"İki makamı karıştırma. Ve her iki nazarı birleştirme ki, hak ve istikamet mültebis olmasın..." Sübhanallah ile elhamdülillah makamlarının karıştırılmaması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ifade edilen temel iki kavram vardır. Birincisi; sübhanallah, ikincisi ise; elhamdulillah kavramıdır. Biri Celal, diğeri ise Cemal isimlerini dolayısıyla ifade ediyorlar. Şöyle ki;

Sübhanallah; yaratılan varlıkların, Allah'tan uzak olduğunu ifade eder. Yani; Allah yaratılan hiçbir varlığa hiçbir şekilde benzemez, ne zatıyla ne esmasıyla ve nede sıfatlarıyla. Yaratan ve yaratılan arasındaki fark kadar birbirinden uzaktır.

Elhamdulillah ise; Allah'ın, rahmetinin gereği olarak bizi muhatap kabul ederek, icraat ve tasarrufuyla bize yakın olmasıdır. Bize düşen; birincisi için tesbih etmek, ikincisi için ise hamd etmektir.

Bazen her iki makam karıştırılabilir. Tıpkı bir padişahın bizimle ilglenmesi demek olan yakınlığını, onun basitliğine hamletmek ve o yakınlığı istismar etmek gibi. Allah'a karşı hamd ederken takınacağımız ibadet tavrı ile sübhanallah derken sergileyeceğimiz ubudiyet hali birbirinden farklı olmalıdır. Her iki makama uygun ibadet ve kulluğu sergilemek, makamları karıştırmamak demektir. Allah'ın bize yakınlığını tasavvur ederek, bir çocuk gibi naz yapabileceğimiz gibi, azamet ve kemalatını düşünerek de tir tir titreyebiliriz. Bunlardan birisini ihmal etmek makamları karıştırmak demektir.

İki makamın iktizalarını birbirine karıştırmadan, ikisinin muktezalarını muhafaza etmek şartıyla ikisini birarada ifade edebileceğimiz gibi, yerlerini de değiştirebiliriz. Yani sübhanallah derken, elhamdulillahın anlamını, elhamdulillah derken de sübhanallahın anlamını tasavvur edebiliriz.

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Sübhanallah ve Elhamdülillâh cümleleri Cenab-ı Hakkı celâl ve cemal sıfatlarıyla zımnen tavsif ediyorlar."

"Celâl sıfatını tazammun eden Sübhanallah, abdin ve mahlûkun Allah'tan baid olduklarına nâzırdır. Cemal sıfatını içine alan Elhamdü lillâh, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abde ve mahlûkata karib olduğuna işarettir. Meselâ, biri kurb, diğeri bu'd olmak üzere, bize nâzır, şemsin iki ciheti vardır. Kurb cihetiyle, hararet ve ziyayı veriyor. Bu'd cihetiyle, insanların mazarratlarından tâhir ve sâfi kalıyor. Bu itibarla insan şemse karşı yalnız kabil olabilir, fâil ve müessir olamaz."

"Kezalik -bilâ teşbih- Cenab-ı Hak rahmetiyle bize karib olduğu cihetle ona hamd ediyoruz. Biz ondan uzak olduğumuz cihetle Onu tesbih ediyoruz. Binaenaleyh, rahmetiyle kurbuna bakarken hamdet. Ondan baid olduğuna bakarken tesbih et. Fakat her iki makamı karıştırma. Ve her iki nazarı birleştirme ki, hak ve istikamet mültebis olmasın. Lâkin iltibas ve mezc olmadığı takdirde, her iki makamı ve her iki nazarı hem tebdil, hem cem edebilirsin. Evet, Sübhanallahi ve bihamdihî her iki makamı cem eden bir cümledir."(1)

Allah, rahmeti ve yedi sıfatı ile bize şah damarımızdan daha yakındır. Bize yakın olması bu manayadır . Lakin Zat-ı Akdesi noktasından kainattan ve içindeki her şeyden münezzeh ve mukaddestir. Allah’ın bize baid, yani uzak olması da bu cihetledir.

Evet, Allah zatı itibari ile değil, isim ve sıfatları ile her şeyin yanında hazır ve nazırdır. Zat-ı Akdesi ile bizzat değil, bilvasıta tasarruf ediyor. Yani Allah’ın isim ve sıfatları onun zatı ile kaim ve Onun zatından kaynayıp geldiği için, dolaylı bir şekilde Allah’ın zatı her fiil ve icraatın memba ve esasıdır denilebilir. Ama Zat-ı Akdes asla ve asla mahlukat ile mübaşeret ve temas içinde değildir ve her şeyin yanında zatı ile hazır ve nazır demek doğru değildir ve hatta şirk olur.

Güneş zatı itibarı ile bizden çok uzak olmasına rağmen ısı ve ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar giriyor. Allah’da aynı şekilde zatı itibari ile mahlukattan nihayetsiz uzak ve münezzeh iken, isim ve sıfatları ile bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu mana itibari ile Allah kainatta zatı ile değil, isim ve sıfatları ile iş görüyor. Ama isim ve sıfatların arkasında ve membaı olarak yine Allah’ın mübarek zat-ı akdesi vardır.

