Altıncı Nükteli İşaret

İçerikler


 1. "Enes ibn-i Mâlik'in halası Ümmü Haram'ın hanesinde..." Enes ibn-i Mâlik'in annesi Ümmü Süleym'in Ümmü Haram ile kız kardeşi oldukları yazıyor kaynaklarda, yani teyzesidir. Mektûbat'ta niye halası olarak geçiyor?

 2. Peygamber Efendimiz’in; İstanbul’un fethi hakkındaki hadisinin, -haşa- uydurma olduğunu iddia edenler var. Bu konuda Üstad'ın açıklamaları var mıdır?

 3. "Eğer din, Ülker Takımyıldızında bile olsaydı, Fars'tan bazı kimseler ona ulaşıp alabileceklerdi..." hadisinin geçtiği yeri açıklar mısınız?

 4. Üstad "Kureyş’in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır." hadisinin nasıl İmam-ı Şâfiî’ye işaret edip haber verdiğini söylüyor?

 5. Ümmetin yetmiş üç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırka-i nâciye-i kâmile, Ehl-i Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veren hadisi, Risalelerin ışığında nasıl anlamamız gerekiyor?

 6. Risalede geçen "Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti, harbiniz dâhili olacak." Hadisini izah eder misiniz?

 7. "Hayber Kal’asının kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi istimal ederek fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış." rivayetlerin farklı gelmesi itimadı kırıyor. Mesela, bu kapıyı sekiz adam ile kırk kişi kaldıramamış deniyor, izah eder misiniz?

 8. On Dokuzuncu Mektup'ta "sekiz (bir rivayette kırk) kişi Hayber kalesinin kapısını kaldıramamış" deniyor. Hz. Ali'nin ise bu kapıyı kalkan gibi kullanıp attığından bahsediliyor. Bu sanki ilk başta efsane gibi geliyor insana. Acaba bu bir keramet midir?..

 9. "Yâ Ömer! Gün gelir, bu adam seni sevindirecek bir duruma gelir." Burada Hz. Ömer'i sakinleştiren Süheyl Bin Amr diye anlıyoruz, bazı kaynaklarda ise Hz.Ebubekir olduğu ifade ediliyor?..

 10. "Hazret-i Ömer zamanında Kisrâ mahvedildi; ziynetleri ve şahane bilezikleri geldi, Hazret-i Ömer Sürâka’ya giydirdi." İranın fethinden sonra Hz. Ömer Kisranın bileziklerini Sürakaya giydiriyor. "Hz. Ömer hadisi bildiği için bunu yapıyor." deniliyor!?

 11. Peygamber Efendimiz'in bedduası sonucu, arslan tarafından parçalanan kişi Ebu Leheb'in hangi oğludur; Utbe mi, Uteybe mi?

 12. Risale-i Nurda geçen "İslâm olmuş" ifadesi, "Müslüman oldu" şeklinde neden kullanılmamış olabilir?

 13. "O zât-ı kudsîde öyle keskin bir nazar ve geniş bir dehâ var ki, mâzi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve bütün zamanları keşfeder bir dehâsı vardır. Bu hal ise beşerde olamaz,.." Bu cümleleri nasıl anlamalıyız?

 14. "İ'câz-ı Kur'ân'a dair Yirmi Beşinci Sözde, gayet geniş ihbar-ı gayb nevinin, dört nevini icmâlen beyan etmişiz." Bunlar nelerdir, izah eder misiniz?

Yükleniyor...