlamalıyız? Bu ifadeleri kader ve İslam itikadı açısından değerlendirir misiniz?

 50. Bir insana "Bediüzzaman" demek şirk midir, âyet ve hadisler ışığında izah eder misiniz?

 51. Bir internet sitesinde, Risalelerde geçen bir iki kelimenin anlamlarından yola çıkarak, güya Bediüzzaman reenkarnasyona inanıyormuş gibi bir iddia okudum, çok şaşırdım. Bu iddiaya ne dersiniz?

 52. Dinimiz nakil dinidir. Hiçbir âlim, fıkıh kitabına dayanmadan, ilhamla söylüyorum diyerek, görüşünü dinde senet gibi göstermeye çalışmaz. "Yalnız Kur'an" diyerek, sünneti, icmayı ve kıyası reddetmez. Said Nursi Hazretlerine bu açıdan nasıl bakabiliriz?

 53. Ebu Davud’un, "Dâvud" diye yazılışı konusunda bir itiraz.

 54. Efendimizin "Kişilerin fiilleri, doğumu, ölümü gibi hadiseler doğa olaylarına tesir etmez." mealindeki sözüne rağmen, "Üstadımızın gittiği yerlere bereket götürmesi İslam gerçekleriyle uyuşmazlık gösteriyor." şeklindeki itirazlara nasıl cevap verebiliriz?

 55. Gerçekte olmadığı hâlde, Necmeddin Şahiner matematik, Şerif Mardin ise cebir kitabı yazdırdığını iddia ediyor Bediüzzaman'ın, ne dersiniz?

 56. Gerek vakıf olsun, gerek bazı hocalar, şeyhler olsun; neden Risale-i Nurlar ve Bediüzzaman ile uğraşıyorlar; Müslüman Müslümana böyle der mi?

 57. İbni Huzeyme ifadesi, Risalelerde yanlış mı geçmektedir?

 58. İmam Hakim’in "Müstedrek"ine yapılan bir itiraz hakkında ne dersiniz; "Mestedrek" Kütüb-ü Sitte'den midir?

 59. İnsanların, meleklerin, ruhanilerin Cennette bir anda birkaç yerde bulunması konusunun dini kriterlerle çeliştiği iddia ediliyor, cevap verir misiniz?

 60. Kastamonu Lahikası'nda "Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri" ifadesinden "Yani Mehdi ve şakirtleri" ibaresinin kaldırıldığı iddia edilmektedir, ne dersiniz?

 61. Kastamonu Lahikası'nda “...faraza hakiki beklenen o zat dahi...” ifadesinden “...ve bir asır sonra gelecek...” ibaresinin kaldırıldığı iddia edilmektedir. Bu konuda ne dersiniz?

 62. Kur'an-ı Kerim "Gaybı ancak Allah bilir." derken, Bediüzzaman'ın gelecekle ilgili bazı haberler vermesini nasıl değerlendirmek gerekir?

 63. Medresetü’z-Zehra'ya tahsis edilen paralara ne olduğu konusunda belgelerle bilgi verir misiniz?

 64. Nur risalelerinde, Farsçanın da cennet dili olabileceğine dair rivayetin olduğu ifade ediliyor. Ancak böyle bir rivayetin olmadığını iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 65. Risale-i Nur'da geçen (Levlake gibi) bazı hadislerin "mevzu" olduğuna dair hadis kitaplarında yer verilmiştir. Bu hadisleri Üstad Hazretleri neden eserlerine almış?

 66. Risale-i Nur'da, Tevrat ve İncil'den Peygamber Efendimizin peygamberliğine dair yapılan alıntılar ve işlenen konuların yalan olduğu iddia ediliyor. Said Nursi yalan mı söylemiş?

 67. Risale-i Nur'daki hadislerin sahih olmadığı iddia edenler oluyor. Bu tür şüpheleri nasıl izale ederiz? Hadislerin sahih olduğunu anlamak için ne yapmalıyız?

 68. Risaleler en kapsamlı iman eseridir, bundan şüphem yok. Ancak Üstad'ın ebced ve cifir hesaplarından az da olsa bahsetmesi tenkid ediliyor ve bazı insanlar sırf bu yüzden Risaleleri okumuyor. Üstad'ın bunlardan bahsetmesine gerek var mıydı?

