"İşârâtü’l-İ’câz tefsiri bilfiil göstermişler ki, Mekkî sûre ve âyetlerde en âlî bir üslûb-u belâğat ve en yüksek bir i’câz-ı îcâzî vardır." Niçin Mekkiye olan sure diye ayrım yapılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bakara Sûresi, Medine döneminde, hicretten hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Bu sure, Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresi olup iki yüz seksen altı âyettir. Hacim itibariyle Kur’ân’ın 1/12’ sini teşkil eder. Kur’ân’ın, teferruatlı bir hülasası hükmündedir.

İşarat’ül İ’caz belki Medine’de nazil olan Bakara suresi ile işe başlar. Lakin Mekkî ayetlerin yüksek belağat ve ulvî üslubunu atıflarla ve Medenî surelerin aynasında gösteriyor. Yani Medenî sure ve ayetlerde de aynı belağat ve üslup mevcuttur.

Kur’an’ın her bir parçası küçük bir Kur’an hükmünde nazil olduğu için, Kur’an’ın bir parçasında bütün Kur’an’ı göstermek, Üstad Hazretleri gibi ehil olan zatlara mahsustur ve kabildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...