"Beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağalı olan ebed tarafındaki yolculuğunu gayet derecede teshil eder. Bin, belki elli bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağalı olan ebed tarafındaki yolculuğunu gayet derecede teshil eder ve kolaylaştırır. Bin, belki elli bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek vesaiti gösterir."

"Hem Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Zat-ı Zülcelali tanıttırmakla, insanı ona bir memur abd ve bir vazifedar misafir vaziyetini verir. Hem dünya misafirhanesinde, hem berzahî ve uhrevi menzillerde kemal-i rahatla seyahatini temin eder. Nasıl ki, bir padişahın müstakim bir memuru, onun daire-i memleketinde, hem her vilayetin hudutlarından suhuletle ve tayyare, gemi, şimendifer gibi süratli vasıta-i seyahatle gezer, geçer. Öyle de Sultan-ı Ezelîye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden bir insan, şu misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve hakeza kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hudutlarından berk ve burak süratinde geçer, ta saadet-i ebediyeyi bulur. Ve şu hakikati kati ispat eder ve asfiya ve evliyaya gösterir." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.)

Kabir hayatı çok çeşitlilik arz ediyor. Bazıları mahşer günü geldiğinde kendilerini sanki kabre biraz önce konmuş sanacaklar. Şehitler kendilerini ölmüş bilmeyecekler. İlim tahsil ederken vefat edenler orada ilimlerini ikmal edecekler. Haram dairesinde yaşayanlara kötü amelleri yılanlar, akrepler şeklinde karşılarına çıkacak ve onlara azap verecekler.

Kabir hayatı gibi, “mahşerin dehşetini yaşama”, “vakfe” denilen bekleme süresi, “mizan” ve “sırattan geçmenin şekli ve süresi” de herkes için farklı olacak.

Bin senelik yolun bir günde katedilmesi,“sürati” ifade etmek içindir. Söz konusu yolun, normale göre yaklaşık “üç yüz altmış bin kat” daha kısa bir sürede gidileceğini ifade eder.

"Gökten yere kadar (bütün) işleri o tedvir eder. Sonra da o (iş) sizin saymakta olduklarınıza göre (size göre) bin yıl miktarında olan bir günde ona yükselir." (Secde, 32/5)

"Melekler ve Ruh (Cebrail) ona (oraya, o makama) süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir." (Meâric, 70/4)

İman; insana hem bu dünyada hem de ebed yolculuğunda çok şeyler kazandırdığı ve onu rahatlattığı gibi; küfür de insana hem bu dünya hayatında hem de ebed yolculuğunda hem çok şeyler kaybettirir, hem de çok büyük sıkıntı ve zahmetler verir.

İnsan; ruhlar âleminden başlayıp anne karnına, oradan dünyaya, dünyada çocukluk, gençlik, yaşlılık safhalarını geçirip oradan kabre, kabirden haşre, haşirden hesaba, hesaptan sırat köprüsüne ve en nihayetinde cennet ve cehenneme varmak gibi, dehşetli ve uzun bir yolculuğun içindedir. İşte bu dehşetli yolculuğu, rahatla geçirmek ve kısaltmak; ancak iman ve salih amel ile mümkündür. İman ve güzel amelin, bu yolculuğun her safhasında bir tecellisi, bir tesiri vardır.

İnsanın dünya hayatında, iman ve güzel amel hâkim ise; insan dünyanın elem ve sıkıntılarından kurtulur, kalbi ve ruhu, cennete gitmeden cennet hayatının numunesini yaşar. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur, hesap günü kolay ve rahat geçer, sırat köprüsünden şimşek hızı ile geçer, en nihayetinde cennete vasıl olur.

İnsanın hayatında küfür ve isyan hâkim olursa, insanın kalbi ve ruhu, daha cehenneme gitmeden, dünyada cehennem azabını hisseder. Kabir cehennem çukurlarından bir çukur olur. Hesap çok dehşetli ve sıkıntılı geçer. Sonunda ebedî kalmak üzere cehennem atılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ender56

"Ve delâil-i kat'iye ile çıkarmasını ispat ediyor ve o derin kuyuyu terakkiyât-ı mâneviyenin basamaklarıyla ve tekemmülât-ı ruhiyenin cihâzâtıyla dolduruyor." Burayı açıklar mısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Küfür ve günahlar insanı manen düşürür karanlıklı ve derin bir kuyunun dibine atar. İman ve ibadet ise bu derin kuyuyu manevi yükselişin basamaklarına dönüştürür ve ruhun gelişmesinin temin eden vesilelere çevirir. Küfür insanı kuyu dibine atar iman ise minare başına çıkarır. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Dilşat

Bu vesait nedir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Vesait paragrafın evvelinde şu cümle ile ifade ediliyor; “Kur'an-ı Hakîm iman ve amel-i sâlih”

Yani insan Kur’an’ı dinler iman edip salih ameller işlerse ebed yolculuğu hızlı ve kolay geçecek. Yok dinlemez küfür ve isyan ederse o zaman ebed yolculuğu uzun meşakkatli ve azaplı olacaktır.

Burada vesait insanın dünya hayatında yapmış olduğu iman ve salih ameller oluyor. Her bir salih amel ebed yolculuğunda ebede uygun bir araca ve vesileye dönüşecek ama esas olan insanın imanı ve salih amelleridir.

Mesela ihlas ile kestiğin kurban sıratta sana burak suretinde yardımcı oluyor. Namaz kabirde ışık, sırat köprüsünde hızlı bir binek mahşerde bir senet olacak vesaire.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...