Dördüncü Nükte

İçerikler


 1. Dördüncü Lem'a'nın Dördüncü Nüktesi'nde Şialara verilen cevapta, Hz. Ali'nin hilafette zahiren başarılı olamadığı manası anlaşılıyor. Üstadımızın kastını izah eder misiniz?

 2. "Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevîsini temsil ettiği noktasındandır." İzah eder misiniz?

 3. "Hazret-i Ali (R.A.) başta olarak bütün ehl-i hakikat, Hazret-i Ebubekir ve Hazret-i Ömer'i (R.A.) takdim ediyorlar. Hizmet-i İslâmiyette ve kurbiyet-i İlahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler." Bu ifadede Hz. Osman (ra)'ın geçmemesinin hikmeti nedir?

 4. "Sair Hulefâ-i Râşidîn ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için, onlar hakkındaki ehâdisin intişarına ihtiyaç görülmedi." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Hulefâ-i Râşidînin zemmine ve adâvetine gitmemek şartıyla ve usul-ü İslâmiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mâzur olabilirler." burada "usul-ü İslamiyenin haricine çıkılması" ile ilgili neleri düşünebiliriz?

 6. "İran milliyeti ceriha aldığı için, intikamlarını hubb-u Ali suretinde gösterdikleri… Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adâveti Şîalara vermiş." İzah eder misiniz?

 7. "Hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbet" Bu nasıl oluyor, buradaki hadis hangisidir?

 8. "Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor." İzah eder misiniz?

 9. "Nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir batman kadar velâyetin cilvesine müreccahtır." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Hazret-i Ali’nin (r.a.) kemâlât-ı şahsiyesi, o veraset-i nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükümden iskat edemediği için..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Meselâ, gayet zengin bir zâtın irsiyetinden, evlâtlarının birine yirmi batman gümüş ile dört batman altın veriliyor. Diğerine beş batman gümüş ile beş batman altın veriliyor..." Bu temsili izah eder misiniz?

 12. "Hazret-i Ali’nin (r.a.) zâtında temessül eden şahs-ı mânevî-i Âl-i Beyt ve o şahsiyet-i mâneviyede veraset-i mutlaka cihetiyle tecellî eden hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) noktasında muvazene edilmez." İzah eder misiniz?

 13. "Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır." cümlesine binaen, sabrın ifrat ve tefriti olur mu?

 14. "Hususan, ekseriyet-i mutlaka ile Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya,.." Ehl-i Sünnet olmayan evliya da mı var?

Yükleniyor...