"Tahavvülât-ı zerrât, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitâb-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekviniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada muazzam bir teşbih yapılmaktadır. Nasıl ki biz yazı yazarken kalemimiz titriyor ve kalemin mürekkebiyle ortaya yazı dökülüyorsa, Ezeli Nakkaş olan Allah, zerratı kullanarak kâinat kitabında tekvini ayetleri olan insanları, hayvanları, bitkileri ve sair mahlukatını yazıyor, bu yazma fiilinde zerreleri halden halde geçiriyor. İşte bu hale tahavvülat-ı zerrat diyoruz.

Nasıl ki insanın ilmindeki malumat ve varlıklar mahiyeti itibariyle vücutları manevidir. Zamandan, mekandan ve maddeden uzak ve onlarla kayıtlı olmayan ilmi özellikler taşırlar. Madde ile ilgisi olmayan bu ilmi mahiyetler, iradenin devreye girmesiyle çeşitli şekillerde tezahür ederler, meydana çıkarlar, gözle görülür veya elle tutulur hale gelirler. Bu son şekle “daire-i ilimden daire-i kudrete geçmek” denilir.

Mesela, güzelliğin mahiyeti ilmi boyutta bilinmez ve anlaşılmaz. Fakat bir çiçekte ve gülde tezahür ettikten sonra anlaşılır, idrak edilir ve sanatın mahareti tezahür eder. Cenab-ı Hak ise ilm-i ilahideki mahlukatın mahiyet ve özelliklerini takdir edip ezeli kudretiyle, zerratı kullanarak hesapsız mahlukatı yaratır.

Bir zaman, “Allah vardı, hiçbir şey yoktu.” Mahlukat daire-i ilimde idi. Takdir-i ilahi Esma-i Hüsnasının güzellik ve kemalatını masnuatında görmek ve göstermek diledi. Önce Resulullah (asm)'ın nurunu yarattı. Kalem, ervah, melaike, arş, Levh-i Mahfuz, hep o nurdan yaratıldılar. Mesnevî-i Nuriyede ifade edildiği gibi, o nurdan yaratılan bir madde-i aciniyeden de şu madde alemi yaratıldı.

Cenab-ı Hak, mahlukatın temeli ve esası olan zerratı, alem devam ettikçe hareket ve faaliyetle kullanıp bir kainattan milyonlar kainat meydana getirmekle sanatının kemalini tezahür ettirmektedir.

Bizlerin harfleri kullanıp, sayamayacağımız kadar kitaplar, makaleler ve kelimeler meydana getirdiğimiz gibi, Cenab-ı Hak da atomları ve zerratı tahrik ve tavzif edip mahlukatın yaradılışında istimal ve istihdam etmektedir.

Yani biz “insan” kelimesini nasıl ki harflarle yazıyorsak, Allah da mücessem ve canlı insanları zerrat ve atomları kullanarak yazıyor.

* * *

Otuzuncu Söz'ün İkinci Maksad'ı "Tahavvülat-ı Zerrata Dair" şeklinde bir ibareyle başlar. "Tahavvül" kelimesinin karşılığı, "bir halden diğer hale geçme, değişme, dönüşme, değişiklik" olarak belirtilmektedir. Zerrelerin tahavvülleri yani bir halden başka bir hale geçmeleri... Bu, aslında varlığın, hayatın, kainat denen büyük bilmecenin çözümü yolunda içinde önemli ipuçlarını bulunduran muhteşem bir sırdır. Çevremizde gördüğümüz taşlar, çiçekler, ağaçlar, böcekler, sinekler ve binlerce farklı türden hayvan; ay, güneş ve yıldızlar nasıl oluşmuş ve oluşmaktadır? En yakınımızda kendimize ait hissettiğimiz bedenimiz ne şekilde oluştu ve halen oluşumu nasıl devam etmektedir? Daha bunlar gibi pek çok soru, varlığı anlayabilmek ve eşyayı çözebilmek için idrak sahiplerinin içini kemirmekte ve büyük bir merakla peşinden koşturmaktadır.

