Block title
Block content

Kur'an'ın ve Felsefenin Üslubu

İçerikler


 1. “Felsefe hikmeti ise, bütün hârikulâde olan mu'cizât-ı kudreti âdet perdesi içinde saklayıp, câhilâne ve lâkaydâne üstünde geçer. Yalnız hârikulâdelikten düşen ve intizam-ı hilkatten hurûc eden ve kemâl-i fıtrattan sukut eden nâdir ferdleri..." izahı?

 2. “Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân, bütün kâinattaki âdiyât nâmiyle yâd olunan, hârikulâde ve birer mu'cize-i kudret olan mevcudât üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin beyânâtıyla yırtıp, o hakâik-ı acîbeyi zîşuura açıp..."

 3. "İşte, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân’ın, bütün kâinattaki âdiyat namıyla yad olunan, harikulâde ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-ı acibeyi zîşuura açıp,.." devamıyla açıklar mısınız?

 4. Zahire baktığımızda, insanlığın hasmının ve düşmanının küfür, zulüm, sefahat ve menfaat olduğunu görüyoruz. Külliyatta ise, devamlı olarak felsefe ile Kur’an hikmetinin muvazenesi yapılmakta, felsefe ile fikren mücadele edilmektedir. Bunun sebebi nedir?

 5. "İnsanın kemal-i hilkatinden huruç etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı insanı, bir velvele-i istiğrabla nazarı ibret teşhir eder..." Burayı açar mısınız, ayrıca üç ayaklı ve iki başlı insan denilerek ne kastedilmek isteniyor?

 6. Üstadımızın On Üçüncü Söz'ün başında zikrettiği iki ayetten biricisi, genellikle, hastaların şifa bulması için okunur, ikinci ayet ise Kur’an’ın nazmıyla ilgilidir. Bu noktadan bakıldığında ayetlerin bu konuyla ilgileri ne olabilir?

 7. On Üçüncü Söz'de, felsefe ve Kur'an ilmi nasıl bir kıyaslama ile anlatılıyor, genel hatlarıyla izah eder misiniz?

 8. "Sûre-i İhlâs içinde otuz altı Sûre-i İhlâs miktarınca, her biri zi'l-ecnihâ olan altı cümlenin terkibâtından müteşekkil bir hazîne-i ilm-i tevhid bulunur ve tazammun ediyor." Sûre-i İhlasın içerisinde, otuz altı adet ihlas suresi nasıl bulunuyor, izahı?

 9. "Güyâ, serbest her bir âyetin ekser âyetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'ân içinde, binler Kur'ân bulunur ki, her bir meşrep sahibine birisini verir." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Evet, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın … manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki: Ayetlerinin herbir necmi, vezin kaydı altına girmeyip, tâ ekser âyetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun,.." cümlesi hakkında,..

 11. "İşte bu sırdandır ki, Kur'ân-ı Hakîm, nihayetsiz parlak, yüksek hakikatleri câmi' olduğundan, şiirin hayalâtından müstağnîdir." Şiirin hayalâtı nasıl bir şey ki; Kur’anın hakikatleri bundan müstağni oluyor? Hakikatleri güzelce, şiirle ifade edemez miyiz?

 12. "İşte, Kur'ân-ı Kerîmin ilim ve hikmet ve mârifet-i İlâhiye cihetiyle servet ve gınâsı; ve felsefenin ilim ve ibret ve mârifet-i Sâni cihetindeki fakr ve iflâsını gör, ibret al." cümlesi hakkında,..

 13. "Güya herbir tek yıldız, nücum-u âyet gibi, umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 14. On Üçüncü Söz'de Kur'an'ın "manzum olmadığının diğer bir sebebi..." diye bir ifade var. Buradan Kur'an'ın manzum olmadığı anlaşılıyor. Yirmi Beşinci Söz'de ise Kur'an'ın nazmındaki mucizelik isbat ediliyor. Vech-i tevfiki nedir?

 15. "Âyetlerinin herbir necmi, vezin kaydı altına girmeyip ta ekser âyetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mâbeynlerinde mevcut münasebet-i mâneviyeye rabıta olmak için,.." Kur'an'da Geçen Ayetler Neden Vezin Değildir?

 16. "Âyetlerinin herbir necmi, vezin kaydı altına girmeyip ta ekser âyetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mâbeynlerinde mevcut münasebet-i mâneviyeye rabıta olmak için,.." Bu cümleyi devamıyla birlikte izah eder misiniz?

 17. “O gün semâyı, kitap sahifelerini dürer gibi düreriz.” (Enbiyâ, 21/104) “O, geceyi, kendisini durmadan kovalayan gündüze bürüyüp örter.” (A’râf, 7/54) “Tek bir sesledir ki, onların hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler.” (Yâsin, 36/53)

 18. "Bu zamandan o zamana bakmakla mezkur zevkin dekaikini göremeyeceğimiz" ifade ediliyor. Fakat On Üçüncü Söz’deki cümleler ve ifadeler bu zamandan, o zamana baktırmıyor mu? Yoksa farklı bir bakışı mı tavsiye ediyor?

 19. "Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zamanla ulûm-u müteârife hükmüne geçen ve sair neyyirât-ı İslâmiye ile parlayan ve Kur’ân’ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile, yahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan..." izah?

 20. Üstadımız, Kur’an-ı Kerim’in kâinatın hakikatine dair beyanatlarını gaybi bir ağaç misaliyle nazara vermektedir. Bu mesele sadece ihtisas sahibi zevatı mı ilgilendiriyor; bizlerin de istifademizi temin etmek üzere, bu ağaç misalini açabilir misiniz?

 21. "Esmâ ve sıfât-ı İlâhiyeyi, şuûn ve ef'âl-i Rabbâniye bir şecere-i tûbâ-i nur hükmünde" ile "birbirine uygun, birbirine lâyık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak bir surette" ifadelerini izah eder misiniz?

 22. "Bütün daire-i imkân ve daire-i vücûba bakan, hem o iki şecere-i azîmenin birtek dalı hükmünde olan imanın erkân-ı sittesi ve o erkânın bütün dal ve budakları" ve "İslâmiyetin erkân-ı hamsesi ve o erkânın ta en ince teferruatı ve en küçük âdâbı" izah?

 23. Kur'an'da zıtlık olmaması nasıl mûcize olur? Bir yazarın yazdığı kitapta da zıtlık bulunmuyor, bu da mı mûcize?..

 24. "Beyanat-ı Kur'aniyenin, beşerin ilm-i cüzisine,.." On Üçüncü Söz'ün Birinci Makam'ının, Felsefe ile Kur'an’ın hikmetini nazara veren bu sözün, bu paragrafla son bulmasının hikmeti ne olabilir?

Yükleniyor...