On Dördüncü Sözün Zeyli

İçerikler


 1. On Dördüncü Söz’ün Zeyline konu olan Zilzal Sûresine göre, küre-i arzın hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olmasını nasıl anlamamız gerekiyor; kısaca açıklar mısınız?

 2. Suallerin manevî bir canibden gelmesi ve yine manevî ihtar yardımı ile cevapların kalbe gelmesi ne demektir? Bu konuda birtakım tenkitlere ve itirazlara muhatab oluyoruz. Bu hususta kanaatiniz nedir?

 3. "Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen..." Bu sual ve cevapta gelecek dehşetli bir zelzeleden mi haber veriliyor?

 4. Bediüzzaman; kırk bin kişinin vefat ettiği depremi; "Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde kemâl-i neş’e ve sürurla, sarhoşçasına, gayet heveskârâne şarkılar” söylenmesine bağlıyor. Bunu izah eder misiniz?

 5. Deprem ve diğer afetler insanların günahlarıyla alakalıdır diyebilir miyiz? Veya bazen hiçbir alakası olmayabilir mi? Risaleler zaviyesinden bakar mısınız?

 6. "Niçin gâvurların memleketlerinde bu semâvî tokat başlarına gelmiyor, bu biçare Müslümanlara iniyor?" İzah eder misiniz?

 7. "Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?" Zulme veya isyana fiilen, iltizamen ve iltihaken taraftar olmak ne demektir? Bu taraftarlıkların farkları var mıdır?

 8. "Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve keffaret-üz zünubdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder?"

 9. "Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile mânevî terakki kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı." İzah eder misiniz?

 10. Zelzele gibi umumî musibetlerde, rahmetle taltif edilenler masumlar ve mazlumlar olarak nazara verilmekte, iman ve itikad şartı zikredilmemektedir. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Rahmetin iltifatı için iman şart değil midir?

 11. Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip, koca bir unsuru musallat eder? Bu hal cemal-i rahmetine ve şümul-ü kudretine nasıl muvafık düşer?

 12. "Haydi madenî inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmet-i İlahî ile olur; başka olamaz." İnkılabat-ı madeniyenin hiç mi hakikati yoktur?

 13. Silah misâlinden depremin izahı nasıl yapılmıştır?

 14. Ehl-i ilhad, bütün ilmî hakikatlere rağmen, inat ve mukabeleyi neden yapıyor? “Ehl-i dalaletin, tanımak istemedikleri kâinat sultanını tanıttırmak” ifadesine binaen, Cenâb-ı Hakk'ın kendisini musibetlerle dahi olsa tanıttırmak istemesinin sırrı nedir?

 15. "Kâinat Sultanını tanıttırmak için emsâlsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fırtınayı ve Harb-i Umumi gibi umumî ve dehşetli âfâtı, nev-i insanın yüzüne çarparak,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 16. "Amerika'da beş saat bütün makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilâyeti cevvinde ve havasında semâyı kızartmış, yangın sûretini vermiş, diye manasız hezeyanlar ediyorlar." Burayı açıklar mısınız; Üstad, bu hâdiseyi nasıl haber almıştır?

 17. "Çok mühim ve hikmetli hakikatlere fenni bir nam takmak" ile "Fıtrî kanunların birisine, hususî ve kasdî bir hâdise-i rububiyeti irca" etmekle ilgili misâl verir misiniz? Ebu Cehil'den daha ziyade muzaaf bir echeliyet nasıl gösterilir?

 18. "Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı âmm ve birer hâkimiyet-i nev’iyenin ünvanları bulunan ve âdetullah namıyla yâd edilen fıtrî kanunların birisine, hususî ve kasdî bir hadise-i Rububiyeti ircâ eder..." İzah eder misiniz?

 19. "Gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delâletiyle, bu hadise ehl-i imanı hedef edip, onlara bakıp, namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor." İzah eder misiniz?

 20. Üstad Hazretleri, İzmir ve Erzincan depremleri için farklı tefsirler yapmaktadır. Bir depremin nerede imtihan sırrı, nerede ilahî ikaz olduğunun tespitinde ölçü ne olabilir?

 21. "O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli imân muhâfızları ve İslâmiyet hâmileri az veya tam mağlûp olmak fırsatıyla, ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle, en evvel oraları tokatladı ihtimâli var." İzah eder misiniz?

 22. "Ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle,.." Bu tesisler nelerdir? Bir kurum mu kastediliyor?

Yükleniyor...