Dördüncü Nükte

İçerikler


 1. Dördüncü Lem'a'nın Dördüncü Nüktesi'nde Şialara verilen cevapta, Hz. Ali'nin hilafette zahiren başarılı olamadığı manası anlaşılıyor. Üstad'ımızın kastını izah eder misiniz?

 2. "Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsi kemalit ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevisini temsil ettiği noktasındandır." İzah eder misiniz?

 3. "Hazret-i Ali (ra) başta olarak bütün ehl-i hakikat, Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer'i (ra) takdim ediyorlar. Hizmet-i İslamiyette ve kurbiyet-i İlahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler." Bu ifadede Hz. Osman (ra)'ın geçmemesinin hikmeti nedir?

 4. "Sair Hulefa-i Râşidin ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için, onlar hakkındaki ehadisin intişarına ihtiyaç görülmedi." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Hulefa-i Raşidinin zemmine ve adavetine gitmemek şartıyla ve usul-ü İslamiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mazur olabilirler." İzah eder misiniz?

 6. "İran milliyeti ceriha aldığı için, intikamlarını hubb-u Ali suretinde gösterdikleri… Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adaveti Şialara vermiş." İzah eder misiniz?

 7. "Hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbet" Bu nasıl oluyor, buradaki hadis hangisidir?

 8. "Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemalat-ı fevkaladesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor." İzah eder misiniz?

 9. "Nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir batman kadar velayetin cilvesine müreccahtır." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Hazret-i Ali’nin (r.a.) kemalat-ı şahsiyesi, o veraset-i nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükümden iskat edemediği için..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Zengin bir zatın irsiyetinden, evlatlarının birine yirmi batman gümüş ile dört batman altın veriliyor. Diğerine beş batman gümüş ile beş batman altın veriliyor..." Temsili izah eder misiniz?

 12. "Hazret-i Ali’nin (ra) zatında temessül eden şahs-ı manevi-i Âl-i Beyt ve o şahsiyet-i maneviyede veraset-i mutlaka cihetiyle tecelli eden hakikat-i Muhammediye (asm) noktasında muvazene edilmez." İzah eder misiniz?

 13. "Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır." cümlesine binaen, sabrın ifrat ve tefriti olur mu?

 14. "Hususan, ekseriyet-i mutlaka ile Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya..." Ehl-i Sünnet olmayan evliya da mı var?

 15. "Kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra, o aleti de kıracak." İzah eder misiniz?

 16. "Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...