"Kimsin, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" gibi insanın kendi varlığını anlamlandırmak niyetiyle yola çıktığında önüne çıkan en önemli problemlerin çözümü de belki zerreyle başlayacaktır. Zerre, en temel yapı taşı, parçalanamayan en küçük birimi, eşya binasının tuğlası olduğuna inanılan temel unsur şeklinde algılanagelmiştir.

İnsanlık tarihinde maddenin en küçük yapı taşlarından oluştuğu fikri çok eskilere dayanmaktadır. Thales'e göre yeryüzündeki her şey sudan, Pythagoras'a göre sayılardan oluşmaktaydı. Empedocles dünyanın ateş, hava, su ve toprak gibi dört temel unsurdan oluştuğuna inanmaktaydı. Anaksagoras her şeyin parçalara bölünemeyen tohumlardan meydana geldiğini iddia etmekteydi. Bütün bunlar M.Ö. 600'lü yıllarda cereyan etmekteydi. M.Ö. 400'lü yıllarda ise Democritus, dünyadaki her şeyin daha ufak parçalara ayrılamayacak ve görülemeyecek kadar küçük parçacıklardan oluştuğunu belirterek bunları "atom" olarak adlandırmıştı. Bu nedenle Democritus yıllar sonra ortaya konacak olan atom teorisinin de babası kabul edilecekti.

Aslında, insanların asırlar boyunda anlamaya çalıştığı varlık, kainat, benlik gibi kavramların çözümünde, maddenin yaratılış şekli önemli bir yer tutmaktadır. Bunu anlamak için, maddenin parçalanması, analiz edilmesi, var olduğu düşünülen temel yapı taşlarına ayrılması gerekmektedir. Bu ise varlığın madde boyutundaki sırlarını çözecektir.

Yıllar, insanoğlunun hasretiyle yandığı eşyanın sırrını çözme arzusu ile geçerken, temel yapı taşı olduğuna inanılan atomla ilgili pek çok farklı modeller ortaya konmuştur. Democritus ve Aristoteles'in dile getirdiği atom fikri 1800'lerde İngiliz Jhon Dalton tarafından bilimin diliyle ciddi bir şekilde ifade edilmiştir. En son 1911 yılında Rutherford, proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve etrafında yer alan elektronlardan oluştuğunu ifade ettiği bir atom modeli ortaya koydu. Elektron yörüngesinin meydana getirdiği atom boyutunun çekirdekten 10.000 kat büyük olduğu hesaplandı. Elektronlar çekirdek etrafında sürekli dönmekteydi.

Einstein'a göre ise atomlar sıkıştırılmış enerji paketçikleriydi. Yıllarca süren bir serüvene dönüşecek olan atom fiziğinin, Max Planck'la quantum fiziği kısmı başlamış ve temel yapı taşı olarak düşünülen atom, ayrı bir aleme dönüşmüştür. Kendine has kuralları olan, küçücük fakat uçsuz bucaksız bir alem... Artık fizikçilerin lügatinde, makro alem ve mikro alem şeklinde kuralları, işleyişi, yapısı birbirinden çok farklı iki ayrı alem kavramı vardır. Mikro alem atomun içini, atomu oluşturan parçacıkların gizemli dünyasını ifade etmekteydi.

Uzunca bir dönem, proton ve nötronlardan oluşan çekirdek ve onun çevresinde dönen elektronlardan müteşekkil atomun, her şeyin temel yapı taşı olduğuna inanılıyordu. Son dönemlerde ise "standart model" adı verilen bir yaklaşımla, tüm kainatın on iki adet parçacığın farklı şekillerde birleşimi ile oluştuğu kabul edilmektedir. Altı kuark, altı lepton adı verilen parçacıktan müteşekkil on iki parçacık nötronu, protonu, elektronu ve muon, pion, boson, kaon gibi pek çok atom içi parçacığı oluşturmaktadır. Belki kuarkların da parçacıklara ayrıldığı bir dönem oluşacak ve kuark içi alemden bahsedilecektir.

