İşârât

İçerikler


 1. "Zekâtın vücub-u kat'îsinde ve onun kabîlesi olan sadakaya ve karz-ı hasene davet-i Kur'anîden ve ribanın vesailiyle beraber hurmet-i şedidesinde azîm bir hikmet, âlî bir maslahat, vasi bir rahmet vardır." İzah eder misiniz?

 2. "Hodkâm ellerde servetin inhisarına vesile olan riba kapları, bankaları seddir." İzah eder misiniz?

 3. "İslâmiyet’te en büyük kebire olan ribayı vesailiyle ilga etmektir." Burada neden şirk değil de riba deniliyor, bilgi verir misiniz?

 4. "Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor." Buranın devamındaki âyetler, zekatın anlatıldığı mevzunun sonunda misal olarak veriliyor; zekatla bağdaşıyor mu?

 5. "Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor." Cümlesinin, sonraki âyetlerle münasebeti nasıldır?

 6. "Seksen Said’den telhis ile tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsî kıyametler ve müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar." Bu ifadeleri Reenkarnasyona delil getirenler olmuştur diye duydum, doğru mudur?

 7. "Şu Said yetmiş dokuz meyyit, bir hayy-ı nâtıkın fihristesidir... Nasıl ki şimdi o merhalelerde daima ben benim. Öyle de, mevtimle gelecek menzillerde de yine ben benim." İzah eder misiniz?

 8. "Suda kesifin aksi, aslın aynı değilse, nuranîde gayrı da değil... Havada aynıdır. Hava aynasında bir kelime milyonlar kelimat olur." İzah eder misiniz?

 9. "Nazar mesele-i zevkiyede tasarruf etse bozar. Zevkî, keşfî olan emir, nazar-ı fikir mizanıyla tartılmaz; ona inse katılaşır, çirkinleşir." İzah eder misiniz?

 10. "Cennet olmasa, cehennem tâzip etmez. Zemherir olmasa, ihrak etmez." İzah eder misiniz?

 11. "Bekârlık bikârların kârıdır. Bâkire, iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr, iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivac, tasfiye tehzib eder." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 12. "Batıl şeyleri tasvir, safi zihinleri idlaldir ve cerhdir. Badehu cerh ve red ile tedavi, ya olur ya olmaz." İzah eder misiniz?

 13. "Biçare İstanbul, mütebayin, dâhiyâne prensiplerin telkinat-ı musırraneleriyle kabiliyet-i telkîhasını kaybetmiştir. Zihni âlûfte olmuştur." cümlelerini izah eder misiniz?

 14. "Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti cehl-i mürekkebe kalb eden en mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla, anladım zannetmek ve meçhul şeyler ona irca ile izah ettim zannetmektir." Zulmet-i münevvere kısmını izah eder misiniz?

Yükleniyor...