Üçüncü Makam, İkinci Hüccet

İçerikler


 1. "Gayet mânidar öyle mu’cizâne bir kitaba çevirmiş ki, her bir harfi yüz satır ve her bir satırı yüz sahife ve her sahifesi yüz bab ve her babı yüz kitap kadar mânâları ifade eder..." İzah eder misiniz?

 2. "Sen gel, bu intizamın haşmetine bak ki, bu kâinatı gayet mükemmel öyle bir saray yapmış ki, her bir taşı bir saray kadar san’atlı..." Buradaki, "her taştaki saray kadar sanat" ne ifade ediyor, burası nasıl anlaşılmalıdır?

 3. "Zulümsüz bir mizan-ı âdil" ne demektir, izah eder misiniz?

 4. "Daire-i imkânda bu mükevvenattan daha bedî, daha güzel yoktur." Cennet daha bedi’ değil midir?

 5. "Kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş. Ve koca baharı, gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki..." İzah eder misiniz?

 6. Daire-i imkan nedir, mahiyeti nasıldır? Mükevvenat nedir, mahiyyeti nasıldır? Daire-i imkan ve mükevvenat iç içe midir?

 7. "Çok güzellikleri intaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi, dolayısıyla bir güzelliktir." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Hem, hattâ kâfir, küfürle bütün kâinatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden, ona cehennem azabı vermek güzeldir.” Neden burada "güzel" ifadesi kullanılmıştır?

 9. "Meselâ; vâhid-i kıyasî gibi bir kubh bulunmazsa, hüsnün hakikatı bir tek nevi olur; pek çok mertebeleri gizli kalır. Ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder." İzah eder misiniz?

 10. "Âdetullah namı altında şerler gelir.", diye bir ifade var. Peki bu âdetullah kanunlarının işlemesi için illa şer gerekli midir? Yani bu cüzi kötülükler bile gelmeden iyilikler vücuda gelemez miydi?

 11. "Âdetullah namı altındaki külli iradeler" ifadesini nasıl anlamalıyız, çoğul eki kullanılmasının hikmeti nedir?

 12. "Esmâ-i Hüsnânın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o küllî âdetullah düsturlarının ve o umumî kanunların şüzuzâtıyla ve hem, şerli cüz'î neticeleriyle, hususî ihsanat ve hususî teveddüdat,.." İzah?

 13. "Fakat o cüz’î ve elîm neticelere karşı, imdâdât-ı hassa-i Rahmâniye ve ihsanat-ı hususiye-i Rabbâniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyyelere giriftâr olan eşhasın istiğaselerine yetişir." izah eder misiniz?

 14. "Küllî âdetullah düsturlarının ve o umumî kanunların şüzuzâtıyla..." Burayı izah eder misiniz; özellikle "şüzuzat" kavramını örneklendirir misiniz?

 15. "Musibet ve şerler ise, Saltanat-ı Rubûbiyetin, âdetullah namı altında ve küllî iradelerin mümessilleri olan umumî ve küllî kanunlarının çok neticelerinden tek tük cüz'î neticeleri olmasından..." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

Yükleniyor...