"Atâ", "Kaza" ve "Kader" ne demektir?

Soru Detayı

Levh-i mahv ve isbat ne demektir ve nasıl değişir, bu değişimlerin ata ile alakası var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk’ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu var. "Atâ, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar."

Atâ, bir şey hakkında verilen kararın iptali ve hükmün kaza edilmekten affedilmesi, şeklinde tarif edilmektedir. Atâ denilince, o Rahîm-i Kerîm’in ve Gafûru’r-Rahîm’in af ve ihsanı anlaşılır. Atânın kaza kanununu, kazanın da kaderi bozmasını şöyle açıklayabiliriz:

Bir padişahın umumi kanunları yanında bir de belli günlerde tatbik ettiği af ve atâ kanunu vardır. Padişah o günlerde, suçlulardan bir kısmını affeder, diğer bir kısmının cezalarını hafifleştirir, bir kısım raiyetinin ise rütbelerini yükseltir ve maaşlarını artırır. İşte, daha önce umumi kanunla takdir edilen ceza, rütbe ve maaşlar bu atâ kanunuyla yürürlükten kaldırılmış olur.

İşte, daha önce umumî kanunla takdir edilen ceza, rütbe ve maaşlar bu atâ kanunuyla yürürlükten kaldırılmış olur.

Meselâ; bir şakînin işlediği bir suça karşılık on yıl hapis yatması takdir edilmiş olsun. Atâ kanunuyla bu cezanın affedilmesi hâlinde artık ceza infaz edilmez ve atâ, kaza kanununu bozmuş olur. Cezanın kaza edilmemesiyle de kader kanunu, yani onun suçuna mukabil takdir edilen on yıllık hapis cezası bozulmuş olmaktadır. İşte, bu misal gibi, insanların işledikleri günahlara karşılık, kendilerine takdir edilen uhrevi cezalar Cenâb-ı Hakk’ın atâ kanunuyla, yani onun af ve ihsanıyla kaza edilmekten alıkonmakta ve böylece atâ kanunu, kaza kanununu bozmaktadır. Aynı şekilde, kazanın bozulmasıyla kader kanunu da bozulmuş, takdir edilen ceza değişikliğe uğramış olmaktadır.

Diğer taraftan; “atâ, kaza kanununun şümûlünden ihraçtır.”

“Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir. O kararın infazı, kaza demektir. O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, atâ demektir. Evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi, atâ da kaza kanununun kat'iyyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir. Atâ, kaza kanununun şümulünden ihraçtır. Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracıdır. Bu hakikate vâkıf olan ârif:

"Ya İlahî! Hasenatım senin atâ'ndandır. Seyyiatım da senin kaza'ndandır. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum" der.” (Mesnevi-i Nuriye)

Bir günah için takdir edilen ceza külli bir kanun iledir. Yani, şu suçu işleyene şu ceza verilir, şeklindeki takdir, küllidir. Söz konusu suçu işleyen bir kimsenin tövbe etmesi halinde, günahının affedilmesi ile kaza kanununun şümulünden bir ihraç durumu hâsıl olmaktadır. Bu ise aynı zamanda, kader kanununun külliyetinden bir ihraç manasındadır.

Nitekim bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteler.” (Nahl Suresi 16/61)

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız kaide, kaderin değişip değişmediği sorusunu hatıra getirmektedir. Bu noktada şunu ifade edelim ki, ilm-i ilahinin değişmesi muhaldir. Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün hâdiseler gibi, atâ kanununun tatbikatı da o ilmin şümulündedir. Bu kader değişmez. Değişiklikler Levh-i Mahv ve İsbat’ta olmaktadır. Önce takdir edilen nice cezalar, daha sonra tövbe vesilesiyle ve atâ kanunu ile affedilmekte, Levh-i Mahv ve isbat’tan silinmekte ve kaza edilmemektedir. Eğer böyle olmasa idi, yapılan duaların, edilen tövbelerin ve verilen sadakaların bir manası olmazdı. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

“Allah dilediği şeyi mahveder ve dilediğini isbat eder. Nezdinde kitabın aslı olan Levh-i Mahfuz vardır.” (Ra’d, 13/39)

Levh-i mahv İspat Üstad'ın ifadesiyle;

"'Levh-i Mahv-İsbat' ise, sabit ve daim olan Levh-i Mahfuz-u A'zam'ın daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücud ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakikat-ı zaman odur." (Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat)

Öğretmen ilmindeki manaları yansıtmak için tahtayı kullanır. Tahta doldukça siler, yeni manaları yazar. Temsilde hata olmasın, yüce Allah da ilmindeki manalardan zamanın sayfasında yazmakta, yazdıklarını silip yeni yeni manaları göstermektedir.

