Block title
Block content

Tulûât

İçerikler


 1. "Rey-i cumhurdan mâadâ olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâli ve boş olmazsa, istidadâtın reylerine bırakılır. Ta her bir istidat, terbiyesine münasip gördüğünü intihap etsin." izah? İstişare ile ilgisi? Meşverette alınan karara uymayan mesul olur mu?

 2. Heves ve hevâ ve mevrus ayineye ve mizacına galebe çalmasa, o kavl bir hatar-ı azîmde kalır... Burayı nasıl anlamalıyız?

 3. "Hüdâ hevâya tahavvül ve mezhep dahi mizaçtan teşerrüb eder. Arı su içer bal akıtır, yılan su içer, zehir döker." cümlelerini açıklar mısınız?

 4. "Vesail ve delail, makasıd ve gayat yerine ikame edilmiştir.Halbuki fasid bir delil ile, hak bir netice zihinde ikame edilir. Bâtıl bir vesile ile hak bir gaye, fikirde tesbit edilir." cümlelerini açıklar mısınız?

 5. Cerbezenin tarifiyle ve hemen arkasından gelen "cerbezealud aşık ve matem tutan valide" örneklerini bağdaştıramadım, izah eder misiniz?

 6. "Hattâ, hayal gözünü kapasa, vehim dahi burnunu tutsa, mağaralarından kaçsalar, akıl onları tevbih etmeye hakkı olmayacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Cerbeze bir hâkimdir. Yalnız seyyiat tarafını konuşturmamalı, onun hasmı olan hasenatı da dinlemeli." İzah eder misiniz?

 8. "Hem yine cerbeze seyyiesine zaaf-ı akide inzimam etmesiyle, mesail-i diniyede en zayıf tarafını irae ederek dinsizliğe zemin ihzar ediyor..." Devamıyla açıklar mısınız?

 9. "Merkez-i Hilâfet uleması ve Dârü’l-Hikmet ve zâbıta-i ahlâkiye ile fuhuş, işret, kumar gibi kebairi izale değil, tevkif edemediler. Anadolu hükûmetinin bir emriyle, bütün işret, kumar gibi kebairler men edildi." İzahı, Anadolu hükumeti böyle miydi?

 10. "Neden bu kadar İ.g.z.’den nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?" Buradaki "İ.g.z." neyi ifade ediyor?

 11. "Edirne Camiinde, bir İslâm hocasının lisanıyla, Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi. Merkez-i Hilâfette, Müslümanlar lisanıyla hizbüşşeytan olan İ.g.z., Yunan askerlerini halâskâr, tathirci ilân ve karşısındaki,.." Bilgi verir misiniz?

 12. "Hayatın yarası iltiyam bulur. İzzet-i İslâmiyenin ve namusun ve izzet-i milliyenin yaraları pek derindir." Açıklar mısınız?

 13. "Fetvanın kazadan farkı, mevzuu âmdır; gayr-ı muayyendir, hem mülzim değil." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Esefâ, gaye-i hayalden tenâsi veya nisyan olmakla, ezhan ene’lere dönüp etrafında gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âli bütün vuzuhuyla meydana atılmıştır." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 15. "Şu alçak siyasettir ki (K.T.T)ni zahiren tel'in ettiği halde, gizlice dehalet ediyor..." cümlesini açıklar mısınız?

 16. Fakat asıl sebeb, mel'un mimsiz medeniyet, öyle zalimane bir silâh, şu harb-i vahşiyaneye vermiştir ki, o silâhın karşısında dayanmak, onun naziriyle mukabele etmek lâzımgelir. Bu cümleyi nasıl anlamalı; düşmanın silahı ile silahlanmak, nasıl olmalı?

 17. "Musibet geldikçe bana bağırıyorlar. Tatlı yendikçe Cündüp çağrılıyor." ifadesindeki cündüb kelimesi neden kullanılmıştır, açıklar mısınız?

 18. "Tarik-i gayr-ı meşru ile bir maksadı takip eden, maksudunun zıddıyla ceza görüyor. Wilson, Klemanso, Venizelos gibi..." Buradaki şahıslarla ilgili bilgi vererek izah eder misiniz?

 19. "Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secayâ-yı hasene temâyülât-ı şerriye ile beraber, taneler gibi dest-i kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşvünemâ bulmak için bir suya muhtaçtır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 20. "Fıtraten, çendan hayır ciheti galiptir; fakat sümbüllenmiş, semere vermiş on çekirdek, yüz değil, bin kurumuş çekirdeğe galebe eder." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "Taaddüd-ü zevcat, tabiata, akla, hikmete muvafakatıyla beraber, Şeriat bir taneden dörde çıkarmamış, belki sekizden, dokuzdan dörde indirmiştir... Bazı noktada şer olsa da ehven-üş şerdir. Ehven-üş şer ise, bir adalet-i izafiyedir." Örnekle izah?

 22. "Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye neden hizmet edemedi?" sorusuna "En büyük hizmeti, adem-i hizmetidir. En büyük hareketi, hareketsizliğidir." şeklinde verilen cevabı devamıyla açar mısınız?

 23. "Ehakkın müddet-i taharrisi zamanında, bâtılın vücuduna bir nevi müsamaha var. " Ehakkı ararken, niçin batılın vücüdüna müsamaha var olmaktadır? Misallerle izah eder misiniz?

 24. "Teşarük, maddiyatta eseri azîmleştirir, fevkalâde yapar. Maneviyat ve efkârda âdileştirir, belki çirkinleştirir." İzah eder misiniz? İştirak-i amal-i uhrevi ile teşarük arasında ne gibi farklar var?

 25. "Propaganda, sabıkan tezyif ettiğim zâlim cerbezenin veled-i nâmeşruudur. Ona mukabele, o yalancı silâhla olmamalı, belki sıdk ve hak ile olmalı." İzah eder misiniz?

 26. "Maziye, mesaibe kader nazarıyla; ve müstakbele, measiye teklif noktasından bakmak lâzımdır. Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cez´a iltica etmemek elzemdir." ifadelerini izah eder misiniz?

 27. "Sıhhat ve fesada muhtemel bir şeyde, kabule temayül ve tercih şefkatten; redde temayül ve tercih -vesvese olmazsa- nefretten geldiğine ayardır..." cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...