Dördüncü Düstur

İçerikler


 1. "Ehl-i tasavvufun mâbeyninde fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul ıstılahatı var. Ben sufî değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte fenâ fi’l-ihvân..." ifadelerini açar mısınız?

 2. "Gıpta" İslamiyet'te aslen güzel bir haslettir. Nur hizmetinde neden "fenafil ihvan" düsturu var?

 3. "Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 4. İhlas Risalesi'nde insanları riyaya sevkeden sebepler sayılırken, "kardeşinde kaybolma", "fenâ fi'l-ihvân" ifadeleri kullanılıyor. İrtibatını kurar mısınız?

 5. "... Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir." cümlesini hakikate tatbik edebilir misiniz?

 6. "Bu hılletin üssül esası samimi ihlastır." Uhuvvet ve ihlas arasındaki ilişki nedir ve neden kardeşlik duygularının temelinde ihlas vardır? Zahirde muhabbet ön plana çıkması gerekmiyor mu?

 7. "Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimiz,.." Mesleğimizin "cadde-i kübra" olduğunu nasıl anlayabiliriz?

 8. "Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var." Burayı nasıl anlamalıyız?

 9. "Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamak..." cümlesini nasıl anlamalıyız, tefani nasıl olur?

 10. "Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır." cümlesinde "Fikren" değil de "hissen" denilseydi mana nasıl olurdu, izah eder misiniz?

 11. "Mesleğimiz haliliye olduğundan meşrebimiz hıllettir." cümlesini açıklar mısınız? Oradaki "Fenâ fi’r-resul" konusunu da izah eder misiniz?

 12. "Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; ortada tutunacak yer bulamaz;.." ifadelerini açıklar mısınız?

 13. "Şeyh ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir Üstadlık ortaya girer..." Bu ifadelere göre, "şeyh" ile "üstad" arasında nasıl bir fark var?

 14. "Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer..." cümlelerini izah eder misiniz?

 15. Hılletin tanımındaki "en güzel takdir edici yoldaş" ifadesini biraz açabilir misiniz?

 16. İhlas Risalesi'nde "Her nefis ölümü tadıcıdır." ve “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” ayetlerinin seçilmiş olmasının hikmeti nedir?

 17. Yirmi Birinci Lem'ada, "Olsa olsa bir üstadlık ortaya girebilir." sözü ile sadece Üstad Hazretleri mi kastediliyor?

 18. "Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan, bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi, bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür..." İzah eder misiniz?

 19. "İman-ı tahkikînin kuvvetiyle ve marifet-i Sânii netice veren masnuattaki tefekkür-ü imanîden gelen lemeât ile bir nevi huzur kazanıp, Hâlık-ı Rahîmin hazır, nâzır olduğunu düşünüp, Ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına,.." İzah?

 20. "Masnuattaki tefekkür-ü imanîden gelen lemeât" ihlası nasıl kazandırır?

 21. "Müstakbeli zaman-ı hazıra getirmekle, zaman-ı hazırdan istikbale fikren gitmek" arasında ne fark vardır?

 22. "Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip..." Hayalen ölmek iyi midir?

 23. Allah´ın isimlerinin tecellilerini daha üst seviyede idrak etmek ve marifet ufkunun enginleşmesi için "tenteneli perde"nin aralanmasını arzulamak ihlas sırrına muhalif midir?

 24. İhlas risalelerinde verilen düsturlar çok radikal değil mi? Rızayı İlahi dışında hiçbir şey maksat yapılmıyacak, deniyor. Çok hadis-i şerifte Peygamberimiz bir hayırdan dolayı gelecek sevabı, hatta dünyevi faydasını söylediği de olmuştur.

 25. Risale'de, "Mesleğimiz tarikat değil hakikattir..." derken, sanki tarikat hakikat değilmiş gibi bir mana çıkıyor, nasıl anlamalıyız?

 26. Tövbe almanın, rabıta yapmanın şirk olması mümkün mü, Üstat bu konuda ne diyor?

Yükleniyor...