Eşyanın Allah'ın ilmindeki halinde zaman söz konusu değildir. Ezel ebed beraberdir. Ama bunların şu vücud sayfasında yazılmaları belli bir tertip ve sıra iledir, böylece "zaman" ortaya çıkmaktadır. Ezbere bildiğimiz bir şiirin başı ve sonu ilmimizde beraberce bulunur. Ama bunu söylemeye veya yazmaya başladığımızda belli bir sıra ortaya çıkar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ozsenur
Levh-i Mahv ve isbat değişebilen bir kader levhasıdır bu yazıdan anladığım kadarıyla. Fakat yazdığınız ayetteki "Nezdinde kitabın aslı olan Levh-i Mahfûz vardır." kısmını anlayamadım. Bu cümlenin konuyla tam olarak bağlantısı nedir? Ayetin devamı olduğu için mi yazdınız? Bu kısmı izah edebilir misiniz? Çünkü cümlenin mesele ile tam irtibatını kuramadım da..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Levhi Mahfuz ile levhi manv ve ispat ayrı şeylerdir. Birincisinde her şey nihai şekli ile bulunurken, ikincisinde, yani Levhi manv ve ispatta ise olaylar şartlara bağlıdır. Şartların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine göre sonuç değişir. Detaylı bilgi için On Altıncı Lemanın birinci maddesine bakmanızı tavsiye ederiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
stoudomaire
ata kazayı,kaza kaderi değişitirirdeki kaza kaderi değiştirir yanlış gibi duruyor,kader değişmez die biliyorum çünkü.kader değişmez ama değişikliklerin olduğu levh mahv ispatta kader i muallak değişir desek daha doğru olmaz mı?çünkü öbür türlü kavram karmaşası olyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Dediğiniz husus zaten cevapta izah edilmiştir, şöyle ki: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız kaide, kaderin değişip değişmediği sorusunu hatıra getirmektedir. Bu noktada şunu ifâde edelim ki, İlm-i İlâhî’nin değişmesi muhaldir. Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün hâdiseler gibi, atâ kanununun tatbikatı da o ilmin şümûlündedir. Bu kader değişmez. Değişiklikler Levh-i Mahv ve isbat’ta olmaktadır. Önce takdir edilen nice cezalar, daha sonra tövbe vesilesiyle ve atâ kanunu ile affedilmekte, Levh-i Mahv ve isbat’tan silinmekte ve kaza edilmemektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ustadım
o zaman hakikatte hiçbirşey değişmiyor, çünkü hakikat levh_i mahfuzdu orada başıma gelecek birşey yazılı ise sadaka vermem onu değiştirmeyeceğine göre..?bnu da ayrı bir soru olarak soruyrm..selametle...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Levh-î Mahfuz da olan takdirat değişmez.. Ancak Levh-î Mahv ve ispatta ki takdirat değişebilir. Zirâ Levh-î Mahv ve ispatta olan mukadderât belli şartlara bağlı olarak gelmektedir. O şartların gerçekleşip gerçekleşmemesi, mukadderâtı etkiler. Mesela; gelecek bir musibet, kişinin davranışlarına bağlanabilir. Şunu yapar ise veya şunu yapmaz ise şeklinde bir şart olabilir. İşte o şartın tahakkuk edip etmemesine bağlı olarak mukadderât ya gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ancak Levh-i Mahfuz da ise nihâi sonuç bellidir. Değişiklik mümkün değildir.
Üstadın 16. Lem'a'da geçen şu ifâdelerine bakalım: "Bazen belâ nâzil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir."
Şu hâdisin sırrı gösteriyor ki, mukadderât, bazı şerâitle vukua gelirken geri kalır. Demek, ehl-i keşfin muttâlî olduğu mukadderât mutlak olmadığını, belki bazı şerâitle mukayyet bulunduğunu ve o şerâitin vuku bulmamasıyla o hâdise de vukua gelmiyor. Fakat o hâdise, ecel-i muallâk gibi, Levh-i Ezelînin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-î Mahv-İspatta mukadder olarak yazılmıştır. Gâyet nâdir olarak Levh-î Ezelî'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafabayram
merhaba, insanlar dünyaya gelirken boyunlarında kaderi levhalar asılı olduğu ve haklarında kaza edilecek herşeyin icmalen burada yazdığı söyleniyor. Ölümden sonra kaza edilenlere bakılsa, boynundaki levhadan bir farklılık olmayacağı söyleniyor. Sizlerin açıklamasına göre, levhi mahfuz değişmiyorsa boynumuzdaki levhada yazılanların bire-bir gerçekleşmesi nasıl oluyor? Selam ve dua ile
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Öncelikle şunu bilelim ki, Allah hakkıımızda bir şey yazdığı için biz onu işliyor değiliz. Allah ne yapacağımızı, daha önceden bildiği için, yazmıştır. Yani yazılanlar bizim yaptığımız şeylerin ifadesidir, yoksa, yapacağımız şeyler değildir. Diğer sorunuz için de Levhi mahv ve ispat ile Levhi mahfuz arasındaki farkı bilmek icab etmektedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafabayram
merhaba, cevabınız için çok teşekkür ederim. Levhi mahfuz ve levhi mahv ve ispat hakkındaki açıklamalarınız oldukça faydalı oldu. Lakin tam anlamadığım bir noktayı affınıza sığınarak sormak istiyorum. Levhi mahfuzda yazılanlar bizim yaptığımız şeylerin ifadesidir demişsiniz, yapacaklarımızın değil, yani orada yazdığı için biz yapmıyoruz,katılıyorum ancak madem yaptığımız şeylerin ifadesidir ve madem değişmez, hem madem levhi mahv ve ispat da değişiklik olabilir ki bu başımıza geleceklerde değişiklik anlamınagelir. Yani levhi mahfuzda bardağın kırılacağı yazılı, kesinkes kırılacak çünkü burada yazan değişmiyor,irade ve kudret tecelli ediyor ve bu levhi mahvı isbat aleminde vücut buluyor, lakin tam kırılacağı esnada bir sadaka veya dua bunu engelliyor ve yaz boz tahtasında değişiklik oluyor ve bardak sonuçta kırılmıyor. Anlamadığım kısım şu, bardak kırılmayacaktı ise Cenab-ı Allah bunun neticede kırılmayacağını bildiğinden levhi mahfuzda bardağın kırılacağı mı yoksa kırılmayacağı mı yazıyor? Eğer levhi mahfuz kesinlikle değişmiyorsa, levhi mahv ve isbat levhi mahfuzun kudret tecellisi altındaki birebir görüntü levhası değilmidir? Yani kudretin ilk tecelligahı kader değilmidir? Selam ve dua ile.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Cevabı gayet açık görünüyor. Zira en son karar Levhi mahfuzda yazıyor. Artık şu soru sorulamaz: Levhi mahfuzda; "kırılmayacaktır" yazılı iken, Levhi Mahv ve İspatta ise hüküm tersi olabilir mi?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ahmedinur

