Üçüncü Bab

İçerikler


 1. Yirmi Dokuzuncu Lem'a, Üçüncü Bab, Birinci Mertebe'yi açıklar mısınız?

 2. "Onun büyük âlemdeki san’atı bir kitap şeklinde kendini göstermiş, insandaki sıbğası ise hitap çiçekleri açmıştır. Onun kudreti, büyük âlemde rubûbiyetinin haşmetini gösterirken, küçük âlem olan insanda da nimetleri tanzim..." İzah eder misiniz?

 3. "Onu da mutlak güzel san’atla beraber mutlak bir genişlik içinde göreceksin." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Eğer şerik bulunsa, sınırlı diğer bir kuvvet, hiçbir zorunluluk olmadan, hattâ zorunluluk bunun tam zıddı iken, o sonsuz ve sınırsız mükemmellikteki kudreti, sonsuz olduğu bir vakitte sınırlayıp ona son vermek lâzım gelir ki, bu, beş yönden muhal." İzah?

 5. "Kâinatın kalbinde, Mâbuduna karşı sadık aşk..." Buradaki "sadıkiyet" ve "aşk" manalarını açar mısınız?

 6. "Donuk maddesinde görünen hayat... Bir merkez etrafındaki iç içe daireler gibi ittifak eden tesbihleri... Varlıkların başlangıç ile sonlarını birleştiren kavuşturucu ipinin ibadet oluşu..." izah eder misiniz?

 7. "Ölçülü düzenlemeler ve düzenlenmiş ölçüler..." Buradaki "ölçü" ve "düzen" arasındaki fark nedir?

 8. "Bir şeyin varlığı, o şeye taalluk eden ilmi gerekli kılar. Ve eşyadaki varlık nuru, eşyaya taalluk eden ilmin nurunu gerekli kılar." İzah eder misiniz?

 9. "Onun kudreti dahi mükemmeldir, zarurîdir, zâtîdir, zâtından doğar ve zâtının lâzımıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Hem nasıl ki cevâhir-i ferd üzerine esir zerrâtıyla bir kur'ân-ı hikmet yazmak, semâvat sayfaları üzerine yıldızlar ve güneşler mürekkebiyle bir Kur'ân-ı azîm yazmaktan cezalet itibarıyla daha aşağı değildir." izah eder misiniz?

 11. "Hem eşyanın icadında görülen tam bir kolaylık, nasıl dalâlette olanları, aklın reddettiği ve hattâ vehmin dahi ondan kaçtığı muhaller ve hurafeleri gerektiren bir iltibasla teşkili teşekkül zannetmelerine sebep olmuşsa;.." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...