 69. Risalelerde "Allah insanı rahman suretinde yarattı." ifadesi hadis olarak geçmektedir. Bu manada bir hadisin olduğu ama lafızlarının Bediüzzaman tarafından değiştirildiği iddia edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 70. Risalelerde Arapça metni ile yer alan ve hadis olarak rivayet edilen aşağıdaki ifade, hem sıhhat ve hem de içerik olarak tenkit edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 71. Risalelerde bazı evliyanın, vefatlarından sonra tasarruflarının devam ettiği, Hz. Hamza gibi şehitlerin hayattaki gibi bazen işlerini gördükleri yazıyor. Bu yaklaşımların İslam itikadı açısından doğru olmadığı iddialarına cevap verir misiniz?

 72. Risalelerde geçen, "Ahir zamanda, Allah Allah diyecek kalmaz." hadisinin hem aslı ve hem de yorumu tenkit edilmiştir. Bu hadis hakkında bizleri doğru bilgilendirir misiniz?

 73. Risalelerde güneşin, Peygamber Efendimiz için bir saat tevakkuf ettiği rivayeti yer almaktadır. Ancak aşağıda görüldüğü üzere, böyle bir olayın yaşanmadığı iddia ediliyor; bu iddia doğru mudur?

 74. Risalelerde hadis olarak rivayet edilen "Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır." cümlesinin hadis olmadığı iddiasına ne dersiniz?

 75. Risalelerde hadis olarak yer alan: “Mahşerde ulema-i hakikatin sarfettikleri mürekkeb, şehitlerin kanıyla muvazene edilir.” ifadesinin hadis olmadığı aşağıda iddia edilmiştir. Bu iddia doğru mudur?

 76. Risalelerde Hazreti Osman’ın iman etmesi konusu birkaç cümle ile yer almaktadır. Aşağıda yer alan iddiada bu cümlelerin tarihi realite ile çeliştiği dile getirilmektedir. İşin gerçek boyutu nedir?

 77. Risalelerde Hz.Ali Efendimize izafe edilen Celcelutiye adlı dua metni, mesnetsiz gösterilmeye çalışılıyor. Bu iddiaların doğruluk payı var mı, bilgi verir misiniz?

 78. Risalelerde Kur'an ayetlerinin sayısı 6.666 olarak ifade edilmektedir. Ancak aşağıdaki itirazlarda bu rakamın gerçeği yansıtmadığı ve Bediüzzaman’ın işine geldiği için bilerek bu rakamı tercih ettiği iddia edilmektedir. Bu iddianın bir aslı olabilir mi?

 79. Risalelerde müminin mümine bağlılığını ifade eden hadis rivayet edilirken "mersūs" kelimesi yer almaktadır. Oysa böyle bir kelimenin hadiste yer almadığı ileri sürülmektedir. Hangi tespit doğrudur?

 80. Risalelerde yer alan bazı hadisler (Cenâb-ı Hak nefse demiş ki..., ihtiyar kadınların dinine tâbi olun. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.) hem muhteva hem de senet açısından eleştiriliyor. Bizleri aydınlatır mısınız?

 81. Risalelerde yer alan: "Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi'setim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlak-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır.” ifadesine, Üstad’ın ilaveler yaptığı iddia ediliyor...

 82. Risalelerde yer alan; Peygamberimizin (asm), Hz. Ali’nin hilafetini arzu etmesi ve ona “soğuk ve sıcağın zahmetini çekmemesi” ile ilgili rivayetlere yapılan itirazları cevaplar mısınız?

 83. Risalelerde, büyük zatların özellikle Gavsı Azamın himmet ve yardımlarından bahsediliyor. Ancak birileri Allah’tan başka kimsenin himmet ve yardım etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, bu hususu tenkit ediyorlar. Bu konuda ne dersiniz?

 84. Risalelerde, Kur’an’daki tevafuklarla ilgili bazı tespitler yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ashab-ı Kehfin köpeğinin ismi ile ilgilidir. Ancak bu tespiti eleştirenler var. Bu kapsamda aşağıda yer alan itirazları cevaplar mısınız?

