Dördüncü Nükte

İçerikler


 1. "Peygamberimiz (asm) Hz. Ali'yi düşünüyordu, fakat murad-ı ilahi Hz. Ebubekir yönündeydi." denilir. Peki sahabeler Hz. Ebu Bekir'i daha evla görmüşler, Peygamberimiz niye görmemiş; açıklar mısınız?

 2. İslamiyet'in genel akidesine ters olan Şialık ya da Vehhabilik ehl-i necat olabilir mi? Üstad'ın bu konudaki görüşü nedir?

 3. Üstadımızın Dördüncü Lem'a'nın Dördüncü Nüktesi'nde Şialara karşı verdiği cevapta, Hz.Ali'nin hilafette zahiren başarılı olamadığı manası anlaşılmaktadır. Üstadımızın bu cümlede neyi kastettiğini izah eder misiniz?

 4. "Hazret-i Ali (R.A.) başta olarak bütün ehl-i hakikat, Hazret-i Ebubekir ve Hazret-i Ömer'i (R.A.) takdim ediyorlar. Hizmet-i İslâmiyette ve kurbiyet-i İlahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler." Bu ifadede Hz. Osman (ra)'ın geçmemesinin hikmeti nedir?

 5. "Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevîsini temsil ettiği noktasındandır." İzah eder misiniz?

 6. Alevilik ve Şiilik hakkında bilgi verir misiniz?

 7. "Hazret-i Ömer’in (r.a.) eliyle İran milliyeti ceriha aldığı için, intikamlarını hubb-u Ali suretinde gösterdikleri gibi,.. Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adâveti Şîalara vermiş." Bilgi verir misiniz?

 8. "Hulefâ-i Râşidînin zemmine ve adâvetine gitmemek şartıyla ve usul-ü İslâmiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mâzur olabilirler." burada "usul-ü İslamiyenin haricine çıkılması" ile ilgili neleri düşünebiliriz?

 9. "Sair Hulefâ-i Râşidîn ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için, onlar hakkındaki ehâdisin intişarına ihtiyaç görülmedi." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbet" Bu nasıl oluyor, buradaki hadis hangisidir?

 11. "Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor." İzah eder misiniz?

 12. "Nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir batman kadar velâyetin cilvesine müreccahtır."cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Hazret-i Ali’nin (r.a.) kemâlât-ı şahsiyesi, o veraset-i nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükümden iskat edemediği için..." diye devam eden cümlenin ne demek istediğini açıklar mısınız?

 14. "Hazret-i Ali’nin (r.a.) zâtında temessül eden şahs-ı mânevî-i Âl-i Beyt ve o şahsiyet-i mâneviyede veraset-i mutlaka cihetiyle tecellî eden hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) noktasında muvazene edilmez." İzah eder misiniz?

 15. "Meselâ, gayet zengin bir zâtın irsiyetinden, evlâtlarının birine yirmi batman gümüş ile dört batman altın veriliyor. Diğerine beş batman gümüş ile beş batman altın veriliyor..." Bu temsilde ne anlatılmak isteniyor?

 16. Dördüncü Lem'a, Dördüncü Nükteye istinaden; "Ehl-i sünnet ve cemaat" tabirini izah eder misiniz, buradaki cemaatten maksat nedir?

 17. "Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır." cümlesine binaen, sabrın ifrat ve tefriti olur mu?

 18. "Hususan, ekseriyet-i mutlaka ile Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya,.." Ehl-i Sünnet olmayan evliya da mı var?

 19. Alevi ve Sünni Müslümanların kaynaşmasının reçetesi olan Dördüncü Lem'a hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yükleniyor...