Dördüncü Esas

İçerikler


 1. "Kur’ân’ın bütün kelimat-ı İlâhiye içinde cihet-i ulviyetini..." cümlesinde "bütün kelimat-ı İlâhîye" ifadesiyle kastedilen mana nedir?

 2. Dördüncü Esas'la ilgili; kelamlar mukayese edilirken, Kur’ân-ı Kerim'le diğer semavî kitaplar mı nazara veriliyor, beşerî kelamlar da bu mukayeseye giriyor mu?

 3. On İkinci Söz Dördüncü Esas ile alâkalı; Birinci temsile misal verebilir misiniz? İkinci temsilde karanlıklı hane veya dam altındaki bağ neresidir?

 4. Akıl ve kalp ittifakını nasıl anlamak lazım?

 5. "Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk’ın kelimatını yazsalar, bitiremezler" âyetini nasıl anlamalıyız? Zira Kur’ân-ı Kerim 6666 âyettir, kelimatı da bellidir ve sayılıdır. Burada yazmakla bitmeyen kelimat nedir?

 6. "Şu nihayetsiz kelimât içinde en büyük makam Kur'ân'a verilmesinin sebebi şudur ki;.." Burada belirtilen sebebi açıklar mısınız?

 7. Kur’an’ın İsm-i Azam'dan gelmesi ne demektir?

 8. Kur’an’ın "her ismin âzamlık mertebesinden gelmiş olması" ne demektir?

 9. Kur’an’ın, rububiyet-i mutlaka cihetinden bir mükâleme olması ne demektir?

 10. Kur’an-ı Kerim'in; "Başlarında şifre bulunan bir muhabere mecmuası" olmasını nasıl anlamalıyız?

 11. "İşte bu sırdandır ki; Kelamullah unvanı, kemal-i liyakatla Kur’ana verilmiştir." ifadesinde, diğer İlâhî kelamlara bu unvanla niçin bakamıyoruz?

 12. Kur’an-ı Kerim'in "ism-i azamdan ve her ismin mertebe-i azamından gelen" ve "ism-i azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmetfeşan bir Kitab-ı mukaddes" olmasını izah eder misiniz?

 13. "İlahî kelamların hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir." ifadesini nasıl anlamalıyız? Kur’an-ı Kerim’in "bütün kâinatın Halikı unvanıyla Allah’ın kelamı olması" ne demektir?

 14. "Kalbin telefonu ile vasıtasız münacat eden bir veli der: Kalbim Rabbimden haber veriyor. Demiyor: Rabbül âleminden haber veriyor. Çünkü yetmiş bine yakın hicapların nispet-i ref’i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir." İzah?

 15. On İkinci Söz'ün sonunda bazı âyetler zikrediliyor ve Kur’ân'ın ism-i azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmesini bir parça olsun fehmetmek için bu âyetlerin küllî, umumî, ulvî ifadelerine bakmamız isteniyor. Bu konuyu biraz açıklar mısınız?

 16. "Eğer Kur'an'ın ism-i a'zamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen,.." cümlesinden sonra örnek verilen ayetlerin cümle ile net bağlantısını kuramadım?

 17. "Başlarında “elhamdülillah, sebbehe ve yüsebbihu” bulunan surelerin başlarına dikkat et ki, bu sırr-ı azimin şuaını göresin,.." Kur’ân'ın sırr-ı aziminin şuaını gösteren hakikatler nelerdir?

 18. "Elif-lâm-mim, elif-lâm-ra, hâ-mim'lerin fatihalarına bak; Kur’an'ın Allah’ın yanında ehemmiyetini bilesin." deniliyor. Bu hususta bilgi verir misiniz?

 19. "Enbiyaya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın?" Burada vasıtasız derken, iletişimin vasıtasız olması daha iyi değil midir?

 20. "Miracın sırr-ı lüzumunu, yani ta semâvâta, ta Sidretü’l-Müntehâya, ta Kab-ı Kavseyne gidip,.." İzah eder misiniz?

 21. Şakk-ı Kamer'in Resul-i Kibriya'nın risaletinin mucizesi, mi’raçın dahi, bir mucize-i ubudiyet olduğu belirtiliyor. Mi’raç nasıl Peygamber Efendimizin ubudiyetinin mucizesi oluyor?

Yükleniyor...