evet izah gerçekten çok hoş olmuş...yani anladığım kadarıyla levh-i mahv ve isbat,ALLAH ın yazar bozar bir levhasıdır...levh-i mahfuz ise herşeyin yazılı olduğu en son hali dir..yani levh-i mahfuz değişmez fakat diğeri değişir...doğru anlamışmıyım izah edermisiniz..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Değerli Kardeşimiz; evet doğru anlamışsınız. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
alsancak33
Allah hepinizden razıl olsun. İlminize derinlik ve feraset versin. Meseleyi çok güzel izah etmişsiniz. Bu konuyu hep okurdum ama anlayamazdım
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yate06
Levhi mahv isbat şu gördüğümüz zaman içerisindeki zerratın herakatından teşekkül eden alemi şahadet midir yoksa Levhi mahfuz benzeri bir kitap mıdır? Farklı sorularda farklı açıklamalarınız var gibi nasıl anlamak lazım
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Levh-i mahv-ı ispat Üstadın ifadesi ile yazar bozar bir tahta gibidir. Burada şartlar ve şartlara bakan sonuçlar söz konusudur. Şartlar oluşursa ona bağlanmış sonuçlarda oluşur demektir. Mesela sağlığına dikkat ederse seksen yıl etmezse elli yıl yaşar hükmü buna örnek olarak verilebilir. Ama Levh-i mahfuz ise her şeyin en son hali ile yazıldığı kaderin en üst levhasıdır ve Allah'ın ezeli ilminin bir unvanıdır. Zaman ise her iki levhanın da altında olan bir varlık boyutudur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ahmet.grgn58

Hz Musa as a Allah şu zamanda musibet olacak demiş Musa as da birkaç dua okumuş sürekli Allah'ın dediği günde o olmamış duadan ötürü 

A.) Bu bir ata mıdır 

B.) Allah dediyse neden gerçekleşmemiş Musa asin öyle dua edeceğini de biliyordu 

A ve B olarak açıklar mısınız 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu olayın kaynağı olmadan bir yorum yapmak doğru olmaz. Kaynak belirtirseniz ona göre bir cevap vermeye çalışırız. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ahmet.grgn58

Okuduğum yerde kaynak yoktu internet üzerinden okudum 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...