On Üçüncü Nota

İçerikler


 1. "Madem ecel ve her şey kader-i İlâhî iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin." cümlesi için kaynak verilen 'Edebü'd-Din ve Dünya Risalesi' hakkında bilgi verir misiniz?

 2. On Yedinci Lem'ada, "Cenab-ı Hakk'ın vazifesi" ifadesi geçiyor. "Allah'ın vazifesidir." demek ne kadar doğrudur, nasıl anlamalıyız?

 3. "Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder..." izahı nasıldır?

 4. "Bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr’i, o faydaların bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar..." Cevşeni okurken neler maksud-u bizzat olabilir?

 5. "Dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez." dualar dünyevi istekler için okunmaz mı?

 6. "Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder." Bu ifadeye göre, dua ederken rızık istemek, dünyaya âit fâide ve menfaat olarak sayılabilir mi?

 7. "İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa’y ü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş." Peygamber Efendimiz, insanların çekilmesinden, neden daha ziyade sa’yü gayrete gelmiş?

 8. "Meselâ; yüz hâsiyeti ve faidesi bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendîyi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr..." Yüz hasiyet ne demektir? Cevşen bindir, öyleyse sadece cevşen okumak yeterlidir, denebilir mi?

 9. "O faydaların bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar..." Evradı dünyevi faydaları için okumak doğru mu?

 10. "Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Haktır. Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir..." ifadelerini izah eder misiniz?

 11. "Yüz hâsiyeti ve faydası bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendîyi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü'l-Kebîri, o faydaların bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar..." Burayı açıklar mısınız?

 12. Celcelutiyye Kasidesi'nde yer alan bazı dualardan istifade etmeye çalışmak, o duaları maksudu bizzat yapmak mı olur?

 13. Ibadetteki dünyevi faidelerin "müreccih" hükmünde olması ne demektir?

 14. Üstadımız, faziletli bazı evrad veya Cevşen gibi münacatların faziletini maksudu bizzat yapılırsa fayda görülmeyeceğini ifade etmektedir; lakin talebeleri ile kırk bir Yasin okuyarak yağmur duası etmeleri tenakuz değil mi?

 15. "İşte, ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı Ulûhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fahir suretinde gidenler, zerrecik kalbini Arşa müsavi tutar..." Buradaki "naz ve niyaz makamını" açar mısınız biraz?

 16. "Kalb de bir arşdır.", ifadesini nasıl anlamalıyız? Nasıl bir sınır düşünebiliriz?

 17. "Katre gibi makamını, deniz gibi evliyanın makamâtıyla iltibas eder..." cümlesine göre insan, nasıl kendini olmadığı bir makamda zanneder?

 18. "O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez" Bu cümledeki "zarar vermez" kısmını açıklayabilir misiniz?

 19. Risale penceresinden "naz makamı" ve "niyaz makamı" hakkında bilgi verir misiniz?

 20. "Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum." Bu ifadenin anlamını ve ifadenin kime ait olduğunu açıklar mısınız?

 21. "Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır." İzah eder misiniz?

 22. "Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi, batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder." İzah eder misiniz?

 23. "Valideler o sırr-ı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil; ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 24. "Esbab-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan, iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki, 'iktiran' tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "Meselâ, bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adamın hizmetinden başka..." Açıklar mısınız?

 26. "O halde, hem veren Bismillâh demeli, hem alan Bismillâh demeli. Eğer o Bismillâh demiyor, fakat sen de almaya muhtaçsan, sen Bismillâh de, onun başı üstünde rahmet-i İlâhiyenin elini gör, şükürle öp, ondan al." Zaruret yoksa da alınabilir mi?

 27. "O halde, hem veren Bismillâh demeli, hem alan Bismillâh demeli." Bu cümleye göre kaç defa besmele çekmemiz gerekir?

 28. Avrupa kasaplarında kesilen hayvanların eti yenilir mi? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 29. "Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz." Bu cümleleri açar mısınız?

 30. "Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?" Bu cümleyi söyleyen Üstadımız, yanlış konuşmuş olmuyor mu?

 31. "Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık." Bu cümleyi söyleyen ağabeyler, yanlış konuşmuş olmuyorlar mı?

 32. "Meselâ, Risale-i Nur'un şakirtleri içinde Cenâb-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar Hüsrev, Refet gibi..." Bahsedilen nimetler nelerdir? Üstadımız neden hususi olarak onları zikrediyor?

 33. "O adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi." Her şey Allah'ın dilemesi ile olmuyor mu, o zaman kişinin ihsan niyetinin buradaki önceliği nedendir?

 34. "Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul!" Peki başka yerde geçen "İhsan etmeyi niyet etmeseydi, o nimet sana gelmezdi." veya "Risale-i Nur olmasaydı..." gibi ifadeleri nasıl anlayacağız?

 35. Mürşitsiz olmaz mı?

 36. "Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır." cümlesini izah eder misiniz?

 37. "Üstad ve mürşid, masdar ve menba telâkki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve ma’kes olduklarını bilmek lâzımdır." ifadesini açıklar mısınız?

 38. Büyük başarılar bir kısım insanlara mal edilerek anlatılıyor. Bunun böyle olmadığını nasıl anlatabiliriz?

 39. Şeffaf olan şeylerin misal alemine bir pencere olmasını nasıl anlamalıyız? Şeffaf şeylerle misal alemine girmek nasıl olur?

Yükleniyor...