"Kur'ân'ın her bir harfi, hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyve-i bâki vermesi; hattâ bir kısım âyâtın ve sûrelerin her bir harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'ân'ın mezkûr meziyetleri ve hâsiyetleri içindir ki, haşmetli hakimiyet-i nuraniyesi ve azametli saltanat-ı kudsiyesi, asırların yüzlerini ışıklandırarak, zemin yüzünü dahi bin üç yüz sene tenvir ederek kemâl-i ihtiramla devam etmesi; hem o hâsiyetleri içindir ki, Kur'ân'ın her bir harfi, hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyve-i bâki vermesi; hattâ bir kısım âyâtın ve sûrelerin her bir harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi; ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kudsî imtiyazları kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi:"

"İşte böyle her cihetle mu'cizatlı bu Kur'ân, sûrelerinin icmâıyla ve âyâtının ittifakıyla ve esrar ve envârının tevâfukuyla ve semerat ve âsârının tetabukuyla, bir tek Vâcibü'l-Vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfât ve esmâsına, delillerle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki, bütün ehl-i imanın hadsiz şehadetleri, onun şehadetinden tereşşuh etmişler."(1)

Kur’an-ı Kerim’in her bir harfine en az on sevab verileceği ayetle sabittir. “Kim bir hayırlı ve güzel âmelle gelirse, ona, on misli sevab verilir.” (En’am Suresi, 160)

Bilhassa Ramazan ayı ve mübarek geceler gibi bazı zaman dilimleri var ki, o zamanda yapılan her bir ibadet ahirete sonsuz meyveler gönderen mübarek ağaçlar gibidir. Mesela, o zaman diliminde okunan Kur’an-ı Kerim’in her bir harfine otuz bin sevab yazılır, yani bir harf, otuz bin çiçek açar.

“Ramazan-ı Şerif âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher ve bir pazardır."

Kur’an-ı Kerim’in her bir ayetinin ve harfinin imtiyazlı ve sevaplı olması, doğrudan ispat eden deliller neticesinde ulaşılan bir neticedir. “İşte, altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'ân'ın mezkûr meziyetleri ve hâsiyetleri içindir ki”, “hem o hâsiyetleri içindir ki, Kur'ân'ın herbir harfi, hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması" ifadeleri de bu mânaya işaret ediyor.

Söylenen sözün siyak ve sibakına, yani öncesine ve sonrasına baktığımız zaman, sözün ne mânaya geldiği bedaheten anlaşılıyor. Risale-i Nurların siyak ve sibakına dikkat etmemiz idrak hususunda çok mühimdir.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua (Ayetü'l-Kübra).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...