 85. Risalelerde; “Deccalın bir yalancı cenneti var (...),” şeklinde geçen rivayetin doğru olmadığı ve yorumunun da yanlış olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 86. Risalelerin, tereddüt ve vesveselere maruz kalan insanların imanlarını kurtarmak adına, dinin tılsımlarını izah ederek önemli hizmetlere vesile olması tespitini yanlış görerek tenkit edenler var. Bu konuda ne dersiniz?

 87. Said Nursi 'nin Teali-i İslam Cemiyetinin kurucuları arasında olduğu ve bu cemiyetin Kuva-yı Milliye aleyhinde yayımladığı beyannamede imzası olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?

 88. Said Nursi'nin 1916 yılında Doğu Cephesi'nde yerel milislerle bölgede; Bitlis savunması sırasında Ruslarla savaştığı ve sonra da esir düştüğü bilgisinin dayanaksız olduğunu iddia edenler var. Bu iddialar doğru olabilir mi?

 89. Said Nursi'nin 2 Ocak 1919'da "Kürtlere, sınırları saptanmış bir ülke verilmesi ve İngiliz mandası altında özerklik tanınmasını" isteyen uzunca bir muhtıraya imza attığı iddiası doğru mu?

 90. Said Nursi'nin 4 Ağustos 1919'da Kürdistan Teali Cemiyetinden bazı kimselerle, İstanbul'da bulunan Amerikan İnceleme Kurulunu (King-Crane Komisyonu) ziyaret ederek, birtakım siyasi isteklerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu doğru mudur?

 91. Said Nursi'nin I. Dünya Savaşı sırasında "İşaratü'l-İcaz" tefsirini yazması ve Kurtuluş Savaşı sırasında yer yer dini işlerle uğraşmasına, "Osmanlı o zamanlarda dârülharpti; dini işlerle uğraşmak caiz değildir." diyerek karşı çıkılıyor. Buna ne denir?

 92. Said Nursi'nin Şekerci Han'daki "Her suale cevap verilir, sual sorulmaz." ifadesine şahit olup da hatırası olan var mı? Bir insanın, sorulan her suale cevap vermesi, bütün ilimleri bilmesi mümkün mü?

 93. Said Nursi'nin Yeşilay'ın kurucusu olduğu doğru mudur? Bu teşkilatın Kurtuluş Savaşı ile hiçbir ilgisinin olmadığı söylenmektedir. Buna ne dersiniz?

 94. Said Nursi'nin, 31 Mart Mürteci İsyanının fitilini ateşleyen Derviş Vahdeti'nin Volkan Gazetesinde ve Kürdistan dergisinde yazılar yazmasını nasıl değerlendirmek gerekir?

 95. Said Nursi, 1907'lerde temeli atılan ve Almanlarca beslenen İslam Birliği amaçlı gizli istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyeleri arasında bulunuyordu. Buna ne diyeceksiniz?

 96. Said Nursi, 5 mart 1325 (18 Mart 1909) tarihinde yazdığı yazıda, "En evvel mürşid-i umumi olan ulema talebeyi şeriat namına ittihada davet ederiz..." diyerek şeriat adına birleşmeye çağırmıştır ki, bunun adı kışkırtmadır. Buna ne dersiniz?

 97. Said Nursi, I. Dünya Savaşında İttihat ve Terakki tarafından verdirilen cihat fetvasının yazarlarındandır. Bunu nasıl anlayacağız?

 98. Said Nursi, İttihad ve Terakki Hükümetinin kendisinden Van'da bir üniversite kurmasını istediğini belirtmiştir. Yani, "Van'da bir üniversite kurma düşüncesi Said Nursi'ye değil, İttihat ve Terakki'ye aittir." şeklindeki iddiaya nasıl cevap verebilirsiniz?

 99. Said Nursi’nin “yazmayı” bilmediği ve "Burada yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi,.." cümlesini de iddialarına delil getirmektedirler. Ne dersiniz?

 100. Şükrü Hanioğlu, Said Nursi'nin, "adem-i merkeziyetçilik" düşüncesine yakın olmasını, onun ayrılıkçı Kürtçülerle birlikte Kürt ulusçuluğunu desteklediğinin gizli kanıtlarından biri olarak gösterdiği söylentilerine bakış açımız ne olmalıdır?

Yükleniyor...