Block title
Block content

Yedinci Hakikat

İçerikler

 1. "Beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükâfat çekmesin? Hâyır, aslâ!.." Rubûbiyet-i ammeye temas etmeyen amelleri var mı ki?

 2. "Gökte, yerde, karada, denizde yaş kuru, küçük büyük, âdi âli herşeyi kemâl-i intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir Hafîziyet,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Gökte, yerde, karada, denizde; yaş kuru, küçük büyük, âdi âli, her şeyi kemal-i intizam ve mizan içinde muhafaza eden..." Bunu Hafîz ismi açısından nasıl anlamalıyız? Yani hıfz ve himaye kanunu iki kitap için de geçerli midir?

 4. Beşerin, rububiyeti ammeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesi konusunu izah eder misiniz?

 5. Hafîz ve Rakîb isimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için misaller verebilir misiniz?

 6. Rububiyet-i amme ve ona temas eden amellerden ne anlamalıyız? Sahife-i amellerin neşri ile ilgili de bilgi verir misiniz?

 7. Yedinci Hakikatte geçen “hıfz” ve “hâfiziyet” kelimeleri arasında gramer açısından fark var mıdır?

 8. "Acaba geçici, âdi, bekàsız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse; âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi..." izah?

 9. "Alem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle,.." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Elvah-ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali ayinelerde hıfzedip ekser tarihçe-i hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve batın ayinelerde ibka ediyor." izah eder misiniz?

 11. "Görüyoruz, her masnu, vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi, birer intizamlı olduğu halde, heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır." İzah eder misiniz?

 12. "Hafızalarda ve bir türlü misali ayinelerde hıfz edip,.." cümlesindeki misali ayineden maksat nedir?

 13. "İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde, sahife-i amellerini neşredip, kemâl-i intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar âlemini meydana getirmekle,.." İzah eder misiniz, ağaçların ve nebatatın muhasebesi ne demektir?

 14. Beşerin amellerinin âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semereler vermesi ne demektir? Hususan, "âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede" kısımlarını pek anlayamadım.

 15. Mahlukatın tarihçe-i hayatının zahir ve batın ayinelerde muhafaza edilmesi ne anlama geliyor?

 16. Nizam ve mizanın; ilim, hikmet, irade ve kudretle tezahür etmesini biraz açar mısınız?

 17. "Bilhassa; mahiyetçe en büyük, en mükerrem ve en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri ve mühim olan fiilleri; mühim bir hesap ve mizana girecek." Mühim ve büyük olmayan fiiller, ameller nelerdir?

 18. "Ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip, zabitlik ve müşahidlik derecesine çıksın da sonra kabre gidip, rahatla yatsın ve uyandırılmasın?" cümlesini izah eder misiniz?

 19. İnsanın; ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip, zabitlik ve müşahitlik derecesine çıkmasını nasıl anlamalıyız?

 20. İnsanın; Rububiyetin külliyât-ı şuûnuna şahit olarak, kesret dairelerinde vahdâniyet-i İlâhiyenin dellâllığını ilân etmesi nasıldır, izah eder misiniz?

 21. “Cenâb-ı Hak en küçük bir hadiseyi ve en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır” cümlesinde hem kendisinin yazması, hem de yazdırması nasıl oluyor?

 22. "Bir elma, bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misal-i musağğarıdır." cümlesini izah eder misiniz? Kainatın misal-i musağğarı insan değil midir?

 23. "Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz ve bir tek şeyi halkeden, her şeyi yapabilir. Hem eşyanın icadı bir tek zâta verilse, bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur ve sühulet peyda eder..." İzah eder misiniz?

 24. Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 25. Yedinci Hakikat'in haşiyesinde; mazide olan bütün vukuatın birer kitap gibi tanzim edilip, "kâlem-i kaderle tersim edilmesi ve dest-i kudretle yazılması" ifadesinde, kader için "tersim", kudret için "yazı" tabirinin kullanılmasını açar mısınız?

 26. “Kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bilmüşahede icad eden” cümlesindeki kıyamet ve haşirle, kış ve bahar münasebeti birbirine çok yakın ve benzer olarak vurgulanıyor. Biraz açar mısınız?

Yükleniyor...