Altıncı Nükteli İşaret

İçerikler


 1. "Enes ibn-i Mâlik'in halası Ümmü Haram'ın hanesinde..." Enes ibn-i Mâlik'in annesi Ümmü Süleym'in Ümmü Haram ile kız kardeşi oldukları yazıyor kaynaklarda, yani teyzesidir. Mektûbat'ta niye halası olarak geçiyor?

 2. "Eğer din, Ülker Takımyıldızında bile olsaydı, Fars'tan bazı kimseler ona ulaşıp alabileceklerdi..." hadisinin geçtiği yeri açıklar mısınız?

 3. Kimileri, sahih kabul edilen bazı hadisi şeriflerin sahih olmadığını iddia ediyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in İstanbul´un fethi hakkındaki hadisi, -haşa- uydurmadır deniyor. Bu konuda Üstad'ın açıklamaları var mıdır?

 4. Ümmet yetmiş üç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırka-i nâciye-i kâmile, Ehl-i Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veren hadisi, Risalelerin gözlüğü ile nasıl anlamamız gerekiyor?

 5. Üstad "Kureyş’in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır." hadisinin nasıl İmam-ı Şâfiî’ye işaret edip haber verdiğini söylüyor?

 6. "Hayber Kal’asının kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi istimal ederek fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış." rivayetlerin farklı gelmesi güveni kırıyor. Mesela bu kapıyı sekiz adam ile kırk kişi kaldıramamış deniyor, mutlaka biri yanlış!

 7. On Dokuzuncu Mektup'ta "sekiz (bir rivayette kırk) kişi Hayber kalesinin kapısını kaldıramamış" deniyor. Hz. Ali'nin ise bu kapıyı kalkan gibi kullanıp attığından bahsediliyor. Bu sanki ilk başta efsane gibi geliyor insana. Acaba bu bir keramet midir?..

 8. Risalede geçen bir hadiste: "Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti, harbiniz dahili olacak." deniyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 9. "Hazret-i Ömer zamanında Kisrâ mahvedildi; ziynetleri ve şahane bilezikleri geldi, Hazret-i Ömer Sürâka’ya giydirdi." İranın fethinden sonra Hz. Ömer Kisranın bileziklerini Sürakaya giydiriyor. "Hz. Ömer hadisi bildiği için bunu yapıyor." deniliyor. İzah?

 10. "Yâ Ömer! Gün gelir, bu adam seni sevindirecek bir duruma gelir." Burada Hz. Ömer'i sakinleştiren Süheyl Bin Amr diye anlıyoruz, bazı kaynaklarda ise Hz.Ebubekir olduğu ifade ediliyor?..

 11. Peygamber Efendimiz'in bedduası sonucu, arslan tarafından parçalanan kişi Ebu Leheb'in hangi oğludur; Utbe mi, Uteybe mi?

 12. Büyü ve sihir hakkında ayet, hadis ve Risalelerde bilgi var mı? Üstad bu konuda ne diyor? Büyü ve sihire inanmalı mıyız?

 13. Risale-i Nurda geçen "İslâm olmuş" ifadesi, "Müslüman oldu" şeklinde neden kullanılmamış olabilir?

 14. "O zât-ı kudsîde öyle keskin bir nazar ve geniş bir dehâ var ki, mâzi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve bütün zamanları keşfeder bir dehâsı vardır. Bu hal ise beşerde olamaz,.." Bu cümleleri nasıl anlamalıyız?

 15. "İ'câz-ı Kur'ân'a dair Yirmi Beşinci Sözde, gayet geniş ihbar-ı gayb nevinin, dört nevini icmâlen beyan etmişiz." Bunlar nelerdir, izah eder misiniz?

Yükleniyor...