Üçüncü Makam, İkinci Hüccet

İçerikler


 1. "Zulümsüz bir mizan-ı âdil" ne demektir, izah eder misiniz?

 2. "Bu intizamın haşmetine bak ki, bu kâinatı gayet mükemmel öyle bir saray yapmış ki, her bir taşı bir saray kadar san’atlı..." Buradaki, her taşta saray kadar san’at ne demektir, izah eder misiniz?

 3. "Gayet mânidar öyle mu’cizâne bir kitaba çevirmiş ki, her bir harfi yüz satır ve her bir satırı yüz sahife ve her sahifesi yüz bab ve her babı yüz kitap kadar mânâları ifade eder." İzah eder misiniz?

 4. "Kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş. Ve koca baharı, gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki..." İzah eder misiniz?

 5. "Daire-i imkânda bu mükevvenattan daha bedi’, daha güzel yoktur." Cennet daha bedi’ değil midir?

 6. Daire-i imkân ve mükevvenat nedir, mahiyetleri nasıldır, iç içe midirler?

 7. "Çok güzellikleri intaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi, dolayısıyla bir güzelliktir." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Meselâ; vâhid-i kıyasî gibi bir kubh bulunmazsa, hüsnün hakikatı bir tek nevi olur; pek çok mertebeleri gizli kalır. Ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder." İzah eder misiniz?

 9. "Hem, hattâ kâfir, küfürle bütün kâinatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden, ona cehennem azabı vermek güzeldir." Neden burada "güzel" ifadesi kullanılmıştır?

 10. "Musibet ve şerler ise, Saltanat-ı Rubûbiyetin, âdetullah namı altında ve küllî iradelerin mümessilleri olan umumî ve küllî kanunlarının çok neticelerinden tek tük cüz'î neticeleri olmasından..." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 11. "Âdetullah namı altında ve küllî iradeler" ifadesini nasıl anlamalıyız, çoğul eki kullanılmasının hikmeti nedir?

 12. "O şerli, cüz’î neticeleri dahi halk eder." Âdetullah kanunlarının işlemesi için illa şer gerekli mi? Yani cüz’î kötülükler gelmeden iyilikler vücuda gelemez miydi?

 13. "Fakat o cüz’î ve elîm neticelere karşı, imdâdât-ı hassa-i Rahmâniye ve ihsanat-ı hususiye-i Rabbâniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyyelere giriftâr olan eşhasın istiğaselerine yetişir." Şüzuzat ile izah eder misiniz?

 14. "Esmâ-i Hüsnânın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o küllî âdetullah düsturlarının ve o umumî kanunların şüzuzâtıyla,.." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...