13

İçerikler


  1. "Risaletü’n-Nur’un sâdık talebeleri imanla kabre gireceklerine..." Neden "sadakat" denmiş? Birçoğumuz dairenin dışında kalmaz mıyız? Bahsedilen ayetler hangileridir?

  2. "İman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letâife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor." İzah eder misiniz?

  3. Üstad taklidî imanı tahkikî imana çevirmek için bir yolun tasavvuf olduğunu söylüyor. İmam-ı Rabbani ise tarikata girmek için tahkikî imanın gerekli olduğunu söylemiyor mu?

  4. Risale-i Nur'da, "Akıl ve kalbin imtizacıyla hakikata vasıl olunuyor." Peki, aklın ağır bastığı insanlar ne vasıflar taşıyor, kalbin ağır bastığı insanlar hangi hususiyetlere sahiptirler?

  5. "İkinci yol, iman-ı bilğayb cihetinde, sırr-ı vahyin feyziyle, burhanî ve Kur’ânî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkalyakîn derecesinde..." İzah eder misiniz?

  6. "Hakkalyakin derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakinle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir." Risalelerin, ilmelyakin derecesinde kalması nedendir?

  7. "Risaletü'n-Nur'un sadık şakirtleri, hüsn-ü âkıbetlerine ... Kesretli ve makbul ve samimî dualar..." Nur talebeleri tüm ehl-i imana dua ediyor. Buna göre mü’minlerin hepsi imanla kabre girmeli?

  8. "Risaletü’n-Nur’un talebeleri … Birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla duaları ... Bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor." İzah eder misiniz?

  9. "Bu Alman mağlûbiyetiyle neticelenen bu harpte Osmanlı Devletinin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" Sualinin cevabını icmalen verir misiniz?

Yükleniyor...