13

İçerikler


  1. "Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine..." Burada ihlas, uhuvvet gibi büyük sıfatlar değil de "sadakat" denilmiş, neden? Bu kriterlere göre, birçoğumuz bu dairenin dışında kalmaz mıyız? Burada bahsedilen ayetler hangileridir?

  2. "İman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letâife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor." İzah eder misiniz?

  3. Üstad taklidi imanı tahkiki imana çevirmek için iki yolun olduğunu söylüyor. Birisi tasavvuftaki şuhudi imandır. Halbuki, İmamı Rabbani Hazretleri "Mektubat" adlı eserinde tarikata girmek için tahkiki imanın gerekli olduğu söylemiyor mu?

  4. Risale-i Nur'da, "Akıl ve kalbin imtizacıyla hakikata vasıl olunuyor." Peki aklın ağır bastığı insanlar ne özellikler taşıyor, kalbin ağır bastiğı insanlar ne özellikler taşıyor?

  5. "İkinci yol, iman-ı bilgayb cihetinde, sırr-ı vahyin feyziyle, burhanî ve Kur’ânî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkalyakîn derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakînle hakaik-i imaniyeyi..." Açıklar mısınız?

  6. "Hakkalyakin derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakinle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir." Velayet-i Kübra yolu olan Risalelerin, ilmelyakin derecesinde kalması nedendir?

  7. "Risaletü'n-Nur'un sadık şakirtleri, hüsn-ü âkıbetlerine ve iman-ı kâmil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimî dualar..." Nur talebeleri sadece birbirine değil, tüm ehl-i imana dua ediyor. Buna göre müminlerin hepsi imanla kabre girmeli?

  8. "Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri … birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının, … Faraza, … tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor..." İzah eder misiniz?

  9. "Bu Alman mağlûbiyetiyle neticelenen bu harpte Osmanlı Devletinin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" Sorusunun cevabını özetler misiniz?

Yükleniyor...