Birinci Makale, Dokuzuncu Mukaddeme

İçerikler


 1. "Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa, hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok istisnaâtıyla perişan oluyor." İzah eder misiniz?

 2. "Fakat bazen intizam görülmüyor. Çünkü dairesi ufk-u nazardan daha geniş; tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için, nizamın tasvir-i bîmisali kendini gösteremiyor." İzah eder misiniz?

 3. "Âdil ve Hakîm-i Mutlakın Rahmân ve Rahîm ismine kasem ederim: Nev-i beşer, şer ve kubh ve batılı, zahmetsiz, yani ‘biselâmeti’l-emr’ ile hazmedemeyecektir. Hem de hikmet-i İlâhiye müsaade etmeyecektir." İzah eder misiniz?

 4. "Evet, hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden affolunmaz, râh-ı adem verilmez. Evet, binler sene şerrin galebesi yalnız bu dünyada en ekall bin sene mağlûbiyet-i mutlaka ile netice verecektir." En ekall bin sene önümüzdeki zaman dilimi mi?

 5. "Biz ölsek, milletimiz bâkidir. Kırk sene ile razı değiliz; en ekall bin sene galebeyi isteriz." Burayı, “kırk” ve “bin sene” tabirleri ile izah eder misiniz?

 6. "Bu dar dünya, beşerin cevherinde mündemiç olan istidâdât-ı gayr-ı mahduda ve ebed için mahlûk olan müyûlât ve arzularının sümbüllenmesine müsait değildir; beslemek ve terbiye için başka âleme gönderilecektir." Mükafat yerinde terbiye ve beslenmek, izahı?

 7. "Tekemmül-ü mebâdî ve vesaitle mücehhez olan ihtiyac-ı şediddir." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 8. "...Bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat; ve zaruretin semeresi olan hafiflik ve cüret-i teşebbüsle mücehhez olan istidad-ı fıtrîdir." Buradaki "hafifliği" nasıl anlamalıyız?

 9. "Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanib içine ihtilâl veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesâvî-i medeniyetin mehasinine galebesidir." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Acaba hakikat-i İslâmiyenin binler mesâilinden yalnız zekât meselesi, düstûr-u medeniyet ve muavenet olursa, bu belâya ve yılanın yuvası olan maişetteki müthiş müsavatsızlığa devâ-i şâfî olmayacak mıdır?" İzah eder misiniz?

 11. "Şimdiye kadar Avrupa'yı galip ettiren sebep, bundan sonra neden etmesin?" sorusuna Üstad’ın verdiği cevabı açabilir misiniz?

 12. "Fakat şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile âlem bir şehr-i vahid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir." Üstad, yüz yıl öncesinden nasıl bu kadar net konuşabiliyor?

 13. "Mehasin-i medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir..." cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...