151

İçerikler


 1. Müspet hareketle ilgili ayet ve hadis var mı acaba? Nur Hizmetindeki “Müsbet Hareket” düsturunu açıklar mısınız?

 2. Bizim mesleğimiz müspet hareket.Yani kavl-i leyyin hayat-ı içtimaiyede musaalakârâne vaziyet vs... Fakat bazen mutabık-ı muktezayı hâl şiddet gerektirebiliyor. Bunu uygulamak müspet harekete münafi olur mu?

 3. "Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır..." İzah eder misiniz?

 4. "Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir." İzah eder misiniz?

 5. "Bir câni yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk-çocuğu mesul olamaz." diyor Üstad. Hata ve kusurlar, yani günahlar çoluk çocuktan çıkar diye bir tabir kullanılır. Bunu nasıl anlamak gerekir?

 6. Vazifemizi yapıp Allah'ın vazifesine karışmamak hasletinde, büyük insanların bunu hep uygulamasına rağmen, Üstadımız neden Celaleddin Harzemşahı örnek gösteriyor?

 7. "Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir..." İzah eder misiniz?

 8. "Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer." Üstad'ın burada ganimetten bahsetmesini izah eder misiniz? Müsbet hareket ile bağdaştırılabileceğini mi kastediyor?

 9. "Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak âsâyişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz." Dahilden kasıt Türkiye mi, İslam alemi mi? Cihat niyetiyle, halisane İŞİD/DEAŞ'e katılanların hükmü nedir?

 10. "Bununla beraber zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek 'Zaruret var' zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde..." İzahı?

 11. "Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müspet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibarıyla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz." İzah eder misiniz?

 12. "Bir İsevi, Müslüman olsa, İsâ Aleyhisselâmı daha ziyade sever. Bir Mûsevî, Müslüman olsa, Mûsâ Aleyhisselâmı daha ziyade sever." ifadesini izah eder misiniz, bu hüküm doğru mudur?

 13. "Fakat bir Müslüman, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın zincirinden çıksa, dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez, anarşist olur; ruhunda kemâlâta medar hiçbir hâlet kalmaz. Vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir olur." Örnekle izahı?

 14. "Kur’ân-ı Hakîmin işârât-ı gaybiyesi ile kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkî ve Arabî ile bu asrı kurtaracak bir mu’cize-i Kur’âniye..." Burada kastedilen mana nedir?

 15. "Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, enaniyet, hodfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi hastalıklardır." İzah eder misiniz?

 16. "O kardeşimize sorduk: Bu acip ihlâsı nereden ders almışsın? Demiş: İki noktadan..." Bedir Harbi ve İmam-ı Ali'den öğrenmesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...