İkinci Bab

İçerikler


 1. "İman ise, her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nuranî bir gözlüktür." cümlesini izah eder misiniz?

 2. Yirmi Dokuzuncu Lem'anın İkinci Bab Birinci Nokta'sında, özellikle haşiye bölümünde birtakım mertebelerden bahsediyor. "Hamd" ve "şükür" kısımlarını açıklar mısınız?

 3. "Nuranî âlemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir." Neden böyledir, izah eder misiniz?

 4. "Cihât-ı sitte" bahsinde, sağ cihet, geçmiş zaman; sol cihet, gelecek zaman olarak izah ediliyor. "Ön cihet" ve "arka cihet" kısımlarında da benzer ifadeler var. Bu cihetlerin tam olarak farkı nedir?

 5. "O mu’cizenin derece-i kıymet ve azametine ve Sultan-ı Ezelînin azametine derece-i delâletlerine kesb-i vukuf ettikleri nisbetinde derece ve numara aldıktan sonra, yine Sultan-ı Ezelînin memleketine dönüp gideceklerini anlar." izah eder misiniz?

 6. "Mezkûr zulmetleri izale eden iman nimetine 'Elhamdü lillâh' diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan, ona da bir hamd lâzımdır." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 7. "İman cihât-ı sittenin zulümatını izale etmekle def-i belâ kabilinden büyük bir nimet sayıldığı gibi, tabiî o cihât-ı sitteyi tenvir ettiği cihetle de celbü’l-menâfi kabilinden ikinci bir nimet sayılır." Bu cümleyi devamı ile izah eder misiniz?

 8. "İnsanın bu mânevî ömrü, ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır." Ezel mazinin bir ucu değilken, buradakini nasıl anlayabiliriz?

 9. "Senin nokta-i istinadın ancak ve ancak Allah’a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta-i istimdat ise ancak âhirete olan imandır." Allah ve ahirete imanın noktayı istinat olması ne demektir?

 10. "İman nuru, lezâiz-i meşrûanın zevâle başladıkları zaman hasıl olan elemleri, emsalinin vücut ve gelmekte olduklarını göstermekle izale eder." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Gafletle bakan adam, âlemin mevcudâtını düşman gibi muzır telâkki ederek tevahhuş eder. Ve eşyayı ecnebîler gibi görür. Çünkü, dalâlet nazarında mâzi ve istikbâl zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet,.." İzah eder misiniz?

 12. "Ancak eşya arasında küçük, cüz'î bir alâka olur. Binaenaleyh, ehl-i dalâletin yekdiğerine olan uhuvvetleri, binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır." İzah eder misiniz?

 13. "İşte, bu itibarla, bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Allah’ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde,.. Zerrât-ı âlemin adedince iman nimetlerine hamd ü senâ etmek bir borçtur." Allah'ın varlığına şükretmeyi izah eder misiniz?

 15. "Hamd ve şükürleri iktiza edenlerden birisi de hakîmiyettir... İnsanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder." Aklın zevk almasını izah eder misiniz?

 16. "Zira insanın nefsi, Rahmâniyetin cilveleriyle, kalbi de Rahîmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder." İzah eder misiniz?

 17. "Ve kezâ, Esmâ-i Hüsnâdan 'Vâris' isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usulün zevâlinden sonra bâki kalan fürûatın sayısınca ve âlem-i âhiretin mevcudatı adedince ve uhrevî mükâfatları almaya medar..." İzah eder misiniz?

 18. "Nimetin devamı, nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir." İzah eder misiniz?

 19. "Bütün nimet hazinelerini açmak salâhiyetinde olan, nimet-i imana vesile olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm dahi öyle bir nimettir ki, nev-i beşer ilelebed o zâtı (a.s.m.) medh ü senâ etmeye borçludur." İzah eder misiniz?

 20. "Nimet-i imana vesile olan Hazret-i Muhammed (asm) dahi öyle büyük bir nimettir ki nev- i beşer ile'l-ebed o zatı (asm) medh ü sena etmeye borçludur." İzah eder misiniz?

 21. "Hamd Allah'tan gelir, Allah ile kaimdir." cümlesini biraz açar mısınız?

 22. "Devir ve teselsül, mümkinat dairesinde muhaldirler. Çünkü ikisi nihayetsizlik iktiza ettiklerinden ve mümkinat dairesi mütenahi olduğundan, gayr-ı mütenâhi yerleşmez. Fakat daire-i vücuba taallûk eden hamd ise, o gayr-ı mütenâhidir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...