Yedinci Hakikat

İçerikler


 1. "Hafîz" ve "Rakîb" isimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için misaller verebilir misiniz?

 2. Yedinci Hakikatte geçen “hıfz” ve “hâfiziyet” kelimeleri arasında gramer açısından fark var mıdır?

 3. "Gökte, yerde, karada, denizde; yaş kuru, küçük büyük, âdi âli, her şeyi kemal-i intizam ve mizan içinde muhafaza eden..." Bunu "Hafîz" ismi açısından nasıl anlamalıyız? Yani hıfz ve himaye kanunu iki kitap için de geçerli midir?

 4. Rububiyet-i ammeye temas eden amel ve fiilleri muhafaza edilmesini izah edip, Sahife-i amellerin neşri ile ilgili bilgi verir misiniz? Rubûbiyet-i ammeye temas etmeyen ameller var mı?

 5. Nizam ve mizanın ilim, hikmet, irade ve kudretle tezahür etmesini biraz açar mısınız?

 6. Mahlûkatın tarihçe-i hayatının zâhir ve bâtın âyinelerde muhafaza edilmesi ne manaya geliyor?

 7. "Görüyoruz, her masnu, vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi, birer intizamlı olduğu halde, heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır." İzah eder misiniz?

 8. "Elvah-ı mahfuza hükmünde olan hâfızalarda ve bir türlü misali âyinelerde hıfzedip ekser tarihçe-i hayatını çekirdeğinde, neticesinde nakşedip yazıyor..." İzah eder misiniz?

 9. "İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde, sahife-i amellerini neşredip, kemal-i intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar..." Ağaçların ve nebatatın muhasebesi ne demektir?

 10. "Acaba geçici, âdi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse; âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi..." İzahı?

 11. "Cenâb-ı Hak en küçük bir hadiseyi ve en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır." cümlesinde hem kendisinin yazması, hem de yazdırması nasıl oluyor?

 12. "En büyük, en mükerrem ve en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri ve mühim olan fiilleri; mühim bir hesap ve mizana girecek." Mühim ve büyük olmayan fiiller, ameller nelerdir?

 13. İnsanın; "Rububiyetin külliyât-ı şuûnuna şahit olarak, kesret dairelerinde vahdâniyet-i İlâhiyenin dellâllığını ilân etmesini" izah eder misiniz?

 14. İnsanın, ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip, zabitlik ve müşahitlik derecesine çıkmasını nasıl anlamalıyız?

 15. Yedinci Hakikat'in haşiyesinde; mazide olan bütün vukuatın birer kitap gibi tanzim edilip, "kalem-i kaderle tersim edilmesi ve dest-i kudretle yazılması" ifadesinde, kader için "tersim", kudret için "yazı" tâbirinin kullanılmasını açar mısınız?

 16. Eşyanın icadının bir tek zata verilmesinin kolaylığı ve suhuleti, müteaddit esbaba ve kesrete isnad edilmesinin ise müşkülatlı ve suubetli olması anlatılıyor. Bir iki misalle izah edebilir misiniz?

 17. "Kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bilmüşahede icad eden" Buradaki münasebetler birbirine çok yakın ve benzer olarak ifade ediliyor. Biraz açar mısınız?

 18. "Baharı icad etmeyen, bir elmayı icad edemez. Zira o elma, o tezgâhta dokunuyor." İzah eder misiniz?

 19. "Bir elma, bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kâinatın misal-i musağğarıdır." cümlesini izah eder misiniz? Kâinatın misal-i musağğarı insan değil midir?

 20. "Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz ve bir tek şeyi halk eden, her şeyi yapabilir. bir tek zâta verilse, bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur ve sühulet peyda eder." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...