Yeni dönemin keşfi olan ve henüz tam anlamı ile tanıyıp tanımlayamadığı mikro alem ise sürekli hareket halinde, titreşen ve bu ihtizazının hikmeti bilinmediği için felsefi bakışın "serseri hareket" şeklinde adlandırdığı ve fizikçilerin dahi anlamakta güçlük çektikleri bir alem. Kısa süreli varlık alemine çıkıp kayboluşlarıyla, bir taneciğin aynı anda yerinin ve hızının tespit edilememesiyle, bildiğimiz, gördüğümüz alemden tamamen farklı bir ortam. Mesela, İtalyan Gabriele Veneziano parçacıkların titreşen ve dönen "sicimler" halinde bulunduklarını söylüyor. Bu sicimler yaklaşımı daha sonra "sicim teorisi" şeklinde fizikçiler arasında bilinen bir kavram olmuştur. Bu yaklaşım zaman ve mekanın teşkil ettiği dört boyutlu alemimizin daha farklı boyutlarının olduğunu düşündürmüş on bir boyutlu kainat tanımları gündeme gelmiştir. Bazı tanecikler görülemeyecek kadar kısa bir zaman diliminde varlık alemine gelip kaybolurlar.

Mesela, "muon" adı verilen taneciğin ömrü 10-8 saniye olarak tespit edilmiştir. Bir an-ı seyyalede yani göz açıp kapayıncaya kadar bir milyar muon nesli gelip geçmiş olur. Bu süratle geçiş muhtemelen Sani-i Külli Şey'in nazar-ı dekaikaşinasına arzedilen bir resm-i geçittir. Atom içi alemin genel yapısını, hep böyle sürekli geçişler, hızlı değişimler, başkalaşımlar, her farklı halde bulunuşlar ve kulun sathi nazarında pek çok belirsizlikler oluşturur. Mesela mikro alemdeki taneciklerin dalga mı, tanecik mi olduğu belirsizdir. Bizim görme kabiliyetimize hitap eden şekli ile hem dalga hem taneciktir. Ya da bizim tasnif edici, analiz edici bakışımızla ne dalga ne de taneciktir.

Zerreler bir taraftan ibda hakikati gereği süratle varlık alemine girip çıkarken, çok küçük zaman dilimlerinde varlık tablolarını teşkil ederken, inşa boyutu ile de makro alemin değişim ve başkalaşımlarının zemini olurlar. Gördüğümüz alem zerreler boyutunda bakıldığında maddesinin % 99'u hidrojen ve helyumdan oluşmuş bir ortamdır. Kalan % 1'i ise oksijen, karbon, neon, azot, magnezyum, silisyum, kükürt, demir, kalsiyum gibi yüz küsur element teşkil eder. Bu elementlerin dünyanın payına düşen kısmı ise bütün içinde belki kaale alınmayacak kadar küçük bir oranda almalıdır. Bu elementler saf veya karışım halinde birleşerek moleküllerin ve çevremizde gördüğümüz pek çok cansız maddenin, kumların, kayaların, nehirlerin, dağların oluşumunda görev alırlar. Daha kompleks yapılar şeklinde birleşerek DNA ve RNA gibi organik molekülleri teşkil edip hücrelerin, organların, bitkilerin, hayvanların ve insanların oluşumunda görev alırlar. Kainatta bütün bu unsurlar oluştuğunda, çizilen bir tablo gibi sabit şekilde durmazlar. Sürekli bir dönüşüm, değişim ve başkalaşım vardır.

