Üçüncü Basamak

İçerikler


 1. Semanın sekeneleri ile zeminin sakinlerinin fıtratları ile mekânları arasında bir tenasüb ve muvazene olduğu anlaşılmaktadır. Acaba yer küresinde bulunan meleklerin, semavatta vazife yapmaları onlar için bir sıkıntı ve meşakkat sebebi olabilir mi?

 2. Semavat için, "Müzahame ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur..." deniyor. Diğer yandan: "...ta sema âfâkında melâike ve şeytanların mübarezesine kadar,.." deniyor. Burada bir tezat yok mudur?

 3. "Evet, zeminde ezdad içtima etmiş, eşrar ahyara karışmış, içlerinde münakaşat başlamış. O sebepten ihtilâfat ve ıztırabat düşmüş. Ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş. Ve ondan terakkiyat ve tedenniyat çıkmış." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 4. "Beşer, şecere-i hilkatin en son cüz’ü olan meyvesidir." Şecere-i hilkati izah edip, beşer ve insan kavramı arasındaki farka değinir misiniz?

 5. "Malûmdur ki, bir şeyin semeresi en uzak, en cem'iyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür." cümlesini izah eder misiniz?

 6. Risale-i Nur'da geçen "dünya" kelimesi hangi manalara gelmektedir?

 7. Üçüncü basamakta geçen "bütün kâinatın kalbi, merkezi" ne demektir?

 8. Üçüncü basamakta geçen "bütün mu'cizât-ı sanatın meşheri, sergisi" ne demektir?

 9. Üçüncü basamakta geçen "bütün tecelliyat-ı esmâsının mazharı, nokta-i mihrakiyesi" ne demektir?

 10. Üçüncü basamakta geçen "nihâyetsiz faaliyet-i Rabbâniyenin mahşeri ve ma'kesi" ne demektir?

 11. Üçüncü basamakta geçen "hadsiz Hallâkıyet-i İlâhiyenin, hususan nebâtat ve hayvanâtın kesretli enva'-i sağîresinde, cevâdâne îcadın medâr ve çarşısı," ne demektir?

 12. Üçüncü basamakta geçen "pek geniş âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegâhı" ne demektir?

 13. Üçüncü basamakta geçen "mensucât-ı ebedîyenin sür'atle işleyen tezgâhı" ne demektir?

 14. Üçüncü basamakta geçen "menâzır-ı sermediyenin sür'atle değişen taklidgâhı" ne demektir?

 15. Üçüncü basamakta geçen "besatîn-i dâimenin tohumcuklarına sür'atle sünbüllenen dar ve muvakkat mezraası ve terbiyegâhı" ne demektir?

 16. Üçüncü basamakta geçen "san'atına bir meşher" ile "îcadına bir mahşer" ne demektir?

 17. Üçüncü basamakta geçen "hikmetine medâr" ne demektir?

 18. Üçüncü basamakta geçen "kudretine mazhar" ne demektir?

 19. Üçüncü basamakta geçen "rahmetine mezher" ne demektir?

 20. Üçüncü basamakta geçen "cennetine mezra" ne demektir?

 21. Üçüncü basamakta geçen "hadsiz kâinata ve mahlûkat âlemlerine ölçek" ne demektir?

 22. Üçüncü basamakta geçen "mâzi denizlerine ve gayb âlemine akacak bir çeşme" ne demektir?

 23. "Hem şu mahdud arz, hadsiz mu'cizât-ı kudrete mazhar olduğundandır ki, en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına, sâir zîhayatlar gibi fıtrî bir had ve hulkî bir kayıt konulmadığı için..." İzah eder misiniz?

 24. On Beşinci Söz'de: "İns ve cinnin kuvalarına, sair zîhayatlar gibi fıtrî bir had ve hulkî bir kayıt konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur." deniyor. Peki, neden insan cinlerden üstündür?

 25. "Enbiyadan, evliyadan tut…" ifadesinde enbiyanın imtihanı nasıl anlaşılmalıdır? "Madem öyledir; elbette firavunlaşmış şeytanlar, hadsiz şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...