Block title
Block content

31-33. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. Hazret-i Adem´in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için zuhur eden mu´cizesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Secde-i melaike b) Hilkat-i âlem c) Talim-i esma d) Hilkat-i beni Adem

 2. "...sizin Adem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim." Burada, kalben kelimesi meleklere hitaben deniliyor. Meleklerin de bizim gibi kalbe sahip olduğunu mu anlamalıyız?

 3. "Ve bir ifritin Hazret-i Süleyman'a 'Gözünü açıp yummazdan evvel Belkıs'ın tahtını getiririm' demesine işaret eden..." Kur'an'da ve Sözler'de alim birisi diye geçiyor, burada neden ifrit denilmiş? Tashih edilmesi gerekmez mi?

 4. "Cenab-ı Hak, Âdem'i (a.s.) ... ulvî bir vicdan ve ihatalı on duyguyla teçhiz etmiştir." Buradaki "on duygu" nelerdir?

 5. İşaratü'l-İ'caz'daki yerinden yola çıkarak soruyorum: Melekler zaten günahsız değil mi? Cenab-ı Allah neden onları imtihan ediyor? Hz. Adem şeytanı orada tanımasına rağmen, cennetten atılmasına vesile olan şeytanın tuzağına nasıl düşüyor?

 6. Halifelik sırrında İblis'in enaniyet ve kibri bazı melaikeye sirayetinden bahs var. Meleklerde de kötü hasiyetler olur mu?

 7. "(Alleme), bu kelimenin ihtiyar edilmesi ilmin uluvvü kadrine ve kadrinin yüksek derecesine,.. Fakat felasifeya göre harikalar ervahı harikanın fiilidir... Arzedilen eşya olduğu halde, zamirin esmaya rücuundan,.. Ehl-i sünnetin mezhebine işarettir."

 8. "Arz edilen eşya olduğu halde, zamirin esmaya rücûundan, ismin ayn-ı müsemmâ olduğuna kail olan Ehl-i Sünnetin mezhebine işarettir." cümlesini açıklar mısınız?

 9. "Levh-i a’lâda nakşedilen sûretler,.." Levh-i ala ne demektir?

 10. "Müşterilere gösterilmek üzere kumaş toplarının açılıp,.. müzekker ve akıllar cemaatinden kinayedir. ... hüm kelimesinde bir mecaz iki tağlib vardır..." Bu paragrafı açıklar mısınız?

 11. "...Hüm" kelimesinde bir mecaz, iki tağlip vardir. Bu mecaz ile tağlipleri icbar eden esbap, "arada" kelimesinin işaret ettiği üsluptur, cümlesini açıklar mısınız?

 12. "Mevcudat, müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "O zamandan beri, yirmi senedir daha şu âyeti (Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel Alim'ül-Hakîm) tefsir ediyorum." Burayı nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...