Varlığın inşa boyutunda, rızk ve beslenme gibi büyük hakikatler etrafında kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye gibi elektromanyetik kuvvet, çekim kuvveti, kuvvetli ve zayıf nükleer kuvvetler gibi itici ve çekici güçler şeklinde gözüken tezahürlerle maddede sürekli bir dönüşüm hali vardır. Nehirler kayalara, kayalar toprağa, toprak bitkilere, bitkiler hayvanlara ve hepsi birlikte insana dönüşür tarzda bir işleyiş vardır. Öyle ki, bir sodyum elementini işaretleyip takip edebilseniz sanki belirli bir sürede bütün dünyayı dolaşmaktadır. Mesela, yediğimiz elmadaki glikoz molekülü belki geçen sene Çin'deydi. Bütün mineraller oradan oraya sürekli yer değiştirmekte ve bunları teşkil eden zerrelerde "kaos" şeklinde ifade edilen çok süratli değişimler, başkalaşımlar, varoluş ve yokoluşlar, bir halden diğer hale geçişler gözlenmektedir. Evet, şu an karşınızda kararlı, sabit gördüğünüz maddenin; masanızın, koltukların, odanızın, şehrinizin, dünyanın ve gökyüzünün arka planındaki, gerisindeki, temelindeki manzara budur. Bu hali en güzel ifade edecek kelime ise "tahavvülat" olmalıdır. Evet, kainat zerrelerin tahavvülleri ile çok küçük zaman dilimlerinde çizilen ve uyumlu şekilde ard arda dizilen, mutileşen tablolardan ibarettir.

***

"Tahavvülât-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekvîniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır. Yoksa, maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, mânâsız bir hareket değildir."(1)

Allah kainata birçok kanun ve yasalar koymuştur. Her şey bu kanun ve yasalar dahilinde cereyan ediyor. Bir zerre de kaderden aldığı yol haritasına göre hareket edip ona göre şekilleniyor. Tohum da aynı zerre gibi kaderin çizdiği haritaya göre hareket ediyor. Yani bütün zerrelerin hareketi kader planına göredir, zerre kadar tesadüf ve gayesiz bir hareketlenme yoktur.

Zerrelerin gittiği bünyede mükemmel bir şekilde vazife yapması, her hareketinden bir ahenk ve sistemin fışkırması, elbette zerrelerin kendi başına değil, kaderin ince ve hassas planına göre hareket ettiğini gösterir.

"Çünkü, bütün ukulü hayrette bırakan hikmetli bir cemâl-i san'at, faydalı bir hüsn-ü nakış göstererek, Sâni-i Zülcelâlin medâyihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Meselâ, nar ve mısıra dikkat et."(2)

Allah’ın sanatlarında öyle mükemmel bir hikmet, öyle muazzam bir güzellik var ki akılları hayret içinde bırakıyor. Mesela; nar ve mısır gibi meyvelerin yaratılışındaki güzellik ve faydalar ve muazzam bir incelik ve sanat anlayışı, adeta sanatkarını övüp manen ve halen alkışlıyor. Tıpkı şairin övgü şiiri gibi, sanatkarını açık bir dil ile methediyor.

Nar ve mısırın adet ve sıralanması hakikaten akla hayret veren bir güzelliktedir. Bu mükemmel sanat ve icraları kör, sağır ve cansız zerreler elbette yapamaz; onların arkasında nihayetsiz bir ilim, bir kudret, bir irade hükmediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz İkinci Maksat.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

k.toprak

Ağabeyim teşekkür ederim; okuduğum bir kitapda, dünyamız süper nova patlaması sonucu oluşmuş, deniyordu. Hatta demirin de bu patlama sonucu dünyaya geldiği belirtiliyordu. Bu hakikat midir, teori midir? Ben büyük patlama sonrasında oluşan güneşden kopan dünyamızın içindeki elementlerin bu vesileyle geldiğini duymuştum. Konudan sapmak istemiyorum fakat sağlıklı bir zincirleme bilgiye ulaşmak için bunları sormak zorundayım. Ancak bu silsilelerle zerreyi ve insannı anlayabilirim. Yardımlarınız için Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
zerre16
Bu sözde zerrelerden bahsediliyor. Onların alem-i şehadete gelişleri zamanındaki hareketleri, ihtizazı vs. Sonra atom altı parçacıkların (zerrelerin) maddeyi oluşturma sürecindeki dizilişleri, Herhalde buna NARDAN ve MISIRDAN daha iyi bir örnek olamazdı. Nar ve Mısırdaki tanecikler ne kadar da hikmetli ve güzel dizilmişlerse, taneciklerin dizilimleri belki daha hikmetli ve daha güzeldir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...