On Üçüncü Nota

İçerikler


 1. "Madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin." cümlesi için kaynak verilen 'Edebü'd-Din ve Dünya Risalesi' hakkında bilgi verir misiniz?

 2. "Cenab-ı Hakk'ın vazifesi" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 3. "İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa’y ü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş." İzah eder misiniz?

 4. "Ubudiyet, emr-i İlahiye ve rıza-yı İlahiye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahi ve neticesi rıza-yı Hak'tır." Burayı ibadetin illet ve hikmetini nazara vererek izah eder misiniz?

 5. "Dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akim bırakır, netice vermez." Dualar dünyevi istekler için okunmaz mı?

 6. "Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder." izah eder misiniz?

 7. "Yüz hasiyeti ve faydası bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşenü'l-Kebir" Hasiyet ne demektir? Sadece Cevşen okumak yeterli mi?

 8. "Kalp de bir arşdır." ifadesini nasıl anlamalıyız? Nasıl bir sınır düşünebiliriz?

 9. "İşte, ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı Uluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fahir suretinde gidenler, zerrecik kalbini Arşa müsavi tutar..." Buradaki "naz ve niyaz makamını" açar mısınız biraz?

 10. "Katre gibi makamını, deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas eder..." cümlesine göre insan, nasıl kendini olmadığı bir makamda zanneder?

 11. "Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir." İzah eder misiniz?

 12. "Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır." İzah eder misiniz?

 13. "Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi, batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder." İzah eder misiniz?

 14. "Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum." Bu ifadeyi ve kime ait olduğunu açıklar mısınız?

 15. "Valideler o sırr-ı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil; ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir." İzah eder misiniz?

 16. "Esbab-ı zahirîyeyi perestiş edenleri aldatan, iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki, 'iktiran' tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "O halde hem veren bismillah demeli hem alan bismillah demeli. Eğer o bismillah demiyor, fakat sen de almaya muhtaçsan, sen bismillah de, onun başı üstünde rahmet-i İlahiyenin elini gör, şükürle öp, ondan al." İzah eder misiniz?

 18. "Mesela, bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor..." İzah eder misiniz?

 19. "O adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi." Her şey Allah'ın dilemesi ile olmuyor mu, o zaman kişinin ihsan niyetinin buradaki önceliği nedendir?

 20. "İhsan etmeyi niyet etmeseydi, o nimet sana gelmezdi." veya "Risale-i Nur olmasaydı..." gibi ifadeleri "Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul!" hakikati ile nasıl anlayacağız?

 21. "Mesela, Risale-i Nur'un şakirtleri içinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar Hüsrev, Refet gibi..." Bahsedilen nimetler nelerdir? Üstad'ımız neden hususi olarak onları zikrediyor?

 22. "Eğer Üstad'ımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık... Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti?" İzah eder misiniz?

 23. "Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz." İzah eder misiniz?

 24. "Üstad ve mürşid, masdar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve makes olduklarını bilmek lazımdır." ifadesini açıklar mısınız?

 25. İrşat için mutlaka mürşit gerekiyor mu; mürşitsiz olmaz mı?

 26. "Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır." cümlesini izah eder misiniz?

 27. "Âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır." Şeffaf olan şeylerin misal âlemine bir pencere olmasını nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...