Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Dördüncü Nokta

İçerikler


 1. "Kur'an'ın lafzında fesahat var." deniyor; fesahat ne demektir?

 2. "Lafzındaki fesahat-ı hârikasıdır. Evet Kur'an manen üslûb-u beyan cihetiyle fevkalâde belig olduğu gibi, lafzında gayet selis bir fesahati vardır." ifadesini açıklar mısınız?

 3. Kur'an'ın lafzında fesahat var buyuruluyor. Okuyanı, dinleyeni usandırmıyor; bunun sebebi nedir?

 4. "Kur’ân, kulûbe kut ve gıda ve ukûle kuvvet ve gınâ ve ruha mâ ve ziya ve nüfusa devâ ve şifa olduğundan usandırmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 5. Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın fesahatini itiraf eden bir müşrikten bahsediliyor; bu zat kimdir, hâdise nasıl vuku bulmuştur?

 6. "Sonra Allah, bu kederin ardından size bir emniyet, bir uyku verdi de içinizden bir topluluğu o uyku sarıverdi." (Âl-i İmrân, 3/154) ayetinin tefsirini açıklar mısınız?

 7. Yirmi Beşinci Söz'de geçen; Âl-i İmran suresinin 154. ayetinde Üstadımızın söylediği harf sayısı ile ayetteki harf sayısı birbirini tutmuyor gibi görünüyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 8. "Ayette bütün huruf-u hecâ mevcuttur. Bak ki, sakil, ağır bütün aksâm-ı huruf beraber olduğu halde selâsetini bozmamış." ifadesini izah eder misiniz?

 9. "ل ve ا ile beraber ikisi لا suretinde ittihad ettikleri ve 'elif' لا suretinde hissesi 'lâm'ın yarısıdır. " İzah eder misiniz?

 10. "Hemze, melfuze ve gayr-ı melfuze yirmi beştir ve hemze’nin sakin kardeşi elif’ten üç derece yukarıdır. Zira hareke üçtür." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 11. "ق , ف , ك kardeş oldukları için, ق’ın bir noktası fazla olduğu için ق on, ف dokuz, ك dokuz, ب dokuz, ت on iki ت ’nin derecesi üç olduğu için on iki defa zikredilmiştir." İzah eder misiniz?

 12. "ر 'lâm'ın kardeşidir. Fakat ebced hesabıyla ر iki yüz, 'lâm' otuzdur. Altı derece yukarı çıktığı için altı derece aşağı düşmüştür. Hem ر telaffuzca tekerrür ettiğinden sakil olup yalnız altı defa zikredilmiştir." İzah eder misiniz?

 13. İ'cazın en yüksek ve en ince derecesine misal verebilir misiniz?

Yükleniyor...