Maddi alemde tesir ve tedbir ancak temas ile olur. Yani dokunmadan ve temas etmeden bir şeye tedbir ve tesir etmek mümkün değildir. Mesela, insan bir bardak su içmek için eli ile bardağı kavramadan onu tutmadan suyu içemez.

Bu ilişki ve zorunluluk Allah için geçerli değildir. Allah temas ve mübaşeret etmeden bir şeye "Ol." dedi mi oluverir. Bir şeyi icat etmesi için onunla temas etmeye muhtaç değildir. Yer çekimi bizi yeryüzüne bağlar, fakat dokunarak değil. Mıknatıs da çiviyi dokunmadan çeker.

Dokunmadan iş görmenin en büyük örneği insan ruhunda görülür. Biz ruhumuzdaki kuvvet sıfatıyla eşyayı kaldırırız, ama eşyaya dokunan o sıfat değil, ellerimizdir. Bir cümleyi ezberlediğimizde ondaki kelimeler hafızamızda kaydedilir, yine dokunmaksızın. Meleklerin bizim amellerimizi yazmaları da dokunmaksızın ve temassızdır.

Demek oluyor ki, bir varlık maddeden uzaklaştığı nispette mübaşeretsiz iş görme sahasında ilerleme kaydeder.

“Cenâb-ı Hakk’ın mahlukatındaki tasarrufu, yalnız bir emir ve irade ile olur. Bizzât mübaşereti yoktur. Şemsin kâinatı tenvir ettiği gibi.”(2)

Güneş'in maddesi yeryüzündeki eşya ile temasta değildir, ama onun maddeden bir derece uzak olan ışığı, eşya ile temas edebilmekte ve onları aydınlatmaktadır. Güneş, “tenvir” fiilini eşya ile temas etmeksizin icra ettiği gibi, cazibesiyle de bütün gezegenlerini yine dokunmaksızın çekip çevirir. Bu misallerde olduğu gibi basit bir mahluk böyle temassız iş görebiliyorsa, maddeden münezzeh ve mukaddes olan Allah elbette temas etmeden iş ve fiil icra edebilir.

Bu ölçüler ışığında meseleye baktığımız zaman, Allah’ın bize yakın olması ona tesir edebileceğimiz anlamına gelmediği gibi, onun bizden nihayetsiz uzak olması da bize tesir edemeyeceği anlamına gelmez. Onun bizden uzak ve münezzeh olması “Sübhanallah” kelimesi ile özetlenirken, bize şah damarımızdan yakın ve karib olması da “Elhamdülüllah” kelimesi ile özetleniyor. Biz bize yakın olmasına hamd ederken, uzak ve münezzeh olmasına da tesbih edeceğiz.

İki hükmü birbiri ile iltibas etmeyeceğiz. Yani onun bize olan yakınlığına bakarak "Ben ona tesir edebilirim." demek nasıl safsata ise, bizim ona olan uzaklığımızdan hareketle -haşa- "O bize tesir edemez." demek aynı derece de safsatadır. Bu safsataya düşmeden, bize hem yakın hem uzak olmasını tesbih ve tahmid ile cem ve zikredebiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe.
(2) bk. a.g.e., Zeylü'l-Hubab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan

"İki söz vardır ki onlar dile hafiftir­ler, terazide ağırdırlar; Rahman olan Allah'a sevimlidirler, bunlar: Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil'azîmi. ("Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah'ı tenzih ederim"). (Buhari, Kitâbu'd-Daavât, 65)

“Kim, Allah’ı hamdiyle tesbih ederim” derse denizin köpükleri kadar bile günahı olsa bağışlanır." (Buhârî, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17)

Ve bir rivayette de: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soruldu, hangi söz daha faziletli­dir? Peygamber buyurdu: "Allah Tealâ'nın melekleri için yahud kulları için seçtiği şu sözdür: Sübhânellâhi ve bihamdihî" (Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim). (Müslim, Mesacid, 17)
Kabîsa b. Muharik anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber (a.s.m)'e gittim. “Ey Kabîsa! Seni buraya getiren sebep nedir?” diye sordu. Ben de: “Yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi, bu sebeple Allah’ın beni faydalandıracağı bir şeyi bana öğretmen için sana geldim” dedim. (Şöyle buyurdu):

“Ey Kabîsa! (şu dediklerimi yaparsan), yanından geçtiğin her bir taş, ağaç ve toprak parçası mutlaka senin için Allah’tan bağışlamanı dilerler. Ey Kabîsa! Sabah namazını kıldıktan sonra, üç defa ‘Subhanellahi’l-azîm ve bi hamdihi’ duasını okuduğun zaman, körlükten, cüzamdan ve felçten muaf olacaksın. Ey Kabîsa! De ki: ‘Allah’ım! Ben senin nezdinde bulunan(lütfun)dan isterim. Üzerime ikramlarından akıt, rahmetinden üstüme yay ve üzerime bereketlerinden indir.”(Mecmaatu’l-Ahzab, 1/132).

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...