Block title
Block content

Beşinci Hakikat

İçerikler

 1. "Hem, ekser enva-ı kâinat o zâtın birer meyve-i mu'cizesini taşımak sûretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa..." cümlesinde "meyve-i mu'cizesi" ifadesi ile neye işaret ediliyor?

 2. "İsm-i Mucib ve Rahimin cilvesidir." cümleciğini nasıl anlamalıyız?

 3. Beşinci Hakikat'in haşiyesinde ve birçok yerlerde geçen, arzın nısfı ve nev’i beşerin humsunun İslamiyetle münasebeti, zaman ve mekân açısından kıyamete kadar devamlı bir kaide olabilir mi?

 4. Beşinci Hakikatte şefkat kapısından ahiretin ispatına giriliyor ve “Ubudiyet-i Muhammediye” vurgulanıyor. Bab-ı şefkatle, Ubudiyet-i Muhammediyenin münasebetini, İsm-i Mucib ve Rahimin bu mevzuyla alakasını anlatır mısınız?

 5. Risalelerde Peygamber Efendimiz (asv) için, küre-i arzın yarısını ve nevi beşerin beşte birini hakimiyeti altına almak, şeklinde bir ifade geçiyor. Yarısı ve beşte biri ifadesini nasıl anlamalıyız?

 6. "Muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırr-ı ubûdiyetini tazammun eder." cümlesindeki muvafakat sırrı ne demektir?

 7. O zâtın (asm) risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebedîyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulü olmasını, ubudiyetiyle ve duasıyla da o saadetin sebeb-i vücudu ve cennetin vesile-i icadı olmasını açıklar mısınız?

 8. Onuncu Söz, Beşinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 9. Resul-ü Ekremi (asm) vazife başında ve ubudiyet içinde görmek ve ziyaret etmek, ifadesinde vurgulanmak istenilenler nelerdir?

 10. Resul-ü Kibriyanın (asm) ubudiyetinin, muvafakat sırrıyla, bütün enbiyanın sırr-ı ubudiyetini tazammun etmesi ne demektir?

 11. "Bak hem öyle bir maksad, öyle bir gaye için saadet isteyip, dua ediyor ki;.." ifadesindeki maksat ve gayeyi nasıl anlamalıyız? İnsan ve bütün mahlukat o dua ile esfel-i safilîn olan fena-yı mutlaka sukuttan nasıl kurtuluyor?

 12. "Bak: Hem öyle yüksek bir fizâr-ı istimdatkârâne ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semâvâta, Arşa işittirip, vecde getirip, duasına Âmin, Allahümme âmin dedirtiyor." ifadesini açar mısınız?

 13. "Belki kâinatın harekâtı ve hidematı, bir nevi duadır. Meselâ: Bir çekirdeğin hareketi; Hâlıkından, bir ağaç olmasına bir nevi duadır." İzah eder misiniz?

 14. "Evet Zât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) nuruyla âlemin şekli değişti. İnsan ve bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü..." ifadesindeki "nûr ile ziya ve Nûr-u Muhammedîyi" açar mısınız?

 15. "Hattâ O'na getirilen herbir salâvat dahi, O'nun duasına birer âmindir." Salavat, Peygamber Efendimizin duasına nasıl âmin demek oluyor?

 16. "İşte, bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı hâliyle, bütün kuvvetiyle istediği bekà ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beşer namına zât-ı Ahmediye (a.s.m.) istiyor ve beşerin nuranî kısmı, onun arkasında âmin diyorlar." Buna örnek hadisler var mıdır?

 17. Beşinci hakikatin haşiyesinde; “Ubudiyet-i Ahmediyenin (asm) ruhu duadır.” deniliyor. Başka yerlerde de ibadetlerin ruhunun ihlas olduğu söyleniyor. Aralarında ne gibi bir fark var?

 18. Lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile istenilen her şeye icabet etmeyi nasıl anlamalıyız?

 19. Onuncu Söz'ün, Beşinci Hakikat'inde geçen; salat-ı kübrânın manası nedir?

 20. “Ubudiyet-i Ahmediye'nin ruhu duadır.” nasıl oluyor?

 21. Üstadımız bu risalede dua üzerinde büyük bir önemle duruyor. Dua ve önemi konusunu biraz açar mısınız?

 22. "Demek, nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi.. Onun gibi, ubûdiyeti dahi, öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi..." cümlesini açar mısınız?

 23. "Evet, Cennet bahardan ne kadar yüksek ise, o derece bahar bahçelerinin hilkati, o Cennetten daha müşküldür ve hayretfezâdır denilebilir.." Bahar bahçelerinin hilkatı nasıl daha müşkül ve hayretfeza olabilir?

 24. "Levlake..." hadisi, ne Kütüb-ü Sitte'de, ne Buhari'de ve ne de Tirmizi vb. de kaynağı belirtilmemiş; nasıl hadis olabilir?

 25. "Levlake: Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım,.." hadisini izah eder misiniz, Risalelerde bu konuda izah var mı?

 26. Levlake Hadisini Destekleyen Ayetler Var mıdır?

 27. Levlake hadisinin uydurma olduğu, kaynaklarının gerçek hadis kaynağı olmadığını iddia edenler var. Hadis kitabından ve alimlerinden örnek var mı? Bir de bu hadisi nasıl anlamalıyız?

 28. Peygamber Efendimizin (asm) risaleti, şu dar-ı imtihanın açılmasına nasıl sebebiyet vermiştir? Ve, sen olmasaydın ben eflaki yaratmazdım, hakikatini biraz açar mısınız?

 29. "İnkılâb-ı hakâik, ittifaken muhaldir ve inkılâb-ı hakâik içinde muhal-ender muhal, bir zıddın kendi zıddına inkılâbıdır. Ve bu inkılâb-ı ezdad içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki: Zıt, kendi mahiyetinde kalmakla beraber,.." izah eder misiniz?

Yükleniyor...