Block title
Block content

Altıncı Hakikat

İçerikler


 1. Onuncu Söz, Altıncı Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 2. Sermediyet ile Baki isminin alakası nasıldır? Sermediyet kelimesini izah eder misiniz?

 3. "Hem bütün o raiyyet, Sani-i Zülcelal’in kıymettar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-yı âlem sergilerinde, ticaret nazarında temaşa etmek için, şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar; sonra kayboluyorlar." İzah?

 4. "Herkesin istidadına göre -eğer kaybetmezse- orada bir saadeti vardır." Burada "istidat" ile kastedilen mana nedir? İstidad ile ahiret saadeti arasındaki alaka nedir? "Eğer kaybetmezse" tabirinin özellikle ehli imana bakan manasını yazar mısınız?

 5. "Evet, öyle sermedi bir saltanat, muhaldir ki: şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun." cümlesine binaen ebedî hayatın olacağı, sermedi saltanatın böylece devam edeceği vurgulanıyor. O sermedi saltanat neden bunlar üzerinde ebedîyen tezahür istiyor?

 6. Altıncı Hakikat'teki temsilde, “handaki misafirlerin kendine mahsus fotoğrafıyla handaki sûretleri almalarını,” ayrıca hizmetkârlar vasıtasıyla misafirlerin de fotoğraflarının tespit edilmesini nasıl anlamalıyız?

 7. Altıncı Hakikat'te dokuz esası anlamanın ve idrak etmenin yolu “sarhoş olmama” şartına bağlanıyor. Burada farklı alternatif kelimeler yerine “sarhoş” tabirinin tercihi nedendir?

 8. Birinci Esas'ta “o han gibi bu dünya dahi kendi için değil” denilip üç nokta konulmasından anlaşılıyor ki, bu cümlenin tefekkür edilmesi isteniyor. Bu hususta fikrinizi öğrenebilir miyiz?

 9. Darü's-selâm ne demektir?

 10. "Hem anlarsın ki, şu dünyadaki tezyinat, yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştihasını açar, fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır,.." İzah?

 11. "Evet, her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır..." haşiyenin tamamını açıklar mısınız?

 12. Bir mahlukun üç mühim gayesinden birincisinin “O şeyin Saniine” baktığı ifade ediliyor ve vücuda gelemeyenlerin, belki bilkuvve niyet hükmünde olan istidadının da bu gaye için kâfi olduğu belirtiliyor. Bu noktayı açar mısınız?

 13. Haşiyede ikinci gaye olarak mahlukatın mütalaa edilmesinde “melekler, cinler, hayvanlar ve insanlar” sıralanıyor. Burada hayvanların mütalaasını nasıl anlamalıyız?

 14. "Hem, anlarsın ki, şu fânî masnuât fenâ için değil. Bir parça görünüp, mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki, vücudda kısa bir zaman toplanıp, matlûb bir vaziyet alıp; tâ sûretleri alınsın, timsâlleri tutulsun, mânâları bilinsin, neticeleri zapt..." İzah?

 15. "Meselâ, ehl-i ebed için daimî manzaralar nescedilsin. Hem âlem-i bekada başka gayelere medar olsun." cümlelerini açıklar mısınız?

 16. "Fani bir şey bir cihetle fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır." cümlesindeki çok cihetler neler olabilir?

 17. "Nebatatın, ruha benzeyen kanun-u teşekkülatı, çok inkılaplar geçirmekle beraber, zerrecikler gibi çekirdek ve tohumlarında muhafaza edilmesi,.." Geçirilen inkılaplar nasıl anlaşılmalı? Ayrıca bunun ahiret ve haşirle münasebeti nedir?

 18. İnsanın ipi boğazına sarılıp başıboş bırakılmadığı Altıncı Hakikatin Altıncı Esasında vurgulanıyor. Ancak dünyadaki hadisata baktığımızda, sanki, herkesin serbest ve müstakil hareket ettikleri görünüyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?

 19. "Bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir." cümlesini nasıl anlamalı, amel ile fiil arasındaki fark nedir?

 20. Yedinci Esas'ta, baharda yeni gelecekler için eskilerin yerlerini boşaltmaları tefriğat olarak değerlendirilir. Burada “tefriğat” kelimesi hangi anlamda ve niçin kullanılmıştır?

 21. “Güz mevsiminde yaz, bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı”nın “zişuura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı sübhaniye” olduğu ifade ediliyor. Bu cümleyi biraz açıklar mısınız?

 22. Dokuzuncu Esas'ta, “Rahman olan Allah ahirette has ibadına öyle ikramlar edecek,..” ifadesinde geçen “has ibad” nasıl anlaşılmalıdır? Has olmayanların durumu nasıl olacaktır?

 23. "Rahmân, öyle bir âlemde, öyle has ibâdına öyle ikramlar edecek; ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalb-i beşere hutur etmiştir. Âmennâ!" Bu ifade hadis midir? Bu habere inanıp “Amenna” diyen kişiler, o saadete ermek için neler yapmalıdırlar?

 24. "Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalb-i beşere hutur etmiştir..." Bu ifade, mi'raçta Peygamber Efendimiz'in cenneti görmesi ile çelişmiyor mu?

Yükleniyor...