Block title
Block content

İşârât

İçerikler


 1. "Zekâtın vücub-u kat'îsinde ve onun kabîlesi olan sadakaya ve karz-ı hasene davet-i Kur'anîden ve ribanın vesailiyle beraber hurmet-i şedidesinde azîm bir hikmet, âlî bir maslahat, vasi bir rahmet vardır." İzah eder misiniz?

 2. "İslâmiyette en büyük kebire olan ribayı vesailiyle ilga etmektir." Neden şirk değil de, riba deniliyor burada, bilgi verir misiniz?

 3. "Zaman ihtiyarlandıkça Kur´an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor." ifadesinden sonra gelen, "in yekün minküm işrun..." ve "tecri fil bahr..." ve "kutile eshabul uhdud..." ayetlerinin arasında nasıl bir alaka vardır?

 4. "Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor." Buranın devamındaki âyetler, zekatın anlatıldığı mevzunun sonunda misal olarak veriliyor; zekatla bağdaşıyor mu?

 5. "Şu Said yetmiş dokuz meyyit, bir hayy-ı nâtıkın fihristesidir... Nasıl ki şimdi o merhalelerde daima ben benim. Öyle de, mevtimle gelecek menzillerde de yine ben benim." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 6. "Seksen Said’den telhis ile tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsî kıyametler ve müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar." Bu ifadeleri Reenkarnasyona delil getirenler olmuştur diye duydum, doğru mudur?

 7. "Bekârlık bikârların kârıdır. Bâkire, iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr, iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivac, tasfiye tehzib eder." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 8. "Biçare İstanbul, mütebayin, dâhiyâne prensiplerin telkinat-ı musırraneleriyle kabiliyet-i telkîhasını kaybetmiştir. Zihni âlûfte olmuştur." cümlelerini izah eder misiniz?

 9. "Zulmet-i münevvere" tabirini ve geçtiği yeri izah eder misiniz?

 10. "Halbuki tarif, ya hadd ya resim ile olur. Yoksa vâzıı cahil ve müsemmaya mümas olan vechi muzlim ve göze çarpan vechi şeffaf bir ism-i camid ile olmaz. Manyetizma, telepati, kuvve-i mıknatısiye gibi..." cümlelerini izah eder misiniz?

 11. "Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti cehl-i mürekkebe kalb eden en mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla, anladım zannetmek ve meçhul şeyler ona irca ile izah ettim zannetmektir. Hâlbuki tarif ya had, ya resim ile olur..." İzah?

Yükleniyor...