Üçüncü Makam, Üçüncü Hüccet

İçerikler


 1. "Her bir ağacı birer mektub-u Rabbânî ve herbir tâife-i mahlûkatı birer kitab-ı Rahmânî ve her bir bahçeyi birer ferman-ı Sübhânî sûretine çevirerek..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 2. "Her bir zîhayat kendisi dahi, birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü ehadiyet, birer turra-i samediyettirler." İzahı nasıldır, sikke-i vahdet taşıyan mahluklara örnek verebilir misiniz?

 3. "Mecmu-u kâinatın yüzüne, envâın birbirine karşı gösterdikleri teavün, tesanüd, teşabüh, tedahülden mürekkep geniş bir sikke-i vahdet konulduğu gibi, zeminin yüzüne,.." cümlesini izah eder misiniz?

 4. İkinci Şua, Üçüncü Makam, Üçüncü Hüccet ve Alameti izah eder misiniz?

 5. "Çekirdek ve çiçekte tevhid için iki mirac-ı mârifet keşfederek..." Çekirdek ve çicekte tevhid hakikatı nasıl görünür?

 6. "Eski zamandan beri darb-ı mesel olarak umumun dilinde ve lisan-ı nâsta gezen şu "çekirdekten yetişme" sözü, bu risalenin müellifine bir işaret-i gaybiye-i örfiye denilebilir." Buradaki ”işaret-i gaybiye-i örfiye” konusunu açıklar mısınız?

 7. "İsm-i Evvele göre çekirdek öyle bir makinedir ki, onun iptidadaki incecik vâridatını ve lâtifâne masârifini ve tanzimatını taşıyor." deniliyor. Çekirdek nasıl makina oluyor, izah eder misiniz?

 8. "Ve ism-i Âhirle işaret edildiği gibi, her bir ağacın neticesi ve meyvesi öyle bir tarifenamedir ki, o ağacın eşkâlini ve ahvâlini ve evsafını ve öyle bir beyannamedir ki..." cümlesini açıklar mısınız?

 9. İkinci Şua'da tevhidden bahsederken, cesetlerin inşasından bahsedilmesinin hikmeti nedir? Bir de İsm-i Evvel, Ahir, Zahir ve Batın'ın bu konuyla ilişkisi nasıldır?

 10. İsm-i Evvel, Ahir, Zahir, Batın'ın, ağaca göre izah edilip, tevhide delil olmasının açıklandığı yeri, başka örnekle de siz açar mısınız?

 11. “Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın” isimleri hafızıyeti gösteriyor; peki bu isimlerin ahireti ne surette gösterdikleri hakkında bilgi verir misiniz?

 12. "Çekirdek öyle bir sandukçadır ki... Ve öyle bir destgâhtır ki... Ve öyle bir makinedir ki..." Çekirdek nasıl “sandık”, “tezgah”, “makina” oluyor?

 13. "Hattâ her bir nevi -meselâ, nev-i beşer- dahi bir ağaçtır. Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri, neticeleri müstakbelde olarak hayat-ı cinsiye ve beka-yı nev'î içinde gayet muntazam kanunların bulunması gibi..." İzahı?

 14. "Her bir ağacın evveli, öyle bir sandukça ve program ve âhiri, öyle bir târifename ve nümune ve zahiri, öyle bir musannâ hulle ve bir münakkaş libas ve bâtını, öyle bir fabrika ve tezgâhtır ki, bu dört cihet öyle birbirine bakıyorlar..." İzahı?

 15. "İnsan, Hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid ve zâhirî karışıklıklar altında gizli, muntazam bir hâtem-i vahdet ve müşevveş ahvâl-i beşeriye altında..." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "İsm-i Evvelin sikkesini... İsm-i Âhir’in hâtemini... İsm-i Zâhirin mührünü... İsm-i Bâtının turrasını taşıyorlar." Buradaki isimlere neden farklı kelimeler seçilmiş olabilir?

Yükleniyor...