Yirminci Mektup, Altıncı Kelime olan Yuhyi; hayatı veren O'dur kısmının İkinci Makam'ında niçin Cenab-ı Hakk'ın ilminden bahsedilmiştir? Hayat ve Cenab-ı Hakk'ın ilmi arasındaki bağ nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Makam'da da hayat nazara veriliyor. Ancak verilen hayatın hususiyetleri anlatılırken diğer esmaya da intikal edilmiştir. İlim ve kudret gibi sıfatlar O Hayyı Kayyum'un sıfatlarıdır denmektedir. Yani sonsuz ilim ve kudreti olan bir Hayyı Kayyumdur, manası nazara verilmiştir. Zira hayat bir yere girdiği vakit diğer esmalar da tecelli eder. Bu mana Yirmi Üçüncü Pencere'de şöyle izah edilmektedir:

"Evet, hayat, tek başıyla, bir Hayy-ı Kayyûmu bütün esmâ ve şuûnâtıyla bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. Elvân-ı seb’a ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta nasıl ki mümtezicen bulunur. Öyle de, hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri ise, hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler."

"Hem hayat, kâinatın tedbir ve idaresinde hükümfermâ olan rızık ve rahmet ve inâyet ve hikmeti tazammun ediyor. Güya hayat onları arkasına takıp, girdiği yere çekiyor. Meselâ, hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit, Hakîm ismi dahi tecellî eder, hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerîm ismi de tecellî edip meskenini hâcâtına göre tertip ve tezyin eder. Yine aynı halde Rahîm isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın devam ve kemâli için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın bekâsına ve inkişafına lâzım maddî, mânevî gıdaları yetiştiriyor ve kısmen bedeninde iddihar ediyor."

"Demek, hayat bir nokta-i mihrakiye hükmünde, muhtelif sıfât birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir, ve hâkezâ... İşte, hayat bu câmi’ mahiyeti itibarıyla, şuûn-u zâtiye-i Rabbâniyeye âyinedarlık eden bir âyine-i samediyettir."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencer.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...