"İttihadın hedefi ve maksadı i’lâ-yı kelimetullah ve mesleği de kendi nefsiyle cihâd-ı ekber ve başkalarını da irşaddır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...İttihadın hedefi ve maksadı i’lâ-yı kelimetullah ve mesleği de kendi nefsiyle cihâd-ı ekber ve başkalarını da irşaddır. Bu mübarek heyetin yüzde doksan dokuz himmeti siyaset değildir. Siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makasıd-ı meşruaya masruftur. Zira bu vazifeye müteveccih olan cemiyetler pek az, kıymet ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Ancak yüzde biri, siyasiyyûnu irşad tarîkiyle siyasete taallûk edecektir. Kılınçları, berâhin-i kat’iyedir."(1)

Üstadımız burada birlik olmanın asıl nedeni ve gerekçesi üzerinde duruyor. Yani Müslümanların neden birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği izah ediliyor. Bu cümleden şunu da anlıyoruz ki, ittihad tek başına bir amaç ya da gaye değil, kendinden daha büyük daha yüce bir amaca hizmet eden bir araçtır.

Birlik ve beraberliğin en büyük gayesi en yüce amacı ise "i’lâ-yı kelimetullâh"tır. Yani Allah’ın dinini önce kendi nefsinde sonra da insanlar nezdinde yüceltmek, yaymak ve yaşatmaktır.

“(İ‘LÂ-yi KELİMETULLAH) sözlükte 'yükseltmek, yüceltmek' anlamındaki i‘lâ masdarıyla 'Allah’ın sözü' mânasındaki kelimetullāhtan oluşan bu terkipte yer alan kelimetullahın, tevhid inancının esasını teşkil eden “lâ ilâhe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur) sözünü ve daha genel olarak Allah’ın insanlığa gönderdiği son dini ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu durumda i‘lâ-yi kelimetullah tabiri, Allah’ın dininin ve tevhid inancının yüceltilip yaygınlaştırılması yolunda gösterilen gayret ve faaliyetleri kapsamakta, cihad ve savaş kelimeleriyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de sıkça zikredilen 'fî-sebîlillâh' (Allah yolunda) kavramıyla yakından ilgili bulunmaktadır.”(2)

İnsan, önce kendi aleminde kendi kalbinde kendi ruhunda İslam değerini yüceltecek, sonra da başkalarının aleminde yücelmesine hizmet edecektir. Bunu yaparken de diğer müminlerle birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Zira amaca giden yolda araçlar, amaç kadar önem kazanıyor. Araç olmadan amaca gidilemiyor. İttihad ise, bu yüce amaca giden en önemli, en kuvvetli ve en sarsılmaz bir araç oluyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.
(2) bk. TDV. İslam Ansiklopedisi, c. 20, s. 62.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...