Yedinci Nükteli İşaret

İçerikler


 1. "Demek sükûtla tasdik ediyorlar." Bütün mucizelerde tavır böyle midir, tasdik sadece sükût ile midir?

 2. "Sahabeler, zerre miktar yalanı görse, ret ve tekzip ederler." Peygamberimize inanmayan sahabeye hiç inanmaz, inkârcılara bu konu nasıl anlatılabilir?

 3. On Dokuzuncu Mektup, Yedinci Nükteli İşaret'te geçen "dört imam-ı müçtehid" kimlerdir?

 4. "Bir iki avuç hurmayı yağla kavurarak..." Buradaki yağın cinsi nedir acaba, sıvı yağ mı, tereyağı mı?

 5. "Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyete girip biat ettiler." Davet edilenlerin hepsi inançsız mıydı?

 6. Yemek mucizesi anlatılırken, neden "yüz seksen" deniyor, "yüz altmış" olması lazım değil mi?

 7. "Biz yüz otuz sahabe, bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik." Buradaki "sefer" hangi manada kullanılmıştır?

 8. "Hazret-i Enes’in amcası meşhur Ebu Talha" denmiş, ama Ebu Talha, Enes'in üvey babasıdır. Nasıl anlayabiliriz?

 9. "Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyye süt içerdi." Bu nasıl olabilir, açar mısınız?

 10. Su ve bereket mucizeleri bahsinde; yerinde görmek maksadıyla hem tevatür hem manen tevatür olan, hem sükûti hem de haber-i vahide ayrı ayrı misal verebilir misiniz?

 11. "Şu ihbarı tevatür derecesinde kati telakki etmeyenin, ya kalbi bozuk veya aklı yok." Bu hadisi Ebu Hureyre'den (r.a) başka nakleden yokken bu ifadeleri nasıl anlayabiliriz?

 12. "On beş enva-ı mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misalle gösterdik." Buradaki on beş mucize çeşidi nasıl anlaşılabilir?

 13. "Cüz'iyatta ve misallerde, su-i fehimden gelen şüphelerle, o metin sakf-ı muallayı sebatsız ve kabil-i sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Malumdurki Ceziretü'l-Arab suyu ve ziraati az bir yerdir." Hacca gidenler orada suya doyduklarını ifade ediyorlar, bu cümle ile nasıl bağdaştırılabilir?

 15. "Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir, nurun ala nur olur." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...