Block title
Block content

On Dördüncü Sözün Zeyli

İçerikler


 1. Bediüzzaman; kırk bin kişinin vefat ettiği depremi; Ramazan ayında kızların şarkı söylemesine bağlıyor. Bunu izah eder misiniz?

 2. “Birinci Sual: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir musibeti olarak, ... azabını netice verdi.” Bu sual ve cevapta gelecek dehşetli bir zelzeleden mi haber veriliyor?

 3. “Manevî ve ehemmiyetli ... Yalnız icmalen kısacık yazılacak.” Manevi ihtar yardımı ile cevapların kalbe gelmesi ne demektir? Zira bu konuya bazı kesimlerce itiraz edilmektedir.

 4. On Dördüncü Söz, Zeyle konu olan Zilzal Sûresine göre, küre-i arzın hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olmasını nasıl anlamamız gerektiğini kısaca açıklar mısınız?

 5. "Mânevî ve ehemmiyetli bir canipten, şimdiki zelzele münasebetiyle, altı yedi cüz'î suale karşı, yine mânevî ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi..." cümlesinin ardından bahsedilen heyet-i ulviye kimlerden oluşuyor?

 6. Deprem ve diğer afetler insanların günahlarıyla alakalıdır diyebilir miyiz? Veya bazen hiç bir alakası dahi olmayabilir mi? Risaleler zaviyesinden bakar mısınız?

 7. On Dördüncü Söz'ün Zeyl'ini özetler misiniz?

 8. "Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve keffaret-üz zünubdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder?"

 9. “Üçüncü Sual: Bazı eşhasın ... sebebiyet verir.” Zulme veya isyana fiilen, iltizamen ve iltihaken taraftar olmak ne demektir? Bu taraftarlıkların farkları var mıdır?

 10. "Niçin gâvurların memleketlerinde bu semâvî tokat başlarına gelmiyor, bu biçare Müslümanlara iniyor?" Halbuki onlara daha fazla musibetler geliyor; burayı nasıl anlayabiliriz?

 11. “İkinci Sual: Niçin gavurların ... bunlara hiddet ediyor.” Bu sual ve cevap açık ve net olmakla beraber, Müslümanların başına gelen değişik bela, sıkıntı ve musibetleri de aynı şekilde izah ve te’vil edebilir miyiz?

 12. "Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle; ekser nâsın o zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir." pasif direniş bağlamında nasıl anlaşılır?

 13. "Kadîr-i Zülcelâl herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor..." Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip koca bir unsuru musallat eder?

 14. Zelzele gibi umumi musibetlerde, rahmetle taltif edilenler masumlar ve mazlumlar olarak nazara verilmekte, inanç ve itikat şartı zikredilmemektedir. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Rahmetin iltifatı için iman şart değil midir?

 15. “Beşinci Sual: Âdil ve Rahîm, ... rahmettir.” a – İnsanların şümullü ve külli isyanlarına ceza verilmesiyle vazifeli olan unsura veya unsurlara başka ve değişik hangi vazifeler yüklenmiş olabilir?

 16. Silah Örneğinden Depremin İzahı Nasıl Yapılmıştır?

 17. “Fakat Kadîr-i Mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı .., hamakatın en eşneidir.” a. İnkılabat-ı madeniyenin hiç mi hakikati yoktur? b. Zelzelenin fennî izahı nasıl yapılabilir?

 18. "Bazan gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı..." Örnekle izah eder misiniz?

 19. "Ehl-i dalâlet ve ilhad, mesleklerini muhafaza ve ehl-i imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için, o derece garip bir temerrüd ve acip bir hamâkat gösteriyorlar ki, insanı insaniyetten pişman eder." açar mısınız?

 20. "Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilâyeti cevvinde ve havasında semâyı kızartmış, yangın sûretini vermiş, diye mânâsız hezeyanlar ediyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "Kâinat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fırtınayı..." cümlesini açar mısınız? Bunların zelzele, fırtına ve Harb-i Umumi ile ilgisi nasıl kurulmuştur?

 22. "Kâinat Sultanını tanıttırmak için emsâlsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fırtınayı ve Harb-i Umumi gibi umumi ve dehşetli âfâtı, nev-i insanın yüzüne çarparak,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 23. "Amerika'da beş saat bütün makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilâyeti cevvinde ve havasında semâyı kızartmış, yangın sûretini vermiş, diye mânâsız hezeyanlar ediyorlar." Burayı açıklar mısınız; Üstad, bu olayı nereden öğreniyor?

 24. “Dalaletten gelen hadsiz ... muzaaf bir eçheliyet gösterir.” Ebu Cehil'den daha ziyade muzaaf bir echeliyet nasıl gösterilir? Zira Ebu Cehil bazı hakikatleri gözüyle müşahede ederek inkâr etmişti.

 25. “Ehl-i dalalet ve..." “Ehl-i dalaletin, tanımak istemedikleri kâinat sultanını tanıttırmak.” ifadesinden hareketle, Cenâb-ı Hakk'ın kendisini musibetlerle dahi olsa tanıttırmak istemesinin sırrı nedir?

 26. Üstad Hazretleri, İzmir ve Erzincan depremleri için farklı yorumlar yapmaktadır. Bir depremin nerede imtihan sırrı, nerede ilahi uyarı olduğunun tespitinde kriter ne olabilir?

 27. On Dördüncü Söz'de geçen, irade-i külliye ile ihtiyar-ı eam ve hakimiyeti neviyye ne demektir?

 28. On Dördüncü Söz, deprem bahsinin Altıncı ve Yedinci suallerini özetler misiniz?

 29. "Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı âmm ve birer hâkimiyet-i nev’iyenin ünvanları bulunan ve âdetullah namıyla yad edilen fıtrî kanunların birisine, hususî ve kasdî bir hadise-i Rububiyeti ircâ eder..." İzah eder misiniz?

 30. "Ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle,.." Bu tesisler nelerdir? Bir kurum mu kastediliyor?..

 31. “…. Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var:.." Sözü edilen vilayetlerde, iman hizmetindeki zafiyetin musibetlerin ilişmesine zemin teşkil etmesini biraz açıklar mısınız?

 32. "İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli İmân muhâfızları ve İslâmiyet hâmileri az veya tam mağlûp olmak fırsatıyla, ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle, en evvel oraları tokatladı ihtimâli var." İzahı nasıl?

Yükleniyor...