On Dördüncü Nota

İçerikler


 1. "Binanın yapılması zamanında, aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celb olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki, o kasrı yapan usta, bütün küre-i arza hükmeden bir hâkim-i mucizekârdır?" izah?

 2. "Ey  esbâbperest insan! Acaba, garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor." Devamıyla açıklar mısınız?

 3. "Bazı eblehler var ki, güneşi tanımadıkları için, bir âyinede güneşi görse, âyineyi sevmeye başlar." Bağlandığımız fani şeyler de bu tanıma girer mi? Evlat, eş de birer ayine midir?

 4. "Her bir hayvan, öyle bir kasrı ilahidir. Hususan insan, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri; bir kısmı alem-i ervahtan, bir kısmı alem-i misalden ve Levh-i Mahfuz'dan,.." İzahı?

 5. "Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedit bir muhabbet-i beka, o ayna için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 6. "Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin, bir ayinedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbet-i beka, o ayine için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil..." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı âlem-i ervahtan, bir kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava âleminden, nur âleminden, anâsır âleminden geldiği gibi..." Bu pasajı devam ile birlikte açıklar mısınız?

 8. Cenab-ı Hak, insan denilen saraya, nur aleminden nasıl cevher derc etmiştir?

 9. İnsanda bulunan akıl, ruh, kalp, hayal, sır gibi hissiyatların, ne gibi ubudiyetleri bulunabilir?

 10. "Bazan dünyaya yerleşemiyorsun,.. Koca dünyaya yerleşemeyen kalb ve fikrin o zerrecikte yerleşir." Buradaki, "Kalbin o zerrecikte yerleşmesi"ni nasıl anlayacağız?

 11. "Bazen dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi... En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun." İzah eder misiniz? İnsan ne yapınca veya neyi eksik yapınca dünyaya değil de bir dakikalık hatıraya yerleşir?

 12. "Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma." cümlesini izah eder misiniz, bunlar neyi sembolize ediyor olabilir?

 13. "Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin..." Dördüncü Remzi izah eder misiniz?

 14. "Hakikat hayale karışır; mâdum bir dünyayı mevcut zannedersin." İzah eder misiniz?

 15. "Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma..." ifadelerinin geçtiği pasajı izah eder misiniz?

 16. "Hem senin mahiyetine öyle manevî cihazat ve lâtifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor..." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma." Bu batmaklar nasıldır?

 18. "O lâtife, bir saç kadar bir sıkleti, yani, gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hattâ bazan söner ve ölür." ifadesini açar mısınız?

 19. İnsandaki latifelerin zayıflaması ya da ölmesinden bahsediliyor mu? Ayrıca, insanın bu dünyada latifesinin zayıflaması ya da ölmesinden dolayı, cennete gittiğinde de orada bazı nimetlerden mahrum kalır mı? Zina edene huri verilmemesi gibi...

 20. On Dördüncü Nota'nın Üçüncü Remzi'ni açıklar mısınız?

 21. "Hayvâniyetten çık, cismâniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun." cümlelerini izah eder misiniz?

 22. "İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdâniyet sırlarını ifade eden لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir." Kalb ve ruhun derece-i hayatına çıkmaktan maksat nedir, buna nasıl mazhar olabiliriz?

 23. İnsanın hissiyatı, nasıl ruhun seviyesine çıkar ve ruhun bazı özellikleri nasıl şekillenir?

Yükleniyor...